Budowanie kernela linux dla konkretnej maszyny z Debianem

Spis treści

Każda maszyna działająca pod kontrolą dystrybucji linux ma na swoim pokładzie kernel, czyli jądro operacyjne, które zarządza praktycznie każdym aspektem pracy takiego komputera. W dystrybucji Debian, kernel jest dostarczany w pakietach mających nazwy zaczynające się od linux-image-*. Te pakiety są budowane przez odpowiednie osoby z zespołu Debiana i udostępniane do łatwej instalacji użytkownikowi końcowemu. Niemniej jednak, taki kernel ma za zadanie działać na jak największej ilości komputerów, a przez to posiada całą masę modułów, które na naszej maszynie nigdy nie będą wykorzystane. Ten fakt nie wpływa w jakimś ogromnym stopniu na pracę maszyny, ale gdy później zachodzi potrzeba skonfigurowania kernela w nieco inny sposób, np. włączenie jednej czy dwóch opcji czy też nałożenie patch'a, który nie został zaaplikowany przez dev'ów Debiana, to trzeba taki kernel na nowo skompilować już samodzielnie, a to zajmie nam bardzo dużo czasu. Zamiast tego można pokusić się o przygotowanie kernela pod konkretny hardware wyłączając przy tym całą masę zbędnych rzeczy i ograniczając przy tym czas jaki jest potrzebny na zbudowanie całego jądra operacyjnego. Czy istnieje jakiś prosty sposób, by taki kernel zbudować sobie samemu mając przy tym minimalną wiedzę co do opcji kernela, które mogą nas przysporzyć o ból... głowy? Okazuje się, że tak i w tym artykule prześledzimy sobie cały ten proces.

Źródła kernela oraz zależności

Przede wszystkim, by móc bawić się w kompilację kernela musimy sobie załatwić jego źródła, a te z kolei możemy albo pozyskać z dystrybucji Debiana, albo też bezpośrednio z kernel.org. Bez znaczenia, na które źródła się zdecydujemy -- one są prawie identyczne, zakładając, że numerki się zgadzają. Prawie, a to dlatego, że Debianowy kernel zawiera szereg łat bezpieczeństwa, które domyślnie będą zaaplikowane już. Jeśli chcemy goły kernel, to musimy pobrać go z oficjalnej strony kernela. Jeśli wybierzemy źródła kernela Debiana, to w terminalu wydajemy poniższe polecenie:

# aptitude install linux-source

Po pobraniu paczki, źródła zostaną zainstalowane w katalogu /usr/src/linux-*/, gdzie * oznacza numerek kernela.

Musimy doinstalować także szereg zależności niezbędnych w procesie budowania źródeł kernela:

# aptitude install \
 build-essential \
 bc \
 kmod \
 cpio \
 flex \
 libncurses5-dev \
 libssl-dev \
 libelf-dev \
 qt5-default \

Wstępna konfiguracja systemu i zmienne środowiskowe

Okazuje się, że w przypadku budowania paczki z kernelem dla Debiana trzeba nieco inaczej podejść do sprawy eksportu zmiennych środowiskowych, min. przy ustawianiu flag dla kompilatora i linkera.

Z reguły ludzie też starają się eksportować zmienną $ARCH w konfiguracji shell'a tak, by proces kompilacji mógł sobie ją podebrać. Zmienna $ARCH precyzuje architekturę naszego systemu i będzie ona widoczna w procesie kompilacji ale nie powinniśmy jej w ten sposób eksportować. Chodzi o to, że niektóre narzędzia Debiana mogą zostać wprowadzone w błąd jeśli ta zmienna zostanie w konfiguracji shell'a ustawiona. Poniżej jest przykład aktualizacji systemu, a konkretnie jednej z paczek DKMS:

# cat /var/lib/dkms/xtables-addons/3.2/build/make.log
DKMS make.log for xtables-addons-3.2 for kernel 4.19.13-amd64-morficzny (x86_64)
Thu 3 Jan 10:57:49 CET 2019
make: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.19.13-amd64-morficzny'
Makefile:618: arch//Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target 'arch//Makefile'. Stop.
make: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.19.13-amd64-morficzny'

I jak widać z powyższego błędu, proces kompilacji tego modułu się nie powiódł bo plik arch//Makefile nie został odnaleziony. Żeby ten błąd fix'nąć, trzeba zmienną $ARCH usunąć ze środowiska przez unset albo zwyczajnie jej nie eksportować.

Zamiast eksportować zmienną $ARCH globalnie, lepiej jest wrzucić ją do polecenia z make , przykładowo:

make ARCH="x86_64" -j2 bindeb-pkg

Natomiast jeśli chodzi o flagi kompilatora i linkera, to ten temat jest nieco skompilowany.

