Wykorzystanie nośnika USB jako klucz do odszyfrowania Raspberry Pi (LUKS)

Spis treści

Ostatnio udało mi się zaszyfrować swojego Raspberry Pi 4B przez wdrożenie kontenera LUKS i upchnięcie w nim wszystkich danych z partycji / zainstalowanego w tym urządzeniu systemu RasPiOS/Raspbian. To jednak nie był koniec pracy, bo taki zaszyfrowany system na RPI ma szereg wad. Tym główniejszym uniedogodnieniem jest wpisywanie hasła na początku fazy boot, by pełny start systemu był w ogóle możliwy. Sytuacja się komplikuje, gdy do naszego minikomputera nie mamy podłączonego monitora i/lub klawiatury. Ten zaistniały problem można rozwiązać na kilka sposobów, np. przez zaprzęgnięcie do pracy dodatkowego nośnika USB w celu umieszczenia na nim pliku klucza (keyfile). Niemniej jednak, można pójść o krok dalej i wykorzystać samo urządzenie jako klucz i gdy takiego pendrive nie podłączymy do portu USB naszej maliny, to system nam się nie uruchomi. Te dwa rozwiązania są bardzo podobne do siebie ale to drugie jest nieco bardziej odporne na ewentualne problemy ze skasowaniem pliku klucza, co może nam się przytrafić, gdy taki pendrive jest wykorzystywany w roli regularnego nośnika danych przechowującego dla niepoznaki jakieś pliki. Tak czy inaczej oba te sposoby zostaną opisane w niniejszym artykule.

Nagłówek LUKS i przechowywane w nim klucze

Jakiś czas temu opisywałem sposób wykorzystania nośnika USB jako klucza do odblokowania kontenera LUKS ale tamto rozwiązanie było opracowane na potrzeby zaszyfrowanych partycji innych niż ta systemowa. To opisane poniżej rozwiązanie nie jest specyficzne jedynie dla systemu RasPiOS/Raspbian i może być wykorzystane na dowolnym linux'ie.

Mając zaszyfrowany system w Raspberry Pi, w nagłówku LUKS powinien być zajęty jeden keyslot. To właśnie w tym slocie znajduje się klucz, którym zaszyfrowany jest klucz główny używany do szyfrowania/deszyfrowania danych na partycji. Ten klucz w slocie jest również zaszyfrowany, tj. by ten klucz ze slotu wydobyć, trzeba podać hasło, które standardowo wpisujemy przy otwieraniu kontenera. Zatem wpisujemy hasło, klucz w slocie jest deszyfrowany, a potem przy pomocy tego klucza deszyfrowany jest klucz główny, który wędruje do pamięci RAM i później szyfrowanie danych odbywa się w sposób transparentny dla nas.

Nie tylko hasło może pełnić rolę klucza do kontenera LUKS. Inną formą klucza jest plik binarny, który może rezydować w obrębie systemu plików danej partycji. Gdy korzystamy z takiej formy klucza, to system przy dostępie do kontenera LUKS odczytuje stosowny plik ze wskazanej na dysku lokalizacji. Taki plik to nic innego jak niezmienna sekwencja bitów, które podawane są do cryptsetup i przetwarzane. Jeśli dany kefile znajduje się również w nagłówku LUKS, to klucz główny zostanie zdeszyfrowany automatycznie, przez co my nie musimy wpisywać żadnego hasła, co niesamowicie usprawnia cały proces odszyfrowania kontenera i przez to też startu systemu.

