Odszyfrowanie LUKS przez SSH z poziomu initramfs/initrd na Raspberry Pi

Spis treści

Od paru dni bawię się swoim Raspberry Pi w kontekście zaszyfrowania jego systemu RasPiOS/Raspbian. O ile samo zaszyfrowanie tego minikomputera przy pomocy mechanizmu LUKS nie było jakoś specjalnie trudne, to trzeba było pomyśleć nad rozwiązaniami mającymi ułatwić otworzenie takiego zaszyfrowanego kontenera przy starcie systemu. Póki co udało się wypracować w miarę zadowalające rozwiązanie wykorzystujące dedykowane urządzenia USB w roli klucza, bez którego system się nie uruchomi. Są jednak i inne rozwiązania, które mogą nam pomóc odszyfrować system RPI bez potrzeby fatygowania się do pomieszczenia i wtykania w jej port USB jakiegoś pendrive. Mowa o zaprzęgnięciu usługi SSH, która by została uruchomiona w fazie initramfs/initrd, chwilę przed wpisaniem hasła do kontenera LUKS. Takie rozwiązanie wymaga jednak zainstalowania innego serwera SSH, tj. Dropbear, pogodzenia go z serwerem OpenSSH oraz też trzeba odpowiednio przygotować sam obraz initramfs/initrd. Po pomyślnym skonfigurowaniu systemu, będziemy się logować do Raspberry Pi przez SSH i wpisywać hasło do kontenera LUKS, a jeśli to hasło będzie prawidłowe, to system zostanie odszyfrowany i uruchomiony.

Konfiguracja usługi OpenSSH

Standardowo w każdym Raspberry Pi z zainstalowanym systemem RasPiOS/Raspbian mamy dostępny serwer SSH bazujący na oprogramowaniu openssh-server . Ten serwer SSH nie będzie jednak potrafił poradzić sobie z zadaniem, które tutaj próbujemy rozwiązać, ze względu na fakt braku integracji z obrazem initramfs/initrd. Taką integrację zapewnia inny serwer SSH, tj. dropbear . Niemniej jednak, te dwa serwery SSH bardzo wiele od siebie różni i Dropbear nie posiada całej masy opcji, które są wspierane standardowo w OpenSSH. Trzeba zatem się zastanowić czy pozostawić w systemie pakiet openssh-server i doinstalować drugi serwer SSH (i jakoś te dwie usługi pogodzić ze sobą) albo też pozbyć się z systemu pakietu openssh-server całkowicie i w jego miejsce wygrać dropbear .

Jako, że pakiet openssh-server jest domyślnie wgrany w Raspberry Pi, to postanowiłem doinstalować dropbear i skonfigurować ten drugi serwer SSH w taki sposób, by był on uruchamiany jedynie w fazie initramfs/initrd. Póki co jednak skupmy się na skonfigurowaniu usługi OpenSSH. Zwykle ta usługa jest nieaktywna i wymaga ręcznego włączenia, co możemy zrobić w poniższy sposób:

root@raspberrypi:/home/pi# systemctl enable ssh.service

Brak możliwości zalogowania się na konto root w RPI

W systemie RasPiOS/Raspbian na konto administratora systemu root nie da się domyślnie zalogować. Dlatego też trzeba korzystać z mechanizmu sudo . By nieco uprościć sobie życie, możemy pokusić się o włączenie możliwości logowania się na konto root, co przyda nam się przy logowaniu via SSH. Wszytko co musimy zrobić, by mieć możliwość zalogowania się na konto root, to ustawienie hasła temu użytkownikowi przy pomocy passwd .

