Moduł LKRG (Linux Kernel Runtime Guard)

Spis treści

Jakiś czas temu opisywałem moduł TPE (Trusted Path Execution) dla kernela linux, który jest w stanie dość znacznie poprawić bezpieczeństwo naszego systemu. Ostatnio jednak natknąłem się na moduł LKRG (Linux Kernel Runtime Guard), którego to zadaniem jest stać na straży samego jądra operacyjnego i chronić je w czasie rzeczywistym przed różnego rodzaju zagrożeniami poprzez wykrywanie eksploitów wykorzystujących luki w jego mechanizmach bezpieczeństwa. Jako, że ja bardzo lubię zbroić swojego Debiana, to postanowiłem się przyjrzeć nieco bliżej temu całemu LKRG i sprawdzić jego użyteczność. Trzeba jednak wiedzieć, że LKRG jest dostarczany w formie osobnego modułu zamiast łaty na kernel, przez co trzeba będzie także postarać się o automatyzację pewnych rzeczy, m.in. procesu budowania modułu przy aktualizacji kernela via DKMS.

Moduł LKRG

Jak zostało już nadmienione we wstępie, LKRG jest dostępny jako osobny moduł dla kernela, a nie jako patch na kernel. Ten fakt może odstraszyć część użytkowników, którzy kompilują wszystkie niezbędne moduły kernela bezpośrednio w jądro, by uniknąć budowania zbędnej i często niebezpiecznej funkcjonalności, np. opcji ładowania/wyładowania modułów podczas pracy systemu operacyjnego. Dodatkowo, jeśli wykorzystujemy mechanizm Secure Boot mając EFI/UEFI, to trzeba będzie poczynić drobne przygotowania, by ten dodatkowy moduł podpisać, gdyż w przeciwnym wypadku nie zostanie on załadowany przez nasz OS. Na szczęście, jak to zwykle bywa w przypadku zewnętrznych modułów, możemy zaprzęgnąć do pracy DKMS, w którym to możemy nieco zautomatyzować sam proces podpisywania modułów przy ich instalacji w systemie. Zatem nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać, choć oczywiście mogłoby być trochę lepiej.

Źródła modułu LKRG są udostępnione na licencji GPL2 i można je pobrać przy pomocy git w poniższy sposób:

$ git clone https://bitbucket.org/Adam_pi3/lkrg-main.git lkrg
$ cd lkrg/

Problemy z LKRG na kernel 5.7

Moduł LKRG bez problemu się budował na kernelu 5.6 i wcześniejszych ale począwszy od wersji 5.7 w kernelu nastąpiły pewne zmiany, które uniemożliwiły budowanie aktualnej wersji LKRG (0.7) na tym nowszym jądrze. Stosowne zmiany w źródłach LKRG zostały już poczynione by dostosować je do kernela 5.7 ale póki co te zmiany są jedynie w wersji git i dlatego jeśli korzystamy z tego nowszego kernela, to musimy pobrać źródła bezpośrednio z repozytorium git.

Te pobrane źródła pakujemy przy pomocy tar i nazywamy lkrg_0.7+git20200604.orig.tar.xz , gdzie ten numerek po +git odnosi się do daty ostatniego commit'a:

$ tar --exclude='.git' --exclude='.gitignore' --exclude='.pc' --exclude='debian' -cf - ../lkrg | xz -9 -c - > ../lkrg_0.7+git20200604.orig.tar.xz

Konfiguracja kernela na potrzeby LKRG

By moduł LKRG nam się zbudował bez większych problemów, musimy upewnić się, że mamy odpowiednio skonfigurowany kernel. Wymagane włączenie jest tych poniższych opcji:

CONFIG_KPROBES
CONFIG_HAVE_KRETPROBES
CONFIG_MODULE_UNLOAD
CONFIG_KALLSYMS_ALL
CONFIG_JUMP_LABEL
CONFIG_STACKTRACE

Konfiguracja DKMS dla modułu LKRG

Nic nie stoi na przeszkodzie by po pobraniu źródeł zbudować moduł przy pomocy make i zainstalować go via make install ale lepszym rozwiązaniem jest mechanizm DKMS, który będzie nam ten moduł budował automatycznie ilekroć tylko kernel będzie aktualizowany. Możemy również pójść o krok dalej i zrobić sobie paczkę .deb przy pomocy pbuilder.

Poniżej znajduje się plik dkms.conf z konfiguracją dla DKMS:

PACKAGE_NAME="lkrg"
PACKAGE_VERSION="0.7"
#BUILT_MODULE_LOCATION[0]="output"
BUILT_MODULE_NAME[0]="p_lkrg"
DEST_MODULE_LOCATION[0]="/updates/dkms"
DEST_MODULE_NAME[0]="p_lkrg"
REMAKE_INITRD="no"
AUTOINSTALL="yes"

MAKE[0]="make -C ${kernel_source_dir} M=${dkms_tree}/${PACKAGE_NAME}/${PACKAGE_VERSION}/build"
CLEAN="make -C ${kernel_source_dir} M=${dkms_tree}/${PACKAGE_NAME}/${PACKAGE_VERSION}/build clean"

Ta widoczna wyżej wykomentowana linijka odnosi się do katalogu, do którego moduł LKRG zostanie skopiowany po skompilowaniu. Niemniej jednak, moduł po zbudowaniu będzie również siedział w katalogu głównym i system DKMS bez problemu odnajdzie stosowny plik po nazwie. Można zatem korzystać z BUILT_MODULE_LOCATION lub też pozostawić ją wykomentowaną.