Poniżej jest przykład nagłówka kontenera LUKS, w którym zamknięty jest system mojego Raspberry Pi:

root@raspberrypi:/home/pi# cryptsetup luksDump /dev/mmcblk0p2

LUKS header information
Version:    	2
Epoch:     	11
Metadata area: 	16384 [bytes]
Keyslots area: 	16744448 [bytes]
UUID:     	0b9b66eb-d5ec-4371-80e3-f3a6ae92e0be
Label:     	rpi
Subsystem:   	(no subsystem)
Flags:    	(no flags)

Data segments:
 0: crypt
  offset: 16777216 [bytes]
  length: (whole device)
  cipher: aes-xts-plain64
  sector: 512 [bytes]

Keyslots:
 0: luks2
  Key:    512 bits
  Priority:  normal
  Cipher:   aes-xts-plain64
  Cipher key: 512 bits
  PBKDF:   argon2i
  Time cost: 4
  Memory:   524288
  Threads:  2
  Salt:    e5 83 26 da 06 e1 08 60 a0 20 08 60 00 b3 5f 9d
        13 bf f3 46 2e 9c cc 78 dd 9a c5 90 b0 3c e8 4b
  AF stripes: 4000
  AF hash:  sha512
  Area offset:32768 [bytes]
  Area length:258048 [bytes]
  Digest ID: 0
Tokens:
Digests:
 0: pbkdf2
  Hash:    sha512
  Iterations: 119809
  Salt:    28 c0 19 bf 10 5b 2a c2 79 64 d6 5f 2f 3a 50 c1
        be 71 27 f1 f0 2d 6b bc 2e ee 94 6f b3 0b 5c 85
  Digest:   c2 90 f2 b6 f0 58 39 65 4d 36 ba 50 63 70 bf 00 5d 10 db b2 50 91 11 09 c8 28 00 72 12 5d 9e 57
        4a 55 c0 9f 25 d8 17 cb 62 4e 87 d9 92 ae 77 7b 4e 14 50 b9 0c c8 92 2a e2 49 b1 d9 9e 6b 75 41

Mamy tutaj całą masę informacji ale nas najbardziej interesuje zwrotka z Keyslots . Jak widać mamy tylko jeden keyslot na pozycji 0 . To właśnie tutaj jest trzymany zaszyfrowany klucz wykorzystywany do zdeszyfrowania klucza głównego po wpisaniu hasła. By móc zrobić użytek z keyfile, musimy go dodać do kolejnego slotu w tym nagłówku.

Tworzenie ramdysku na potrzeby wygenerowania keyfile

Zanim przejdziemy do generowania samego keyfile, dobrze jest stworzyć sobie niewielkich rozmiarów ramdysk, co umożliwi nam wygenerowanie pliku klucza bezpośrednio w pamięci operacyjnej RAM. Takie działanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pliku klucza ze względu na fakt, że nie zostanie on zapisany na dysku twardym, z którego bardzo ciężko jest go później usunąć, zwłaszcza w przypadku pamięci flash. Oczywiście jeśli mamy zaszyfrowany dysk, to ten problem dotyczy nas w mniejszym stopniu ale lepiej wyrabiać sobie dobre nawyki od samego początku.

Taki ramdysk można stworzyć na dowolnym linux'ie w poniższy sposób:

# mount -t tmpfs -o uid=root,gid=root,mode=1700,size=10M tmpfs /mnt

# mount | grep -i mnt
tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,relatime,size=10240k,mode=1700)

Wszystkie dane zapisane w tym ramdysku zostaną usunięte wraz z odłączeniem zasilania od pamięci operacyjnej, np. po wyłączeniu komputera, więc po utworzonym przez nas keyfile nie pozostanie żaden ślad.

Generowanie keyfile

Generujemy teraz keyfile przy pomocy narzędzia dd . Jako plik wejściowy podajemy urządzenie /dev/random , a jako wyjściowy określamy ścieżkę do zapisu gdzieś w obrębie utworzonego ramdysku. Rozmiar klucza możemy podać 2048/4096 bajtów. Większych kluczy nie ma co tworzyć, bo liczba kombinacji oferowanych przez taki 4096-bajtowy keyfile jest i tak o wiele większa niż w przypadku nawet sporych długości haseł alfanumerycznych. Wykorzystanie urządzenia /dev/random ma na celu zapewnić większą losowość w stosunku do urządzenia /dev/urandom :

root@raspberrypi:/home/pi# dd if=/dev/random of=/mnt/keyfile bs=1 count=4096

root@raspberrypi:/home/pi# ls -al /mnt/keyfile
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Nov 10 05:05 /mnt/keyfile