Logujemy się zatem na użytkownika root przez sudo :

pi@raspberrypi:~ $ sudo su

Zmieniamy/ustawiamy hasło dla root:

root@raspberrypi:/home/pi# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

root@raspberrypi:/home/pi# exit
exit

I sprawdzamy jeszcze na koniec czy jesteśmy się w stanie zalogować w terminalu przez wpisanie w nim polecenia su - podając wcześniej ustawione hasło:

pi@raspberrypi:~ $ su -
Password:
root@raspberrypi:~#

Zezwolenie na zdalne logowanie się na użytkownika root via SSH

Kolejnym krokiem jest zezwolenie na zdalne logowanie się na użytkownika root via SSH. W tym celu trzeba poddać edycji plik /etc/ssh/sshd_config i dodać do niego parametr PermitRootLogin:

PermitRootLogin yes

Zapisujemy plik i restartujemy usługę OpenSSH:

root@raspberrypi:~# systemctl restart ssh.service

Transfer publicznego klucza SSH klienta na Raspberry Pi

By móc się podłączyć do serwera SSH uruchomionego na Raspberry Pi i zalogować na konto administratora root w sposób bezpieczny, musimy przesłać na to urządzenie swój publiczny klucz SSH. Taki klucz możemy wygenerować przy pomocy ssh-keygen na maszynie klienta w poniższy sposób:

$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "rpi-raspios-$(date -I)_rsa"

Klucz publiczny został zapisany w katalogu ~/.ssh/ pod nazwą rpi-raspios_rsa.pub . Ten klucz trzeba przesłać na Raspberry Pi i możemy to zrobić na kilka sposób, choć najprostszym z nich jest zaprzęgnięcie do pracy narzędzia ssh-copy-id . Przy pomocy flagi -i wskazujemy położenie klucza publicznego na dysku:

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/rpi-raspios_rsa.pub -p 2222 root@192.168.1.239
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/morfik/.ssh/rpi-raspios_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@192.168.1.239's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh '192.168.1.239'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

Klucz został przesłany z powodzeniem. Możemy ten stan rzeczy zweryfikować zaglądając do pliku /root/.ssh/authorized_keys na Raspberry Pi, w którym to powinna się znajdować poniższa linijka (zawartość przycięta dla lepszej czytelności):

ssh-rsa AAAAB...xnzQ== rpi-raspios-2021-11-11_rsa

Włączenie logowania jako root jedynie za pomocą klucza SSH

Po przesłaniu klucza SSH do Raspberry Pi, możemy wyłączyć możliwość logowania się na konto root przy pomocy hasła, bo takie rozwiązanie nie jest zbyt bezpieczne. Zamiast logować się z wykorzystaniem hasła, włączymy sobie opcję logowania za pomocą klucza SSH, który dopiero co przesłaliśmy do naszej maliny. Edytujemy zatem na RPI plik /etc/ssh/sshd_config zmieniając wartość uprzednio dodanego parametru PermitRootLogin z yes na prohibit-password :

# PermitRootLogin yes
PermitRootLogin prohibit-password

Zapisujemy plik i restartujemy serwer SSH:

root@raspberrypi:~# systemctl restart ssh.service

Test połączenia SSH

By być pewnym, że wszystko działa jak należy, łączymy się testowo po SSH ze stacji klienckiej na adres IP Raspberry Pi:

$ ssh root@192.168.1.239 -p 2222
Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Nov 12 01:01:39 2021 from 192.168.1.150
root@raspberrypi:~#

Jak widać zostaliśmy zalogowani bez najmniejszego problemu i co najważniejsze bez pytania nas o hasło, zatem klucz SSH działa prawidłowo.

Konfiguracja połączenia SSH w pliku ~/.ssh/config

By nie wpisywać w poleceniu parametrów połączenia za każdym razem ilekroć chcemy się logować do serwera SSH, dobrze jest w pliku ~/.ssh/config na stacji klienckiej stworzyć zwrotkę podobną do tej poniżej i odpowiednio uzupełnić stosowne parametry:

Host 192.168.1.239
  User root
  IdentitiesOnly
  IdentityFile ~/.ssh/rpi-raspios_rsa
  CheckHostIP no
  Port 2222

W ten sposób w terminalu wystarczy wpisać ssh 192.168.1.239 i zostaniemy zalogowani bez większego problemu bez podawania tych pozostałych parametrów połączenia.