Przygotowanie paczki .deb ze źródłami LKRG

Jeśli zaś chcemy przygotować sobie paczkę .deb , która zainstaluje nam wszystkie niezbędne pliki w odpowiednim miejscu, to potrzebna nam będzie dodatkowa konfiguracja dla pbuilder . Tworzymy zatem katalog debian/ w głównym katalogu ze źródłami LKRG, a w nim te poniższe pliki.

Plik debian/source/format

Standardowo w tym pliku umieszczamy poniższą linijkę:

3.0 (quilt)

Plik debian/changelog

Tutaj z kolei najważniejszą rolę odgrywa wersja, która znajduje się w nawiasie ( 0.7+git20200604 , bez -1 ), oraz nazwa pakietu ( lkrg ). Te dwie wartości muszą pasować do nazwy paczki tar.gz , którą zrobiliśmy wcześniej:

lkrg (0.7+git20200604-1) unstable; urgency=medium

 * Initial Release (Closes: #123456)

 -- Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com> Thu, 04 Jun 2020 23:06:27 +0200

Plik debian/control

W tym pliku określamy wszystko to, co tyczy się procesu budowania paczki .deb :

Source: lkrg
Section: kernel
Priority: optional
Maintainer: Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
Homepage: https://www.openwall.com/lkrg/
Vcs-Browser: https://bitbucket.org/Adam_pi3/lkrg-main
Vcs-Git: https://bitbucket.org/Adam_pi3/lkrg-main.git
Standards-Version: 4.5.0
Rules-Requires-Root: no
Build-Depends: debhelper (>= 13), debhelper-compat (= 13),
 dkms

Package: lkrg-dkms
Architecture: all
Depends: ${shlibs:Depends}, ${misc:Depends},
 dkms
Description: Linux Kernel Runtime Guard (LKRG) Source Code and DKMS
 Linux Kernel Runtime Integrity Checking and Exploit Detection.
 .
 LKRG provides security through diversity.
 Similar to running an uncommon operating system (kernel) would.
 .
 This package uses DKMS to automatically build the LKRG kernel
 module.

Plik debian/copyright

Tutaj z kolei określamy wszystkie rzeczy związane z prawami autorskimi i licencjami do plików projektu:

Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
Upstream-Name: lkrg
Upstream-Contact: pi3ki31ny <pi3@itsec.pl>
Source: https://www.openwall.com/lkrg/

Files: *
Copyright: 2018-2020 Adam 'pi3' Zabrocki
License: GPL-2.0

Files: debian/*
Copyright: 2020 Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
License: GPL-2.0

License: GPL-2.0
 This package is free software; you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 (at your option) any later version.
 .
 This package is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 GNU General Public License for more details.
 .
 You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>
 .
 On Debian systems, the complete text of the GNU General
 Public License version 2 can be found in "/usr/share/common-licenses/GPL-2".

Plik debian/lkrg-dkms.dkms

W tym pliku definiujemy konfigurację dla mechanizmu DKMS. W PACKAGE_VERSION nie określamy jako takiej wersji modułu tylko "#MODULE_VERSION#" , by system budowania pakietu .deb bez problemu uzupełniał nam wersję bez angażowania nas w ten proces:

PACKAGE_NAME="lkrg"
PACKAGE_VERSION="#MODULE_VERSION#"
#BUILT_MODULE_LOCATION[0]="output"
BUILT_MODULE_NAME[0]="p_lkrg"
DEST_MODULE_LOCATION[0]="/updates/dkms"
DEST_MODULE_NAME[0]="p_lkrg"
REMAKE_INITRD="no"
AUTOINSTALL="yes"

MAKE[0]="make -C ${kernel_source_dir} M=${dkms_tree}/${PACKAGE_NAME}/${PACKAGE_VERSION}/build"
CLEAN="make -C ${kernel_source_dir} M=${dkms_tree}/${PACKAGE_NAME}/${PACKAGE_VERSION}/build clean"

Plik debian/lkrg-dkms.service

Projekt LKRG dostarcza usługę dla systemd, która ma na celu ładowanie i wyładowanie modułu. Jeśli nas interesuje ta usługa to możemy ten plik sobie stworzyć, choć moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest ładować moduł via plik /etc/modules . Tak czy inaczej poniżej znajduje się plik usługi dla systemd:

[Unit]
Description=Linux Kernel Runtime Guard
Documentation=https://bitbucket.org/Adam_pi3/lkrg-main/src/master/README
DefaultDependencies=no
After=systemd-modules-load.service
Before=systemd-sysctl.service
Before=sysinit.target shutdown.target
Conflicts=shutdown.target
ConditionKernelCommandLine=!nolkrg

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/modprobe -v p_lkrg
#ExecStop=/sbin/modprobe -v -r p_lkrg
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=sysinit.target

Plik debian/rules

W tym pliku określamy to, co tak naprawdę ma się znaleźć w wynikowej paczce, jak ją zbudować i jakie akcje będą przeprowadzane przy instalacji (czy usuwaniu) jej w docelowym systemie. W tym przypadku samej kompilacji jako takiej nie będzie, jedynie przenosimy pliki w odpowiednie miejsca oraz instalujemy usługę dla systemd w trybie wyłączonym (bez jej aktywacji):

#!/usr/bin/make -f

export DH_VERBOSE=1
export DH_OPTIONS = -v
export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS = hardening=+all
DPKG_EXPORT_BUILDFLAGS = 1
include /usr/share/dpkg/buildflags.mk
include /usr/share/dpkg/pkg-info.mk