Dodawanie pliku klucza do nagłówka LUKS

Tak wygenerowany keyfile trzeba dodać do nagłówka zaszyfrowanego kontenera LUKS. Robimy to w poniższy sposób:

root@raspberrypi:/home/pi# cryptsetup luksAddKey /dev/mmcblk0p2 /mnt/keyfile --hash sha512
Enter any existing passphrase:

W nagłówku LUKS powinien pojawić się dodatkowy keyslot z numerkiem 1 . Sprawdźmy czy faktycznie tak się stało:

root@raspberrypi:/home/pi# cryptsetup luksDump /dev/mmcblk0p2

LUKS header information
...
 1: luks2
  Key:    512 bits
  Priority:  normal
  Cipher:   aes-xts-plain64
  Cipher key: 512 bits
  PBKDF:   argon2i
  Time cost: 4
  Memory:   185496
  Threads:  4
  Salt:    79 04 9f 36 26 2f da 5d 1c c0 a1 be 8a 73 6f c5
        d8 c7 55 97 a0 cf ee 5c ec ae 20 11 06 d0 27 62
  AF stripes: 4000
  AF hash:  sha512
  Area offset:290816 [bytes]
  Area length:258048 [bytes]
  Digest ID: 0
...

Klucz został z powodzeniem dodany do nagłówka LUKS.

Umieszczanie pliku klucza na pendrive

Dodanie klucza do nagłówka LUKS to tylko połowa pracy. Ten keyfile trzeba także wrzucić na pendrive, który zamierzamy wykorzystać do otworzenia zaszyfrowanego kontenera. W tym przypadku keyfile zostanie wgrany w pewne określone miejsce na pendrive z pominięciem systemu plików. Oczywiście takie rozwiązanie sprawiłoby, że nasz klucz byłby bardzo podatny na uszkodzenia wskutek wgrywania na nośnik jakichś informacji, np. plików. Dlatego też ten keyfile powędruje w miejsce, w którym pliki nie są umieszczane, tj. w przestrzeni MBR-GAP.

MBR-GAP

MBR-GAP to przestrzeń za tablicą partycji (pierwszym sektorem nośnika), której granicę wyznacza początek pierwszej partycji dysku. Zwykle partycje są równane do 1MiB, więc MBR-GAP w takim przypadku to 2047 sektorów 512-bajtowych. Tę przestrzeń trzeba zapisać losowymi danymi, po czym w którymś miejscu umieścić wcześniej wygenerowany keyfile. By mieć pewność, że to właśnie ten obszar trzeba wyczyścić, najlepiej sprawdzić offset pierwszej partycji via fdisk :

root@raspberrypi:/home/pi# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 7.3 GiB, 7864320000 bytes, 15360000 sectors
Disk model: DataTraveler 3.0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8e8b4a71

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sda1    2048 15359999 15357952 7.3G 83 Linux

W kolumnie Start mamy wartość 2048 , zatem ta partycja jest wyrównana do 1MiB.

Czyścimy 2047 sektorów przy pomocy dd z pominięciem pierwszego, na którym znajduje się tablica partycji:

root@raspberrypi:/home/pi# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=512 count=2047 seek=1

Wczytajmy tablicę partycji na nowo, by sprawdzić czy wszystko z nią jest w porządku::

root@raspberrypi:/home/pi# partprobe

Weryfikujemy wpisy w fdisk :

root@raspberrypi:/home/pi# fdisk -l /dev/sda
...

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sda1    2048 15359999 15357952 7.3G 83 Linux

Tablica partycji jest na swoim miejscu, a przestrzeń MBR-GAP została wyczyszczona, tj. nadpisana losowymi danymi.