Instalacja i konfiguracja Dropbear na Raspberry Pi

Konfigurację OpenSSH mamy z głowy. Przyszła pora na instalację drugiego serwera SSH, tj. Dropbear. Musimy zainstalować w zasadzie dwa pakiety: dropbear oraz dropbear-initramfs . Pakiet dropbear-initramfs jest wymagany, by aktywować serwer SSH w fazie initramfs/initrd. By być w stanie odszyfrować kontener LUKS przez SSH w fazie initramfs/initrd potrzebny nam będzie także pakiet cryptsetup-initramfs ale ten powinniśmy już posiadać w systemie. Pozostałe pakiety takie jak busybox , initramfs-tools oraz lvm2 również powinniśmy mieć zainstalowane w systemie skoro posiadamy zaszyfrowany kontener LUKS. Reasumując, na wypadek gdyby czegoś brakowało, instalujemy te poniższe pakiety:

root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install \
              dropbear dropbear-initramfs \
              cryptsetup-initramfs \
              busybox \
              initramfs-tools \
              lvm2

Dwie różne usługi SSH na jednym hoście

Mając zainstalowane w Raspberry Pi dwa różne serwery SSH, trzeba zastanowić się nad kwestią kluczy SSH. Każdy serwer SSH wymaga takich kluczy do swojego poprawnego działania, tj. by ruch pochodzący od klientów SSH mógł zostać z powodzeniem zdeszyfrowany na serwerze. Przy instalacji serwera SSH (czy to OpenSSH, czy też Dropbear), stosowny zestaw kluczy dla takiej usługi zostanie wygenerowany automatycznie. Taka rozbieżność w kluczach sprawia, że nasz Raspberry Pi w fazie initramfs/initrd przed otworzeniem zaszyfrowanego kontenera LUKS będzie się identyfikował innym kluczem SSH niż będzie to miało miejsce po odszyfrowaniu kontenera LUKS i uruchomieniu się systemu operacyjnego. Taka sytuacja sprawia, że będziemy mieli do zaakceptowania dwa różne fingerprint'y kluczy, którymi te dwa serwery SSH się będą posługiwać. Niemniej jednak, gdy odcisk palca klucza ulega zmianie, to podczas podłączania się do serwera, klient SSH wyrzuci nam taki oto niezbyt komfortowy komunikat:

$ ssh 192.168.1.239
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
SHA256:DxolO3jZe+KzcPuDsDqL6+y+C0Igl6DyRqxjvRZ5mfk.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/morfik/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/morfik/.ssh/known_hosts:24
 remove with:
 ssh-keygen -f "/home/morfik/.ssh/known_hosts" -R "[192.168.1.239]:2222"
Host key for [192.168.1.239]:2222 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

Mamy tutaj wyraźne oświadczenie, że odcisk palca klucza serwera SSH (a więc i też i jego klucz) uległ zmianie, co zwykle oznacza, że ktoś mógł manipulować przy serwerze SSH. By się podłączyć do takiego serwera SSH ze zmienionym kluczem, trzeba będzie usunąć stary klucz z bazy klienta w pliku ~/.ssh/known_hosts przez wpisanie w terminalu poniższego polecenia:

$ ssh-keygen -f "/home/morfik/.ssh/known_hosts" -R "[192.168.1.239]:2222"

Później, gdy system się już poprawnie zainicjuje, to przy logowaniu via SSH trzeba będzie to powyższe polecenie wpisać jeszcze raz, bo klucz SSH na Raspberry Pi ponownie ulegnie zmianie i tak w kółko z każdym restartem maszyny. Trzeba przyznać, że takie zachowanie nie jest zbyt pożądane i trzeba ten zaistniały problem jakoś rozwiązać.

Ignorowanie pliku ~/.ssh/known_hosts

Jednym z rozwiązań jest pominięcie weryfikacji tożsamości serwera SSH za sprawą sprawdzania odcisku palca klucza, którym taka maszyna się identyfikuje podczas nawiązywania z nią połączenia. Taka weryfikacja jest jedynie opcjonalna i ma na celu poprawę bezpieczeństwa, tj. trudno ten powyższy komunikat o zmianie fingerprint'a klucza przeoczyć. W przypadku naszej maliny wiemy, że ten klucz będzie się zmieniał, przez co możemy rozluźnić nieco politykę weryfikacji tożsamości serwera przez ignorowanie pliku ~/.ssh/known_hosts .