%:
  dh $@ --with dkms

override_dh_install:
  dh_install -p lkrg-dkms scripts/ usr/src/$(DEB_SOURCE)-$(DEB_VERSION_UPSTREAM)
  dh_install -p lkrg-dkms src/ usr/src/$(DEB_SOURCE)-$(DEB_VERSION_UPSTREAM)
  dh_install -p lkrg-dkms Makefile usr/src/$(DEB_SOURCE)-$(DEB_VERSION_UPSTREAM)

override_dh_dkms:
  dh_dkms -V $(DEB_VERSION_UPSTREAM)

override_dh_auto_configure:
override_dh_auto_build:
override_dh_auto_test:
override_dh_auto_install:
override_dh_auto_clean:

override_dh_installsystemd:
  dh_installsystemd --no-enable --no-stop-on-upgrade

override_dh_missing:
  dh_missing --list-missing --fail-missing

Plik debian/watch

Ten plik ma za zadanie umożliwić pobranie nowszej wersji projektu, gdyby się takowa pojawiła, za sprawą narzędzia uscan . Dodatkowo, jako że projekt LKRG podpisuje cyfrowo swoje paczki ze źródłami, to będzie ten podpis automatycznie sprawdzamy i weryfikowany:

version=4
opts=pgpsigurlmangle=s/$/.sign/ https://www.openwall.com/lkrg/lkrg-(.+).tar.gz

Plik debian/upstream/signing-key.asc

By proces weryfikacji podpisu mógł mieć miejsce, potrzebny nam jest klucz publiczny by zweryfikować sygnaturę dołączoną do paczki tar.gz . Ten klucz publiczny możemy albo dodać ręcznie:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBFoQgb0BEAC+DksApeHsB/nZYwbmXzoWCYCGZvzRzoXVVJOqYTZbumYqlgWv
pieSSIuHUfbpeAaDjchlJWy3w0xkPW+TP63XTLnwViATsTJtdkACHfT8P792Tfrn
XhYer3c/N3tSWwFTN+wLZF3OpH4XdOfXaFxRIvVWxych/WHmcteVinCjeXZvAwLg
ZbYnADLW/db8CK+kfXFiuGssmrYKkJcTqNhIi05EkQhatwtmgHPMqxyIPHdnlU+q
/0uN4J+XQvkzbUXVjuEqwvbRlOHNDgb6Q9j+tMULefBFb7FGvanw0fgjV0rWtvHy
sY3r9GGxrwAt1GP/TLAPkuL2EVRVtsOmpjTFxj5GgTn6NngpDB4YMsuQB+zCLlPe
yPuwlFvQ6Hk+2GlVG/FtSVwIYmWkFNUyvrQg/l9gLZGAv3Lo/csTUka+9IH6rLXZ
tnL5LiUd/zQexV2jmwenaxQOjaoPGuwzyo+rJjGrL7xF3O4b5Rkk9TnUG27zR7Vl
MwZ4nyQNyabLWmJAFjWeHoQfbRv6ma9iKAZiwprGv+AIccB6psX5o2HLjMqX0uCC
WnWqpZa+vAsDfx1XaXdS5gp9I8ZNKgnZUtys1OswCkx2nHhA1f995jcSkJanEztY
uTDXGbC+Arh+i43KtbfVtGygfFwvIOnE+JuJgOaE4TuJHfiVX343ANIrbQARAQAB
tBxPcGVud2FsbCBvZmZsaW5lIHNpZ25pbmcga2V5iQI4BBMBAgAiBQJaEIG9AhsD
BgsJCAcDAgYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRAFwCf9S9wTbutbD/wP+Wpp2RzP
zhUtVeAeTAbwuZUBVXMvuqnxCoAaUGTr3SKTGe2bLjjSvy1T5Zh+I6wCA5sy7AX7
LRwgG3frn4Gt+6D4tIbx5xjxx4bJiR5gn33MKl+8DelkB3feS0TLsWoDnrkKnTSk
vEEi8sYi3obdkZRCEE+LdDs3xiy2bC0WYRYKe8CGyKQQRNh6B2eq9IK4saCPCmaZ
9OgoW6DVvkC4qHGVlvhHews9XRXm7xnJ3awh1ru1pKDNedygk8klYGWc+AXkLppG
eMQ/sVv2rQXCU8ADrr+jGW4Goiki5YJqNCul1gijThTppL+BazZV0FWEyj0X8eXE
wR+mgwa+4Q+6v+75S67kkQcFUw8GH8NKcU/LRjslFf4aDIDnu6Yy4L8bKsDENjPj
g3zMHi53Ts8FMNLfepUpAtBLzqnZOm9ylU+PrmJ5GkMC5Ka9N/Rg8yRsRI/XuOzb
Kj//721XN9M+JbjZ5bfI0TxLk0TJhCSFjHpbuPYfUl4kjpx4kZlMPuyzbkQxRWGN
b1hnMfnfdCFGnJa9kVil8YQ+hmPi5RIHVD24yD86Rc1tLSZR2HNes8Ly2dhdnaKR
SFrNzLAhfZ5XldJbwsNKysNVED1cx6t6sYYj8LsZSETcp7LWONNxvA/2MwsbFet4
YvDolumaqLr46KOQjSIB0AY62RoWq3hv0bkCDQRaEIG9ARAAtyk4JFIRkP1vyADr
xoAZK9OzwhYdhPON21bJK4ppq2Jm7m/yhhoLHUMJ22jNSq/wq0MUJXL8U8zcN0E6
jDyucdo+4IBPuGZl4cdIuN53qMTzy9WOC7SNTQMeXIflAqVYRPHJILomwB2sYYoe
84zpKyP/U6skdpISgYYobfzR9G1CbXzefVOHi3b7y7HmCHy/oGMpIf5iTwOQYxCz
OqOd2lTGGbIZ1oaPF4PuQT+OiGsMidgwz+odRzyjtLeoIBtxgtEJ8VeHl/Z7Nh5u
EQkrPd0Q10A63hlaLiB3+OizEzbuNYJUS4JydWe6pVNExNP4CyyU6evOskUeTyU/
jSfHNZ5JCiolOcyio6g/lFVBlqsATt9LM6qyPSUGdg55xRjCmTQzoVAAuhHiWXSY
Xv3Lg5q5KHqN978eX5of/hRTmwExoG+J6L7OPOCLCivDybjGNljoQwIYgt6gDMtW
q/dqs8KvySBliWTeaN+sjwVwUQVjujtB7hYrVzRvpCM8mK2aGAbOCnInMo0FSG5C
ZwsMrZvZGIszyj9HhnYkTRtPRWtBDBkiNxBcEEkRUlDF2rTy/FY9aQ4WfjdkhHEq
Yo2fW669wWUJzA8fqcMerfnqjzA8O4kw+DBy3LE2RjlOT7Irm4ij1p3ZO78hXbsW
7FBp8Tcf+HtTAC856glDglSaxEUAEQEAAYkCHwQYAQIACQUCWhCBvQIbDAAKCRAF
wCf9S9wTbka5D/9g3Y3vt4o9Sh9jDSaVpuJFSPJ1GK7faycsgDDs+y5RlI/zis7J
UGOXg2WoqiFb2nEc2wEy2P4Pl0/ROjfPQEOH16jOWur+GFhSxrrMaVhnSP1UJsih
Pp9wCCRRJVrI6mNy2zHHQlJw/JYxUDnyhNwVYs6q4J27vifqhQTcgS6SGE2xowdK
y44FRtyCpXeNUomWMyY7RRfDD4O2FQ5raZaaAD1ym4G3hwZ1593WdjaI9qKrW9ho
40I0yVM1i1Yic7sUjroaLwKEFBr+JzOJYUbp3TMHvjNqbnsOaJlAsKPECExqc1GK
07NmlZugVAaQ5d6JJEo7NxY5PJglbDHGXEuC19geNSQTZWak9/tBR5yYTReLZVBf
jhb+CUIsPnkDEjL/XgzXCJp9pPHXrcpudEu2xLbf5opvWDiDCCW5xUMfKIf9l3pA
TC/1xFDEf/LPuXZYDDjZZP5speb3gGVqYteMNJpmetJoJ3LOdXN8Uchk5nTfsfmh
Wo2nuFp6FyqeRQNTbuSCGyJmXSuX62q5LksgVzTd3OgOCHjsjzEbVU58+TX7Z/V2
+iBqlnWwg/W+/bRWAvbUsEEhhN0TDFsHEIkYrkKN3iKn6oeI75hVKxZJWH3EVX/Y
uadXcCs/e77lKhuFz3jofL4/VGTumzkCN1C44iChUlJZPDme3LmQEFWqDw==
=kkUp
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Albo też możemy w terminalu wpisać poniższe polecenie (trzeba pierw uprzednio pozyskać klucz 0x05C027FD4BDC136E ):