Wgrywamy teraz plik klucz gdzieś w obrębie tej przestrzeni MBR-GAP, np. na offset 100:

root@raspberrypi:/home/pi# dd if=/mnt/keyfile of=/dev/sda bs=512 seek=100

Test keyfile wgranego na pendrive

Możemy przetestować czy przy pomocy tak wgranego na pendrive keyfile jesteśmy w stanie odszyfrować kontener. Naturalnie do takiego testu potrzebny jest inny system, do którego podłączymy kartę SD wyciągniętą z Raspberry Pi oraz też podepniemy pendrive z wypalonym kluczem. Tak czy inaczej, poniżej znajduje się stosowne polecenie, którym taki kontener możemy odszyfrować:

# dd if=/dev/sdb bs=512 skip=100 count=8 | \
  cryptsetup luksOpen /dev/mmcblk0p2 rpi_crypt --key-file=-

# lsblk -o "NAME,SIZE,FSTYPE,TYPE,LABEL,MOUNTPOINT,UUID,PARTUUID" /dev/mmcblk0
NAME      SIZE FSTYPE   TYPE LABEL MOUNTPOINT UUID                 PARTUUID
mmcblk0    28.8G       disk
├─mmcblk0p1  256M vfat    part boot       B05C-D0C4              0d03b705-01
└─mmcblk0p2  28.6G crypto_LUKS part rpi        0b9b66eb-d5ec-4371-80e3-f3a6ae92e0be 0d03b705-02
 └─rpi_crypt 28.6G ext4    crypt rootfs      0ca2062b-142b-4826-bb74-d465ca89b554

I jak możemy zauważyć, kontener LUKS został otworzony bez wpisywania żadnego hasła.

Nośnik USB dostępny zawsze pod tą samą nazwą

Problem z urządzeniami USB podczas startu systemu jest zawsze taki sam, tj. mogą one zostać wykryte w innej kolejności niż miało to miejsce w przypadku poprzedniego rozruchu systemu. W taki sposób nasz pendrive może zmienić ścieżkę z /dev/sda na /dev/sdb . W przypadku RPI ten problem raczej nam nie zagraża, bo zbyt wielu urządzeń USB do niego nie będziemy podłączać. Niemniej jednak, możemy napisać prostą regułę dla UDEV'a, która utworzy nam link do urządzenia blokowego w określonym przez nas miejscu.

By taką regułę utworzyć, potrzebny nam będzie, np. numer seryjny pendrive. Ten numer seryjny możemy uzyskać zaprzęgając do pracy narzędzie udevadm :

root@raspberrypi:/home/pi# udevadm info --name /dev/sda
...
E: ID_SERIAL_SHORT=0019E06B9C8ABE41C7A2C3EC
...

Mając numer seryjny, tworzymy plik /etc/udev/rules.d/99-unlock-rpi.rules . Dodajemy do tego pliku poniższą zawartość:

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", KERNEL=="sd?", \
 ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="0019E06B9C8ABE41C7A2C3EC", \
 SYMLINK+="usbkey%n"

Przeładowujemy jeszcze konfigurację UDEV'a i testujemy regułę:

root@raspberrypi:/home/pi# udevadm control --reload

root@raspberrypi:/home/pi# udevadm test /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
...
Reading rules file: /etc/udev/rules.d/99-unlock-rpi.rules
...
DEVLINKS=... /dev/usbkey ...
...

Jak widać po powyższym logu, plik /etc/udev/rules.d/99-unlock-rpi.rules jest przetwarzany, a w DEVLINKS widnieje link /dev/usbkey , który sobie określiliśmy.