Jeśli chcemy tylko tymczasowo zignorować plik ~/.ssh/known_hosts , to wystarczy w poleceniu ssh podać opcję -o StrictHostKeyChecking=no . Jeśli chcemy dodać wyjątek na stałe, to edytujemy plik ~/.ssh/config i dodajemy do niego poniższy wpis przy bloku z konfiguracją połączenia SSH dla Raspberry Pi:

Host 192.168.1.239
  ...
  StrictHostKeyChecking no
  ...

Skorzystanie z tej powyższej opcji sprawi, że będziemy w stanie nawiązać połączenie z serwerem SSH, ale gdy fingerprint ulegnie zmianie, to na ekranie pojawi się stosowny komunikat. Jeśli chcielibyśmy się tego komunikatu również pozbyć, to trzeba by skorzystać z opcji -o UserKnownHostsFile=/dev/null podczas połączenia lub też dodać ten parametr na stałe do pliku ~/.ssh/config :

Host 192.168.1.239
  ...
  UserKnownHostsFile=/dev/null
  ...

Ujednolicenie kluczy SSH dla OpenSSH i Dropbear

Prawdę mówiąc, to pominięcie weryfikacji tożsamości serwera SSH nie jest zbyt dobrą praktyką i nie korzystałbym z tego rozwiązania. Zamiast tego podejścia opisanego wyżej, lepszym rozwiązaniem jest ujednolicenie kluczy SSH, tak by zarówno OpenSSH jak i Dropbear miały te same klucze prywatne, przez co ta opisana wyżej sytuacja ze zmianą fingerprint'a nie będzie mieć miejsca.

By ujednolicić klucze SSH, nie musimy ich na nowo generować. Możemy skorzystać z kluczy, które zostały już wygenerowane podczas procesu instalacji pakietu openssh-server lub dropbear .

Klucze prywatne dla serwera OpenSSH znajdują się w katalogu /etc/ssh/ pod nazwami ssh_host_* :

root@raspberrypi:/home/pi# ls -al /etc/ssh/
total 604
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Nov 12 01:14 .
drwxr-xr-x 126 root root  4096 Nov 12 00:53 ..
-rw-r--r--  1 root root 565189 Mar 12 2021 moduli
-rw-r--r--  1 root root  1580 Mar 12 2021 ssh_config
-rw-r--r--  1 root root  3271 Nov 12 01:14 sshd_config
-rw-------  1 root root  1385 May 7 2021 ssh_host_dsa_key
-rw-r--r--  1 root root  606 May 7 2021 ssh_host_dsa_key.pub
-rw-------  1 root root  505 May 7 2021 ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r--  1 root root  178 May 7 2021 ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw-------  1 root root  411 May 7 2021 ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r--  1 root root   98 May 7 2021 ssh_host_ed25519_key.pub
-rw-------  1 root root  1823 May 7 2021 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--  1 root root  398 May 7 2021 ssh_host_rsa_key.pub
-rw-r--r--  1 root root  338 May 7 2021 ssh_import_id

Natomiast klucze dla serwera Dropbear znajdują się w katalogu /etc/dropbear/ pod nazwami dropbear_* :

root@raspberrypi:/home/pi# ls -al /etc/dropbear/
total 28
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov 11 07:09 .
drwxr-xr-x 126 root root 4096 Nov 12 00:53 ..
-rw-------  1 root root 457 Nov 11 07:09 dropbear_dss_host_key
-rw-------  1 root root 141 Nov 11 07:09 dropbear_ecdsa_host_key
-rw-------  1 root root 805 Nov 11 07:09 dropbear_rsa_host_key
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov 11 07:08 log
-rwxr-xr-x  1 root root 100 Feb 12 2019 run
Różne formaty kluczy SSH

Nie możemy jednak sobie od tak skopiować kluczy SSH z jednego katalogu i wrzucić ich do drugiego katalogu pod zmienionymi nazwami. Klucze OpenSSH są w formacie ASCII, a klucze Dropbear w formacie binarnym. Trzeba zatem jedne z tych kluczy przekonwertować. Najprościej jest przerobić klucze OpenSSH na ten format, z którego korzysta Dropbear, bo mamy do tego celu dedykowane narzędzie dropbearconvert znajdujące się w katalogu /usr/lib/dropbear/ .