$ gpg --armor --export-options export-minimal --export 0x05C027FD4BDC136E >> debian/upstream/signing-key.asc

Budowanie paczki .deb

Mając już przygotowany katalog debian/ możemy zbudować paczkę .deb w poniższy sposób:

$ debuild -S -sa -d -i --lintian-opts --profile debian
$ sudo pbuilder --build ../lkrg_0.7+git20200604-1.dsc

Zbudowanie paczki zajmie dosłownie chwilę, jako że nie będzie tutaj żadnego procesu kompilacji źródeł. Z chwilą, gdy budowa paczki dobiegnie końca, to w katalogu wynikowym pbuiler'a powinno pojawić się kilka plików, z których jeden ma rozszerzenie .deb i to ten plik właśnie musimy zainstalować w swoim systemie via dpkg . Oczywiście dobrze jest sobie przygotować też lokalne repozytorium dla APT na tego typu pakiety, tak by mieć je wszystkie w jednym miejscu do wygodnej instalacji w systemie za sprawą apt-get/aptitude .

Instalacja modułu LKRG

Podczas instalacji pakietu lkrg-dkms zostanie zainicjowany DKMS i moduł LKRG zostanie automatycznie zbudowany dla aktualnie załadowanego w pamięci operacyjnej kernela. Skompilowany plik zaś zostanie umieszczony w odpowiednim katalogu z modułami kernela:

# aptitude install lkrg-dkms
The following NEW packages will be installed:
 lkrg-dkms
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 0 B/85.4 kB of archives. After unpacking 872 kB will be used.
Get: 1 file:/media/Kabi/repozytorium/debian sid/main amd64 lkrg-dkms all 0.7+git20200604-1 [85.4 kB]
Retrieving bug reports... Done
Parsing Found/Fixed information... Done
Selecting previously unselected package lkrg-dkms.
(Reading database ... 225996 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../lkrg-dkms_0.7+git20200604-1_all.deb ...
Unpacking lkrg-dkms (0.7+git20200604-1) ...
Setting up lkrg-dkms (0.7+git20200604-1) ...
Loading new lkrg-0.7+git20200604 DKMS files...
Building for 5.7.0-amd64
Building initial module for 5.7.0-amd64
Done.

p_lkrg.ko:
Running module version sanity check.
 - Original module
  - No original module exists within this kernel
 - Installation
  - Installing to /lib/modules/5.7.0-amd64/updates/dkms/

do_depmod 5.7.0-amd64


DKMS: install completed.
lkrg-dkms.service is a disabled or a static unit, not starting it.