Skrypt identyfikujący pendrive jako klucz do kontenera

Potrzebny nam będzie prosty skrypt shell'owy, który wyciągnie z pendrive określone bity i poda je do cryptsetup . Tworzymy zatem plik /usr/sbin/unlock-rpi i nadajemy mu prawa wykonywania:

root@raspberrypi:/home/pi# touch /usr/sbin/unlock-rpi
root@raspberrypi:/home/pi# chmod +x /usr/sbin/unlock-rpi

Do pliku wrzucamy poniższą zawartość:

#!/bin/sh

dd if=/dev/usbkey bs=512 skip=100 count=8

Gdzieniegdzie można się spotkać z przesłaniem wyjścia polecenia dd bezpośrednio do cryptsetup za sprawą potoku (pipe), np. w poniższy sposób:

dd if=/dev/usbkey bs=512 skip=100 count=8 | \
cryptsetup luksOpen /dev/mmcblk0p2 rpi_crypt --key-file=-

Nie należy z tego rozwiązania korzystać, bo cryptsetup automatycznie podbiera wyjście ze skryptu, który został określony w parametrze keyscript w pliku /etc/crypttab . Musimy zatem ten plik dostosować:

rpi_crypt UUID=0b9b66eb-d5ec-4371-80e3-f3a6ae92e0be  none luks,initramfs,keyscript=/usr/sbin/unlock-rpi,keyslot=1

W stosunku do standardowej konfiguracji szyfrowania z wykorzystaniem hasła, w tej powyższej linijce pojawił się dodatkowo parametr keyscript= , który w argumencie ma ścieżkę /usr/sbin/unlock-rpi odpowiadającą za lokalizację naszego skryptu wyciągającego bity z pendrive. Wyjście tego skryptu zostanie z automatu przesłane do cryptsetup . Mamy też określony parametr keyslot=1 , który wskazuje, że chcemy te bity z wyjścia skryptu porównać z tym co siedzi w slocie numer 1 w nagłówku LUKS. Ma to na celu przyśpieszenie otwarcia zaszyfrowanego kontenera, bo domyślnie system by przetworzył slot z numerkiem 0, dopiero później slot z numerkiem 1. Jeśli byśmy mieli zajętych więcej slotów, to czas potrzebny na otworzenie kontenera uległby znacznemu wydłużeniu.

Wstrzymanie rozruchu systemu do momentu podłączenia pendrive

To co chcemy uzyskać, to odszyfrowanie kontenera przy pomocy odpowiedniego urządzenia blokowego. Co się jednak stanie w sytuacji, gdy w porcie USB nie będzie takiego urządzenia, albo będzie inne urządzenie? Zapewne jakieś błędy na ekranie się pojawią ale sam system nie zostanie odszyfrowany. Musimy zatem wypracować rozwiązanie, które zatrzyma start systemu w przypadku, gdy pendrive z kluczem nie zostanie podłączony do portu USB. Możemy to zrobić przy wykorzystaniu skryptów initramfs-tools .

Tworzymy zatem plik /etc/initramfs-tools/scripts/local-top/delay-decrypt i nadajemy mu prawa wykonywania:

root@raspberrypi:/home/pi# touch /etc/initramfs-tools/scripts/local-top/delay-decrypt
root@raspberrypi:/home/pi# chmod +x /etc/initramfs-tools/scripts/local-top/delay-decrypt

Następnie wrzucamy do tego pliku poniższą zawartość:

#!/bin/sh

PREREQ="udev"
prereqs()
{
  echo "$PREREQ"
}

case $1 in
prereqs)
  prereqs
  exit 0
  ;;
esac

# source for log_*_msg() functions, see LP: #272301
. /scripts/functions

# Default PATH differs between shells, and is not automatically exported
# by klibc dash. Make it consistent.
export PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