Error: Unrecognised key type

Problem jednak w tym, że te klucze OpenSSH, które zostały domyślnie wygenerowane na moim Raspberry Pi, są najwyraźniej dość egzotyczne i przy próbie skorzystania z dropbearconvert generowany jest poniższy błąd:

root@raspberrypi:/home/pi# /usr/lib/dropbear/dropbearconvert openssh dropbear /etc/ssh/ssh_host_rsa_key /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
Error: Unrecognised key type
Error reading key from '/etc/ssh/ssh_host_rsa_key'

Szukając informacji na temat tego problemu znalazłem taki oto post na forum Archlinux, w którym jest mowa o tym, że klucze OpenSSH są formacie RFC4716 i trzeba je przerobić do PEM zanim będzie można skorzystać z narzędzia dropbearconvert .

Klucze OpenSSH do formatu PEM możemy przerobić za pomocą ssh-keygen w poniższy sposób (hasło podajemy puste):

root@raspberrypi:/etc/ssh# ssh-keygen -m PEM -p -f ssh_host_rsa_key
Key has comment 'root@raspberrypi'
Enter new passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved with the new passphrase.

root@raspberrypi:/etc/ssh# ssh-keygen -m PEM -p -f ssh_host_ed25519_key
Key has comment 'root@raspberrypi'
Enter new passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved with the new passphrase.

root@raspberrypi:/etc/ssh# ssh-keygen -m PEM -p -f ssh_host_dsa_key
Key has comment 'root@raspberrypi'
Enter new passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved with the new passphrase.

root@raspberrypi:/etc/ssh# ssh-keygen -m PEM -p -f ssh_host_ecdsa_key
Key has comment 'root@raspberrypi'
Enter new passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved with the new passphrase.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że serwer OpenSSH bez problemu działa z kluczami w formacie PEM.

Zmiana formatu kluczy OpenSSH via dropbearconvert

Po przerobieniu kluczy OpenSSH z RFC4716 na PEM, nie powinniśmy mieć już problemów by przekonwertować klucze OpenSSH na format wykorzystywany przez Dropbear. Korzystamy zatem z narzędzia dropbearconvert podając mu cztery argumenty: format klucza wejściowego, format klucza wyjściowego, ścieżkę do pliku wejściowego oraz ścieżkę do pliku wyjściowego:

root@raspberrypi:/home/pi# /usr/lib/dropbear/dropbearconvert openssh dropbear /etc/ssh/ssh_host_rsa_key /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
Key is a ssh-rsa key
Wrote key to '/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key'

root@raspberrypi:/home/pi# /usr/lib/dropbear/dropbearconvert openssh dropbear /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key /etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key
Key is a ecdsa-sha2-nistp256 key
Wrote key to '/etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key'

root@raspberrypi:/home/pi# /usr/lib/dropbear/dropbearconvert openssh dropbear /etc/ssh/ssh_host_dsa_key /etc/dropbear/dropbear_dss_host_key
Key is a ssh-dss key
Wrote key to '/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key'

Podmiana kluczy w katalogu /etc/dropbear-initramfs/

Klucze SSH dla Dropbear, które wyżej przerobiliśmy, byłyby wykorzystywane w przypadku, gdybyśmy korzystali z usługi dropbear w miejscu sshd . Domyślnie jednak ta usługa jest nieaktywna (za sprawą pliku /etc/default/dropbear ), bo w przeciwnym przypadku doszłoby do konfliktu między tymi dwoma usługami, które chciałyby jednocześnie nasłuchiwać na tym samym porcie 22. Niemniej jednak, usługa dropbear , którą zamierzamy uruchomić w fazie initramfs/initrd nie będzie miała dostępu do kluczy w katalogu /etc/dropbear/ , bo ten katalog rezyduje w obrębie głównego systemu plików, który na tym etapie rozruchu systemu będzie jeszcze zaszyfrowany. Dlatego te klucze trzeba skopiować do katalogu /etc/dropbear-initramfs/ :

root@raspberrypi:/home/pi# cp /etc/dropbear/dropbear_* /etc/dropbear-initramfs/

W ten sposób, klucze SSH będą automatycznie podbierane ilekroć tylko będziemy generować obraz initramfs/initrd.