Current status: 0 (+0) broken, 3 (+0) upgradable, 16302 (+0) new.

Jak widać, również usługa dla systemd została zainstalowana ale nie została ona aktywowana.

Sprawdźmy jeszcze jak moduł jest widziany przez nasz system:

# modinfo p_lkrg
filename:    /lib/modules/5.7.0-amd64/updates/dkms/p_lkrg.ko
license:    GPL v2
description:  pi3's Linux kernel Runtime Guard
author:     Adam 'pi3' Zabrocki (http://pi3.com.pl)
srcversion:   B1DF6F54F2541DEC0B0408B
depends:
retpoline:   Y
name:      p_lkrg
vermagic:    5.7.0-amd64 SMP preempt mod_unload modversions RANDSTRUCT_PLUGIN_fb4bb4f688474f3bb721a6ba02f1a3c2d66b2c1ebb8b8f7574514f2a33a6eb05
sig_id:     PKCS#7
signer:     morfikov's kernel-signing key
sig_key:    41:72:D5:0F:5C:43:2C:B4:D7:90:E7:6C:9D:07:74:7F:57:C6:7F:C7
sig_hashalgo:  sha512
signature:   39:BE:F0:CB:24:6C:C7:B6:D9:F7:C5:4E:A2:F0:89:BF:54:66:C6:E3:
        C7:3D:D9:B6:3B:49:29:95:69:8B:44:B8:8E:2A:35:BF:CD:50:4C:6F:
        B7:7A:2E:A6:B1:A0:2B:E5:80:96:B2:4C:F2:16:1F:1F:30:BF:0E:79:
        0F:D9:B2:31:D0:6F:A9:4F:8E:9E:81:1F:8D:44:07:C4:DC:4B:43:2A:
        A6:10:D7:B7:01:CE:BD:EA:E4:79:39:CE:C6:3F:B6:E5:43:0E:95:55:
        71:94:87:C2:9E:4E:66:CC:41:0F:E5:F5:12:56:7E:6B:A7:E3:DA:09:
        5B:6D:40:D8:CB:F0:C2:7B:CF:BC:E0:71:25:A3:09:4D:B0:AC:CF:8B:
        8C:33:06:EC:63:0D:1C:B5:8B:A9:62:BF:D0:92:7C:5B:E7:D1:47:14:
        85:17:EB:1A:52:81:20:79:9C:05:A7:5A:AC:08:68:22:34:1C:47:69:
        F0:C2:CE:90:EB:A3:F9:81:9D:AE:F2:D2:C2:84:4B:7E:D5:5E:FB:B2:
        95:05:1B:D4:30:9B:68:2A:6B:C6:A2:73:3D:1B:9A:16:2B:40:11:98:
        A5:D4:07:7C:A9:EC:A6:05:C1:6B:C0:45:BF:98:97:59:3B:6C:60:1A:
        94:3C:E0:E2:1F:30:5E:1F:6A:2C:80:3A:83:D5:58:0D
parm:      log_level:log_level [3 (warn) is default] (uint)
parm:      heartbeat:heartbeat [0 (don't print) is default] (uint)
parm:      block_modules:block_modules [0 (don't block) is default] (uint)
parm:      interval:interval [15 seconds is default] (uint)
parm:      kint_validate:kint_validate [3 (periodically + random events) is default] (uint)
parm:      kint_enforce:kint_enforce [2 (panic) is default] (uint)
parm:      msr_validate:msr_validate [1 (enabled) is default] (uint)
parm:      pint_validate:pint_validate [2 (current + waking_up) is default] (uint)
parm:      pint_enforce:pint_enforce [1 (kill task) is default] (uint)
parm:      umh_validate:umh_validate [1 (whitelist UMH paths) is default] (uint)
parm:      umh_enforce:umh_enforce [1 (prevent execution) is default] (uint)
parm:      pcfi_validate:pcfi_validate [2 (fully enabled pCFI) is default] (uint)
parm:      pcfi_enforce:pcfi_enforce [1 (kill task) is default] (uint)
parm:      smep_validate:smep_validate [1 (enabled) is default] (uint)
parm:      smep_enforce:smep_enforce [2 (panic) is default] (uint)
parm:      smap_validate:smap_validate [1 (enabled) is default] (uint)
parm:      smap_enforce:smap_enforce [2 (panic) is default] (uint)

Tak zainstalowany moduł trzeba jeszcze załadować. Możemy to zrobić ręcznie przy pomocy modprobe , by sprawdzić czy wszystko działa jak należy:

kernel: [p_lkrg] Loading LKRG...
kernel: [p_lkrg] System does NOT support SMAP. LKRG can't enforce SMAP validation :(
kernel: Freezing user space processes ... (elapsed 0.023 seconds) done.
kernel: OOM killer disabled.
kernel: [p_lkrg] 8/23 UMH paths were whitelisted...
kernel: [p_lkrg] LKRG initialized successfully!
kernel: OOM killer enabled.
kernel: Restarting tasks ... done.

Informacja LKRG initialized successfully! oznajmia nam jasno, że inicjacja modułu została zakończona powodzeniem, zatem wszytko działa jak należy.