DEVICE=/dev/usbkey
if [ ! -L "$DEVICE" ]; then
  echo -e "\nWaiting for device..." >&2
  until [ -L "$DEVICE" ]; do
    sleep 1
  done
fi

exit 0

Zadaniem tego skryptu jest sprawdzenie czy link /dev/usbkey do pendrive został już utworzony. Ten link zostanie utworzony przez UDEV dopiero w momencie, gdy podepniemy pendrive o określonym numerze seryjnym do portu USB. Do tego czasu, system wyświetli komunikat Waiting for device... i zapętli się uniemożliwiając dalszy start systemu, co będzie wyglądało mniej więcej tak:

raspberry-pi-rpi-cryptsetup-luks-pendrive-unlock-keyfile-wait

W interwale jednosekundowym, system będzie badał czy urządzenie zostało podłączone do portu USB. Gdy taka sytuacja nastąpi, bity zawarte na pendrive zostaną automatycznie odczytane:

raspberry-pi-rpi-cryptsetup-luks-pendrive-unlock-keyfile-wait-success

Regeneracja obrazu initramfs/initrd

Po dostosowaniu wszystkich tych powyższych plików, trzeba wygenerować na nowo obraz initramfs/initrd przy pomocy update-initramfs :

root@raspberrypi:/home/pi# update-initramfs -u -k $(uname -r)
ln: failed to create hard link '/boot/initrd.img-5.10.63-v7l+.dpkg-bak' => '/boot/initrd.img-5.10.63-v7l+': Operation not permitted
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.63-v7l+
Building v7l+ image, updating top initrd

cryptsetup: ERROR: rpi_crypt: invalid value for 'keyscript' option, skipping

Może się zdarzyć tak, że podczas generowania obrazu initramfs/initrd zostanie nam wyrzucony poniższy błąd:

root@raspberrypi:/home/pi# update-initramfs -u -k $(uname -r)
ln: failed to create hard link '/boot/initrd.img-5.10.63-v7l+.dpkg-bak' => '/boot/initrd.img-5.10.63-v7l+': Operation not permitted
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.63-v7l+
cryptsetup: ERROR: rpi_crypt: invalid value for 'keyscript' option, skipping
cryptsetup: WARNING: The initramfs image may not contain cryptsetup binaries
  nor crypto modules. If that's on purpose, you may want to uninstall the
  'cryptsetup-initramfs' package in order to disable the cryptsetup initramfs
  integration and avoid this warning.
Building v7l+ image, updating top initrd

Efektem tego błędu będzie brak binarki cryptsetup w obrazie initramfs/initrd, przez co nie damy rady odszyfrować kontenera LUKS podczas startu systemu.

Taka sytuacja ma miejsce za sprawą domyślnego przejęcia kontroli nad plikiem /etc/crypttab przez systemd, a konkretnie przez systemd cryptsetup generator. Ten mechanizm jednak nie wspiera całej masy opcji, które plik /etc/crypttab obsługuje w standardzie, co można poznać po poniższych komunikatach w logu systemowym:

raspberrypi systemd-cryptsetup[533]: Encountered unknown /etc/crypttab option 'keyscript=/usr/sbin/unlock-rpi', ignoring.
raspberrypi systemd-cryptsetup[533]: Encountered unknown /etc/crypttab option 'initramfs', ignoring.
raspberrypi systemd-cryptsetup[533]: Encountered unknown /etc/crypttab option 'keyslot=1', ignoring.

By jakoś zaradzić temu problemowi, trzeba wyłączyć generator cryptsetup od systemd. Możemy to zrobić przez dopisanie parametru luks.crypttab=no w kernel cmdline w pliku /boot/cmdline.txt :

Test pendrive jako klucza do kontenera LUKS

Po wygenerowaniu obrazu initramfs/initrd uruchamiamy system naszego Raspberry Pi ponownie. Podłączamy też pendrive do portu USB i obserwujemy co się dzieje na ekranie monitora. W moim przypadku system bez większego problemu poradził sobie z wydobyciem określonych bitów z pendrive i podał je do cryptsetup , co skutkowało odszyfrowaniem kontenera LUKS. Cały proces został zobrazowany na poniższej fotce:

raspberry-pi-rpi-cryptsetup-luks-pendrive-unlock-keyfile-boot-system

Kefile jako plik w obrębie systemu plików

We wstępie do niniejszego artykułu wspomniałem, że istnieją dwa zbliżone do siebie rozwiązania zakładające wykorzystanie nośnika USB w roli klucza do zaszyfrowanego kontenera LUKS. Jedno z tych rozwiązań zostało opisane wyżej ale jakby nie patrzeć, trochę się trzeba było nad nim napracować. Zapewne wielu użytkowników nie potrzebuje tak wyrafinowanego mechanizmu otwierającego kontener LUKS i można by skorzystać z prostszej opcji, tj. umieszczenia pliku klucza w obrębie systemu plików na jednej z partycji pendrive.

By ten poniżej opisany sposób zadziałał potrzebny nam będzie pendrive z co najmniej jedną partycją sformatowaną systemem plików ext4. Taką partycję montujemy sobie gdzieś, np. w /media/pendrive/ , po czym generujemy plik klucz w sposób opisany wyżej. Ten plik klucz też trzeba dodać do nagłówka LUKS, co też zostało opisane wyżej. Następnie trzeba przypisać etykietę do systemu plików przy pomocy e2label w poniższy sposób (link przez UDEV też się nada ale sposób z etykietą jest dużo prostszy):

root@raspberrypi:/home/pi# e2label /dev/sda1 pendrak

Ostatnim krokiem jest dostosowanie opcji dla kontenera w pliku /etc/crypttab . Dokładnie chodzi o trzecią kolumnę, w której standardowo rezyduje fraza none . Trzeba ją przepisać do postaci /sciezka/do/urzadzenia:/sciezka/do/pliku , przykładowo:

rpi_crypt UUID=0b9b66eb-d5ec-4371-80e3-f3a6ae92e0be  /dev/disk/by-label/pendrak:/keyfile luks,initramfs,keyscript=passdev,keyslot=1

W tym przypadku partycja pendrive ma etykietę pendrak i jest dostępna pod ścieżką /dev/disk/by-label/pendrak , a klucz jest dostępny w pliku keyfile w głównym katalogu na pendrive. By całość zadziałała, musimy zaprzęgnąć do pracy skrypt passdev , który wskazujemy w parametrze keyscript= .

Po edycji pliku /etc/crypttab trzeba na nowo wygenerować obraz initramfs/initrd przy pomocy update-initramfs . To w zasadzie wszystko co trzeba zrobić, aby wdrożyć keyfile w postaci pliku umieszczonego w obrębie systemu plików przykładowej partycji na pendrive. Przy pomocy takiego pliku klucza można odszyfrować kontener LUKS bez wpisywania jakiegokolwiek hasła.

Podsumowanie

Takie rozwiązanie uzależnienia startu systemu Raspberry Pi od faktu podłączenia konkretnego urządzenia pamięci masowej do portu USB niewątpliwie jest wielce użyteczne. Odpada nam w ten sposób potrzeba podłączania monitora i/lub klawiatury, przez co cały proces uruchamiania systemu przebiega o wiele szybciej i sprawniej. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jeśli my jesteśmy w stanie bez większego problemu odszyfrować RPI przy pomocy takiego pendrive, to każda inna osoba również będzie w stanie to zrobić, jak tylko to urządzenie wpadnie w jej łapki. Dlatego trzeba się zatroszczyć o fizyczny dostęp do pendrive i trzymać go w bezpiecznym miejscu. Opisane wyżej dwa rozwiązania różnią się trochę ale efekt dają mniej więcej ten sam. Niemniej jednak, sposób z wypaleniem keyfile w MBR-GAP może ździebko utrudnić wyciągnięcie klucza z takiego pendrive (na działającym systemie) w stosunku do przechowywania tego klucza w regularnym pliku, zwłaszcza w sytuacji, gdy ta pamięć masowa będzie używana do czegoś więcej niż tylko do odszyfrowania systemu naszej maliny.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.