Plik /etc/dropbear-initramfs/authorized_keys

Po tej całej zabawie z przerabianiem kluczy SSH, musimy jeszcze dodać publiczny klucz SSH maszyny, z której zamierzamy logować się w fazie initramfs/initrd w celu otworzenia kontenera LUKS. Ten klucz trzeba dodać do pliku /etc/dropbear-initramfs/authorized_keys , który standardowo nie istnieje i trzeba go utworzyć. Możemy naturalnie skopiować wcześniej utworzony (podczas konfiguracji OpenSSH) plik /root/.ssh/authorized_keys , bo zawiera on już potrzebny nam publiczny klucz SSH:

root@raspberrypi:/home/pi# cp /root/.ssh/authorized_keys /etc/dropbear-initramfs/authorized_keys

Plik /etc/dropbear-initramfs/config

Kolejną rzeczą, którą musimy ogarnąć, to sposób w jaki usługa dropbear będzie uruchamiana w fazie initramfs/initrd. Konkretnie chodzi o flagi dla demona, które musimy ustawić w pliku /etc/dropbear-initramfs/config . Potrzebujemy czegoś na wzór poniższej linijki:

DROPBEAR_OPTIONS="-Fsjk -p 2222 -c /bin/cryptroot-unlock"

Poniżej znajduje się wyjaśnienie tych bardziej użytecznych opcji, które przydałoby się określić w DROPBEAR_OPTIONS , choć niekoniecznie ich wszystkich będziemy potrzebować:

 • -F -- uruchamia serwer SSH na pierwszym planie zamiast w tle.
 • -E -- włącza logowanie błędów na standardowe wyjście, tj. logi pojawią się w terminalu zamiast przekierowania ich do logu systemowego. Ta opcja może nam się przydać w fazie testów, by sprawdzić czy serwer SSH w ogóle łapie zapytania od klientów i czy je poprawnie przetwarza.
 • -s -- wyłącza uwierzytelnianie za pomocą hasła. Tylko przy pomocy klucza SSH będzie można się zalogować na serwer.
 • -j oraz -k -- wyłączają port forwarding.
 • -p -- określa port, na którym usługa dropbear będzie nasłuchiwać zapytań z sieci.
 • -c -- po pomyślnym zalogowaniu się na serwer, polecenie w tym parametrze zostanie wykonane. Ta opcja zarazem sprawia, że użytkownik nie będzie w stanie wykonać żadnego innego polecenia interaktywnie po zalogowaniu się na serwer SSH w fazie initramfs/initrd.
 • -R -- ma na celu generować z każdym rozruchem systemu nowy prywatny klucz SSH. Nie trzeba dodawać tej opcji, bo przydaje się ona jedynie na wypadek, gdyby serwer miał problemy z brakującym kluczem.

Adresacja IP dla maszyny w fazie initramfs/initrd

Problem przed jakim teraz stoimy to odpowiedź na pytanie w jaki sposób maszyna mająca uruchomioną usługę SSH w fazie initramfs/initrd może być w stanie odebrać jakiekolwiek połączenie sieciowe? Standardowo przecież na tym etapie startu systemu nie ma jeszcze podniesionych żadnych interfejsów sieciowych, ani też żadne usługi sieciowe nie działają. Jak zatem skonfigurować adresację IP dla maszyny w fazie initramfs/initrd? By to zadanie zrealizować trzeba dopisać do pliku /etc/initramfs-tools/initramfs.conf parametr IP, którego składnia znajduje się poniżej:

IP=<client-ip>:<server-ip>:<gw-ip>:<netmask>:<hostname>:<device>:<autoconf>:<dns0-ip>:<dns1-ip>:<ntp0-ip>

Nie wszystkie te pola są wymagane, a na nasze potrzeby możemy podać tylko te poniższe (dla statycznej adresacji IP):

IP="192.168.1.239::192.168.1.1:255.255.255.0:rpi:eth0:none"

Poniżej jest zaś wersja dla konfiguracji via DHCP:

IP="::::rpi:eth0:dhcp"

Bez względu na to z której opcji skorzystamy, nasz Raspberry Pi w fazie initramfs/initrd będzie miał skonfigurowaną adresację IP i będzie w stanie odbierać zapytania SSH pochodzące z sieci.

Ograniczenia związane z adresacją IP (problem z WiFi)

Problem z tak skonfigurowaną adresacją IP jest jeden. Mianowicie, działa ona jedynie na przewodowym interfejsie Raspberry Pi, tj. eth0 . Jeśli nasza malina łączy się z siecią bezprzewodowo przez interfejs WiFi ( wlan0 ), to w taki sposób nie damy rady uzyskać połączenia po SSH.

Brak wsparcia dla WiFi w tym przypadku bierze się w zasadzie z faktu, że w obrazie initramfs/initrd brakuje oprogramowania odpowiedzialnego za zestawienie połączenia WiFi, np. wpa_supplicant czy wpa_cli , nie wspominając o samych sterownikach do karty WiFi. Brakuje też konfiguracji sieci WiFi trzymanej w pliku /etc/wpa_supplicant.conf .

Z ogólniejszego przejrzenia internetów wynika jednak, że takie wsparcie dla WiFi w fazie initramfs/initrd można dorobić ale wymaga to trochę pracy. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to stosowne instrukcje zostały zamieszczone w osobnym artykule.

Plik /etc/crypttab

Jeśli zaś chodzi o zawartość pliku /etc/crypttab , to jest ona w zasadzie standardowa, tj. taka sama co w przypadku zwykłego otwierania kontenera LUKS przy pomocy manualnie wpisywanego hasła z klawiatury podłączonej do Raspberry Pi. Poniżej znajduje się przykładowy wpis w tym pliku, tak by nie było żadnych niedopowiedzeń i niejasności:

rpi_crypt UUID=0b9b66eb-d5ec-4371-80e3-f3a6ae92e0be  none luks,initramfs,keyslot=0

Regeneracja obrazu initramfs/initrd

Po dostosowaniu tych wszystkich wyżej wymienionych rzeczy trzeba będzie wygenerować nowy obraz initramfs/initrd. Robimy to tradycyjnie przy wykorzystaniu polecenia update-initramfs :

root@raspberrypi:/home/pi# update-initramfs -u -k $(uname -r)
ln: failed to create hard link '/boot/initrd.img-5.10.63-v7l+.dpkg-bak' => '/boot/initrd.img-5.10.63-v7l+': Operation not permitted
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.63-v7l+
Building v7l+ image, updating top initrd

Warto tutaj zaznaczyć, że podczas instalowania pakietu dropbear , w terminalu można było dostrzec ten poniższy komunikat:

dropbear: WARNING: Invalid authorized_keys file, remote unlocking of cryptroot via SSH won't work!

Po poprawnym skonfigurowaniu serwera SSH, to ostrzeżenie powinno zniknąć.

Próba odszyfrowania kontenera LUKS przez SSH

Skrypt shell'owy cryptroot-unlock , który został podany w parametrze -c (w pliku /etc/dropbear-initramfs/config ) ma za zadanie odblokować zaszyfrowany kontener. W ten sposób, od razu po zalogowaniu się via SSH zobaczymy tekst Please unlock disk rpi_crypt: i jedyne co będziemy mogli w takiej sytuacji zrobić, to wpisać hasło do zaszyfrowanego kontenera LUKS, co wygląda mniej więcej tak:

$ ssh 192.168.1.239
Please unlock disk rpi_crypt:

Po wpisaniu hasła, po chwili pojawi się taki oto błąd i połączenie z serwerem SSH zostanie zamknięte:

Error: Timeout reached while waiting for PID 215.
Connection to 192.168.1.239 closed.