Ładowanie modułu LKRG przy starcie systemu

Moduły kernela mają to do siebie, że zwykle są ładowane podczas startu systemu lub w późniejszym czasie jego pracy, gdy są potrzebne. O załadowanie modułu LKRG musimy się zatroszczyć jednak sami i po to była ta usługa systemd, która miała za zadanie załadować ten moduł wcześnie podczas startu systemu. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcemy korzystać z usługi systemd, to zawsze możemy dodać nazwę modułu do pliku /etc/modules lub też stworzyć osobny plik w katalogu /etc/modules-load.d/ o poniższej treści:

p_lkrg

Z chwilą, gdy moduł LKRG zostanie załadowany w systemie, to żadna sekcja .text nie będzie już mogła zostać zmodyfikowana. Niemniej jednak, cześć modułów kernela wykorzystuje interfejs kprobes , który wstrzykuje instrukcję 0xCC do monitorowanej przez LKRG funkcji. Dlatego też ważnym jest, by wszystkie moduły korzystające z kprobes zostały załadowane zanim moduł LKRG zostanie aktywowany.

Warto dodać w tym miejscu, że usługa systemd zawiera warunek ConditionKernelCommandLine=!nolkrg , który to nakazuje załadować moduł LKRG jedynie w przypadku, gdy linijka kernela w konfiguracji bootloader'a nie zawiera parametru nolkrg . W ten sposób jeśli system nie będzie chciał nam z jakiegoś powodu wystartować, to zawsze możemy dopisać ten parametr w linijce kernela, przez co systemd nie załaduje tej usługi na starcie systemu.

Konfiguracja modułu LKRG

Zachowanie LKRG można kontrolować zmieniając opcje modułu przy ładowaniu go w systemie, lub też przepisując wartości parametrów sysctl . Póki co dokumentacja LKRG jest dostosowana do wersji 0.7, która wyszła już jakiś czas temu, a od tego momentu trochę zmian w projekcie zaszło i ta dokumentacja jest ździebko nieaktualna. Niedługo zostanie wypuszczona wersja 0.8 i ten problem zostanie zaadresowany. Podpierając się jednak tym commit'em, plikiem README na git oraz komentarzem autora, udało mi się opisać wszystkie parametry, które są dostępne w sysctl .

 • lkrg.block_modules -- blokuje możliwość ładowania modułów przez kernel w przypadku, gdy ustawi się tutaj wartość "1". Ten parametr jest podobny do modules_disabled , z tą różnicą, że nie wspiera blokowania wyładowania modułów oraz można przepisać jego wartość z "1" na "0" bez potrzeby restartu maszyny. (Domyślnie: "0")
 • lkrg.heartbeat -- jeśli ustawiony na "1", określa czy wypisywać co jakiś czas w logu systemowym wiadomość "System is clean!". (Domyślnie: "0")
 • lkrg.interval -- kontroluje jak często zegar kernela, który woła funkcje sprawdzające integralność systemu, będzie uruchamiany. Nie można tutaj ustawić mniej niż 5 sekund, by nie zjadać zbyt wielu zasobów systemowych oraz nie można ustawić więcej niż 1800s (pół godziny). (Domyślnie: "15")
 • lkrg.log_level -- ten parametr może przyjąć wartość z zakresu "0-4" (lub "0-6" jeśli debugowanie zostało użyte). Jeśli mamy problemy z LKRG, to te logi mogą się okazać bardzo pomocne w namierzeniu przyczyny. (Domyślnie: "3")
 • lkrg.hide -- ma za zadanie ździebko zamaskować wykorzystanie LKRG przez ukrycie go na liście modułów (w lsmod). Niemniej jednak, trzeba liczyć się z faktem, że LKRG może zostać wykryty za sprawą interfejsu /sys lub /proc (przykładowo obecność katalogu /proc/sys/lkrg/), co może w przyszłości zostanie zaadresowane. (Domyślnie: "0")
 • lkrg.kint_validate -- kontroluje weryfikację integralności kernela/systemu. Określenie wartości "0" wyłącza sprawdzenie integralności. Można także określić "1" i w takim przypadku sprawdzenie integralności odbywać się będzie tylko na wyraźne żądanie (przez sysctl -w lkrg.trigger=1). Jest też do określenia wartość "2", gdzie sprawdzenie integralności odbywać się będzie co pewien ustalony interwał czasu zależny od lkrg.interval (domyślnie co 15s). W przypadku "3" sprawdzenie integralności dokonywane będzie na tej samej zasadzie co w przypadku "2" z tą różnicą, że dodatkowo będzie ono odbywać się przy [różnych zdarzeniach systemowych] 17, np. podłączanie urządzeń, zarządzanie energia, zdarzenia sieciowe, itp. (Domyślnie: "3")
 • lkrg.kint_enforce -- określa co zrobić w sytuacji, gdy sprawdzenie integralności kernela się nie powiedzie. Możemy tutaj określić wartość "0", gdzie system zaloguje ostrzeżenie tylko jeden raz i będzie kontynuował swoją pracę tak jak to do tej pory robił. W przypadku podania "1" system również wypisze stosowny komunikat w logu z tą różnicą, że za każdym razem, gdy sprawdzenie integralności się nie powiedzie (te komunikaty mogą dość mocno zaspamować log). Natomiast w przypadku ustawienia "2" kernel spanikuje i dalsza praca systemu nie będzie już możliwa. (Domyślnie: "2")
 • lkrg.pint_validate -- kontroluje logikę weryfikacji procesów. W przypadku ustawienia "0" sprawdzanie procesów zostanie wyłączone. W przypadku "1" będą weryfikowane tylko te procesy, które aktualnie są wykonywane. Można także tutaj określić "2", gdzie poza aktualnie wykonywanymi procesami sprawdzane będą także te procesy mające stan RUNNING. No i jest jeszcze wartość "3", która weryfikuje wszystkie procesy w systemie bez względu na ich stan (tryb dla paranoików). (Domyślnie: "2")
 • lkrg.pint_enforce -- kontroluje zachowanie LKRG w przypadku, gdy kontrola integralności procesów się nie powiedzie. W przypadku określenia wartości "0" zostanie wypisany tylko komunikat ostrzegawczy i system będzie kontynuował dalej swoją pracę. W przypadku ustawienia "1" zostanie ubity proces, który nie przeszedł pomyślnie weryfikacji. Można też określić wartość "2" i w takiej sytuacji, gdy jakiś proces nie przejdzie weryfikacji, to kernel spanikuje. (Domyślnie: "1")
 • lkrg.msr_validate -- włącza weryfikację rejestrów MSR (Model-Specific Register) w procesorach o architekturach x86 i x86-64. Czasami bywają jednak sytuacje, w których taka weryfikacja MSR jest niepożądana, np. gdy LKRG działa na hoście, który zarządza maszynami wirtualnymi. W takim przypadku, host może dynamicznie przekonfigurować część rejestrów MSR, które LKRG weryfikuje. Ustawienie tutaj wartości "0" wyłączy weryfikację MSR, natomiast wartość "1" tę weryfikację włącza. (Domyślnie: "1")
 • lkrg.trigger -- ma na celu manualne zainicjowanie sprawdzenia integralności systemu przez ustawienie tutaj "1". Ta wartość automatycznie zostanie przepisana na "0" po przeprowadzeniu całego procesu. (Domyślnie: "0")
 • lkrg.smep_validate -- kontroluje weryfikację SMEP (Supervisor Mode Execution Prevention). By ten mechanizm włączyć trzeba tutaj ustawić "1", a by wyłączyć "0". (Default: "1")
 • lkrg.smep_enforce -- kontroluje zachowanie LKRG w przypadku, gdy weryfikacja SMEP nie zakończy się powodzeniem. W przypadku wartości "0" zostanie wypisany w logu komunikat ostrzegawczy, a praca systemu nie zostanie w żaden sposób przerwana. W przypadku ustawienia "1" zostanie wypisany komunikat ostrzegawczy, a stan SMEP zostanie odtworzony do tego sprzed dokonania modyfikacji. Zaś w przypadku ustawienia "2" kernel spanikuje. (Domyślnie: "2")
 • lkrg.smap_validate -- podobny do lkrg.smep_validate, z tą różnicą, że odnosi się do SMAP (Supervisor Mode Access Prevention). (Domyślnie: "0")
 • lkrg.smap_enforce -- podobny do lkrg.smep_enforce, z tą różnicą, że odnosi się do SMAP. (Domyślnie: "0")
 • lkrg.umh_validate -- kontroluje weryfikację UMH (the kernel UserMode Helper). Wartość "0" wyłącza weryfikację UMH. Z kolei wartość "1" zezwala UMH na wykonanie binarek tylko z białej listy. Jest jeszcze wartość "2", której ustawienie całkowicie blokuje UMH. (Domyślnie: "1")
 • lkrg.umh_enforce -- kontroluje zachowanie LKRG w przypadku, gdy weryfikacja UMH nie zakończy się powodzeniem. W przypadku ustawienia "0" zostanie wypisany jedynie komunikat ostrzegawczy. W przypadku "1" wykonanie pliku binarnego zostanie zabronione, a w przypadku "2" kernel spanikuje. (Domyślnie: "1")
 • lkrg.pcfi_validate -- kontroluje weryfikację pCFI (poor's man CFI, Control-Flow Integrity). Wartość "0" wyłącza weryfikację. Wartość "1" włącza słaby pCFI (weak pCFI), gdzie weryfikowany jest wskaźnik stosu (stack pointer) oraz strona stosu (stack page) ale bez stackwalk, przez co LKRG ma szanse na wykrycie jedynie ataków ROP (Return Oriented Programming). Zaś wartość "2" włącza pełną weryfikację pCFI. (Domyślnie: "2")
 • lkrg.pcfi_enforce -- kontroluje zachowanie LKRG w przypadku, gdy weryfikacja pCFI nie zakończy się powodzeniem. W przypadku ustawienia wartości "0" zostanie zalogowane jedynie ostrzeżenie w logu systemowym. W przypadku wartości "1" zostanie zabity proces, który nie przeszedł weryfikacji. W przypadku wartości "2" kernel spanikuje. (Domyślnie: "1")

Profilowanie ustawień

Stosunkowo niedawno też pojawiła się możliwość profilowania ustawień LKRG pozwalająca przy pomocy jednego parametru określić wartości wszystkich opcji *_validate lub *_enforce . Chodzi o lkrg.profile_enforce oraz lkrg.profile_validate , które domyślnie przyjmują wartość "2" i "3" odpowiadającą za tryb mieszany (własne ustawienia). Parametr lkrg.profile_validate może przyjąć wartości z zakresu 0-4, a lkrg.profile_enforce z zakresu 0-3.

Poniżej znajduje się krótka rozpiska dla wartości parametru lkrg.profile_validate :

|=========================================================================================|
|     0 (Disabled)     |    1 (Light)    |     2 (Balanced)     |
|================================|========================|===============================|
| -> kint_validate = 0 (Disabled)| 1 (Manual trigger only)| 2 (Triggered by timer)    |
| -> pint_validate = 0 (Disabled)| 1 (Current task only) | 2 (Current + weaking up task) |
| -> pcfi_validate = 0 (Disabled)| 1 (Weak pCFI)     | 1 (Weak pCFI)         |
| -> umh_validate = 0 (Disabled)| 1 (Whitelist)     | 1 (Whitelist)         |
| -> msr_validate = 0 (Disabled)| 0 (Disabled)      | 0 (Disabled)         |
| -> smep_validate = 0 (Disabled)| 1 (Enabled)      | 1 (Enabled)          |
| -> smap_validate = 0 (Disabled)| 1 (Enabled)      | 1 (Enabled)          |
|=========================================================================================|
|        3 (Heavy)        |         4 (Paranoid)          |
|=========================================================================================|
| 3 (Triggered by timer + random events)| 3 (Triggered by timer + random events)      |
| 2 (Current + weaking up task)     | 3 (Verify all tasks in the system by every hook)|
| 2 (Full pCFI)             | 2 (Full pCFI)                  |
| 1 (Whitelist)             | 2 (Full UMH lock-down)             |
| 1 (Disabled)             | 1 (Enabled)                   |
| 1 (Enabled)              | 1 (Enabled)                   |
| 1 (Enabled)              | 1 (Enabled)                   |
|=========================================================================================|