Póki co nie wiem z czego wynika ten błąd, niemniej jednak, jeśli wpisaliśmy prawidłowe hasło, to zaszyfrowany kontener LUKS zostanie otworzony i system się uruchomi w dokładnie taki sam sposób jak byśmy to hasło wpisali ręcznie z klawiatury podłączonej do Raspberry Pi.

Jeśli zaś rzucimy okiem na monitor podłączony bezpośrednio do naszej maliny, to przed wpisaniem hasła będziemy mieli na nim takie oto poniższe informacje:

raspberry-pi-rpi-ssh-dropbear-initramfs-initrd-luks-ip-address

Jak widać, mamy tutaj wypisaną dokładną konfigurację adresacji IP, którą sobie określiliśmy w pliku /etc/initramfs-tools/initramfs.conf za sprawą parametru IP . Włączenie możliwości wpisania hasła do zaszyfrowanego kontenera LUKS przez SSH nie odbiera nam opcji wpisania tego hasła w tradycyjny sposób, co możemy poznać po prompt, który na powyższej fotce oczekuje od nas wpisania hasła. Po wpisaniu hasła przez SSH, start systemu przebiega już normalnie:

raspberry-pi-rpi-ssh-dropbear-initramfs-initrd-luks-unlock-system

Problemy związane z bezpieczeństwem kluczy prywatnych

To przedstawione wyżej rozwiązanie z ujednoliceniem kluczy serwerów OpenSSH i Dropbear oraz zsynchronizowanie tych kluczy z tymi obecnymi w fazie initramfs/initrd nie jest pozbawione wad. Trzeba sobie zdawać sprawę, że obraz initramfs/initrd obecny na partycji /boot/ w zasadzie nie jest chroniony w żaden sposób. Każda osoba mająca fizyczny dostęp do Raspberry Pi potencjalnie może uzyskać również dostęp do tych kluczy. Jeśli ktoś wejdzie w ich posiadanie, to będzie w stanie przechwycić całą komunikację po SSH, w tym też hasło do kontenera LUKS.

Może się wydawać, że lepszym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie kluczy SSH, tj. osobne klucze SSH dla serwera OpenSSH działającego po odszyfrowaniu systemu i osobne klucze SSH dla Dropbear działającego w fazie initramfs/initrd. Niemniej jednak, takie rozdzielenie kluczy niewiele nam da, bo w dalszym ciągu obraz initramfs/initrd pozostaje niechroniony, przez co potencjalny złoczyńca jest w stanie podsłuchać komunikację z serwerem SSH, którą prowadzimy w fazie initramfs/initrd, a przecie to w tej fazie podajemy hasło do kontenera LUKS. Jeśli atakujący jest w stanie przechwycić hasło do kontenera LUKS, to będzie miał dostęp do naszego systemu i bez znaczenia jest to jakie zabezpieczenia w tym systemie sobie wdrożymy.

Podsumowanie

Problem z odszyfrowaniem kontenera LUKS przez SSH w fazie initramfs/initrd jest w zasadzie jeden, tj. niechroniony obraz initramfs/initrd, który może skompromitować bezpieczeństwo systemu w sposób, którego na pierwszy rzut oka się nawet nie da wykryć. Podobnie sprawa wyglądała w przypadku wykorzystywania pendrive jako klucz do kontenera LUKS. Te dwa rozwiązania łączy niezabezpieczony obraz initramfs/initrd czyniąc je mało użytecznymi. Korzystanie z kluczy SSH ma jednak tę przewagę nad kluczem w postaci pendrive, że hasło zawsze pozostaje w naszej głowie, a nie na nośniku, który ktoś potencjalnie może znaleźć. Jeśli się zorientujemy w porę, że coś może być nie tak, to jest jakaś szansa, że uda nam się zaszyfrować system Raspberry Pi (np. odcinając od niego zasilanie) i pozostanie on w takim stanie na już zawsze.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.