Niżej zaś znajduje się rozpiska wartości dla parametru lkrg.profile_enforce :

|================================================================================|
|     0 (Log & Accept)     | 1 (Selective) | 2 (Strict)  | 3 (Paranoid)|
|===================================|============================================|
| -> kint_enforce = 0 (Log & accept)| 1 (Log only) | 2 (Panic)  | 2 (Panic)  |
| -> pint_enforce = 0 (Log & accept)| 1 (Kill task) | 1 (Kill task)| 2 (Panic)  |
| -> pcfi_enforce = 0 (Log only)  | 1 (Kill task) | 1 (Kill task)| 2 (Panic)  |
| -> umh_enforce = 0 (Log only)  | 1 (Prev exec) | 1 (Prev exec)| 2 (Panic)  |
| -> smep_enforce = 0 (Log & accept)| 2 (Panic)   | 2 (Panic)  | 2 (Panic)  |
| -> smap_enforce = 0 (Log & accept)| 2 (Panic)   | 2 (Panic)  | 2 (Panic)  |
|================================================================================|

Jak widać, jeśli nie chce nam się zbytnio myśleć na ustawieniami, to możemy wybrać jeden z predefiniowanych profili i on już zajmie się wszystkimi zależnymi ustawieniami za nas.

Podsumowanie

Jakby nie patrzeć, ten osobny moduł LKRG trochę miesza w systemach, które z modułów nie korzystają. Nie chodzi tutaj nawet o zewnętrzne moduły kernela (te Out Of Tree) ale ogólnie o posiadanie własnego kernela dla konkretnej maszyny linux'owej, gdzie z zasady wszystkie potrzebne moduły są wbudowane bezpośrednio w samo jądro operacyjne właśnie też m.in. ze względów bezpieczeństwa. Do tego dochodzi oczywiście potrzeba zastosowana DKMS oraz problemy z podpisami w środowiskach EFI/UEFI.

Póki co moduł LKRG da radę wykryć bez większego trudu i był/jest on też podatny na różne metody obejścia (choć te metody zgromadzone w tym linku już nie działają). Być może problem z wykryciem modułu LKRG zostanie zaadresowany w przyszłości ale póki co trzeba mieć ten fakt na uwadze. Trzeba też pamiętać o tym, że LKRG nie ochroni naszego systemu, gdy problemy tkwią bezpośrednio w hardware, np. CPU i nie da rady nas ochronić przed choćby Meltdown. Podobnie sprawa wygląda w przypadku ataków wymierzonych w procedurę startu linux'a (MBR/BIOS/UEFI, initramfs/initrd, hibernacja, itp) -- te ataki nie zostaną zatrzymane przez LKRG. Warto też zaznaczyć tutaj, że LKRG nie chroni nas również przed postronnymi osobami zaglądającymi nam przez ramię podczas wpisywania haseł przy logowaniu się na root czy przy otwieraniu zaszyfrowanych kontenerów LUKS. Dlatego też dobrze jest się zapoznać się z modelem zagrożenia LKRG, by nie mieć później pretensji, że ochrona nie zadziałała. Dodatkowo, warto też jest zaznajomić się z tym opracowaniem poświęconym metodom wykrywania rootkit'ów w systemach unix/linux. Może ono nieco rozjaśnić umysł osobom, które nie do końca zdają sobie sprawę przed jakimi zagrożeniami LKRG ma chronić system naszego komputera.

Utrata wydajności systemu jaką niesie ze sobą LKRG to około 0,7-2,5% w zależności od skonfigurowanych opcji ochrony. Wcześniej te liczby wyglądały o wiele gorzej, tj. 6,5%. Zatem można liczyć, że ten moduł z czasem będzie jeszcze mniej zasobożerny niż jest w tej chwili. Niemniej jednak, jeśli chodzi o laptopy czy desktopy, to większego spadku wydajności raczej nie zauważymy.

Problemy z nowszymi wersjami kernela/gcc też mogą ździebko irytować ale też trzeba mieć na względzie fakt, że taka jest specyfika oprogramowania, które nieustannie jest zmieniane i od czasu do czasu pewne zależne projekty mogą mieć problemy z działaniem. Kluczowe w takiej sytuacji jest zawsze podejście dewelopera do poprawienia zaistniałego problemu. Wsparcie dla kernela 5.7 zostało w zasadzie dodane w parę dni po zgłoszeniu całej sytuacji, zatem projekt jak najbardziej się rozwija, a zgłaszane nieprawidłowości są dość szybko weryfikowane i poprawiane.

Od dłuższego też czasu LKRG próbuje się wbić do repozytorium Debiana ale coś słabo mu to idzie. Jedno jest pewne, gdy mu się w końcu uda, to instalacja tego modułu w systemie ulegnie sporemu uproszczeniu, co powinno przyczynić się do większego zainteresowania projektem.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.