Skrypt scripts/package/mkdebian oraz plik debian/rules

Przede wszystkim, przy budowaniu targetu bindeb-pkg , tworzona jest bardzo podstawowa konfiguracja dla Debianowych narzędzi w podkatalogu debian/ . Chwilę po wywołaniu polecenia make bindeb-pkg wołany jest skrypt scripts/package/mkdebian , który to ma za zadanie uzupełnić szereg plików w oparciu o pewne zmienne (min. o tę ustawioną wcześniej zmienną $ARCH ). Te pliki są przepisywane za każdym razem ilekroć wołany jest make bindeb-pkg i generalnie to tych plików nie powinniśmy edytować ręcznie. Skryptu w zasadzie też nie ma po co ruszać.

Zmienne $CFLAGS, $CPPFLAGS, $CXXFLAGS i $LDFLAGS

Technicznie rzecz biorąc, to proces budowania paczki z kernelem jest niemal taki sam jak w przypadku budowania każdej innej paczki .deb dla dystrybucji Debiana. Jedyną różnicą jest fakt, że kernel nie jest standardową binarką ELF.

Gdy buduje się zwykłe paczki różnych aplikacji, to w pliku debian/rules ustawia się kilka zmiennych m.in. zmienną $DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS , która to konfiguruje wstępnie zmienne dla kompilatora i linkera. W zasadzie wszystkie standardowe flagi używane przy kompilacji mogą zostać skonfigurowane przez tę zmienną $DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS , przykładowo:

export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS = hardening=+all
DPKG_EXPORT_BUILDFLAGS = 1
include /usr/share/dpkg/buildflags.mk

Przynajmniej tak jest w przypadku zwykłych aplikacji. Jeśli chodzi zaś o proces kompilowania samego kernela, to ustawianie zmiennej $DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS nic nam nie da. Podobnie jak i ręczne ustawianie zmiennych $CFLAGS , $CPPFLAGS , $CXXFLAGS oraz $LDFLAGS w konfiguracji shell'a, bo nie będą brane w ogóle pod uwagę.

Jeśli już ktoś chciałby te zmienne ustawić, to musiałbym to zrobić przez plik debian/rules , tj. za sprawą skryptu scripts/package/mkdebian dodając zaraz pod:

...
cat <<EOF > debian/rules
#!$(command -v $MAKE) -f
...

poniższe linijki kodu:

CFLAGS  += -march=native -O2 -pipe -Wall -fstack-clash-protection -fpic
CXXFLAGS += -march=native -O2 -pipe -Wall -fstack-clash-protection -fpic
CPPFLAGS += -march=native -O2 -pipe -Wall -fstack-clash-protection -fpic
LDFLAGS += -Wl,-O2 -Wl,--as-needed -Wl,-z,defs -Wl,-shared

To jakie flagi faktycznie zostaną ustawione można podejrzeć przez dodanie do pliku debian/rules (za sprawą skryptu) poniższego polecenia w targecie build :

...
build:
  dpkg-buildflags --status
...

Narzędzie dpkg-buildflags jest w stanie ustawić te poniższe flagi:

 • $CFLAGS określa flagi dla kompilatora C. Domyślne flagi uwzględniają -g oraz -O2 , chyba, że DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS ma zdefiniowane noopt i wtedy jest używany -O0 .
 • $CXXFLAGS określa flagi dla kompilatora C++. Takie same jak $CFLAGS .
 • $CPPFLAGS określa flagi preprocesora C (C PreProcessor). Domyślnie puste.
 • $FCFLAGS określa flagi kompilatora Fortran 9x . Takie same jak $CFLAGS
 • $FFLAGS określa flagi kompilatora Fortran 77. Podzbiór $CFLAGS .
 • $GCJFLAGS określa flagi kompilatora GNU Java (gcj). Podzbiór $CFLAGS .
 • $LDFLAGS określa flagi linkera. Domyślnie puste.
 • $OBJCFLAGS określa flagi kompilatora obiektowego C. Takie same jak $CFLAGS .
 • $OBJCXXFLAGS określa flagi kompilatora obiektowego C++. Takie same jak $CXXFLAGS .

Jeśli teraz odpalilibyśmy proces kompilacji, to dpkg-buildflags --status zwróci nam coś na wzór poniższego kodu:

...
dpkg-buildflags --status
dpkg-buildflags: status: environment variable DEB_BUILD_OPTIONS=parallel=2
dpkg-buildflags: status: environment variable DEB_HOST_ARCH=amd64
dpkg-buildflags: status: vendor is Debian
dpkg-buildflags: status: future features: lfs=no
dpkg-buildflags: status: hardening features: bindnow=no format=yes fortify=yes pie=yes relro=yes stackprotector=yes stackprotectorstrong=yes
dpkg-buildflags: status: qa features: bug=no canary=no
dpkg-buildflags: status: reproducible features: fixdebugpath=yes fixfilepath=no timeless=yes
dpkg-buildflags: status: sanitize features: address=no leak=no thread=no undefined=no
dpkg-buildflags: status: CFLAGS [vendor]: -g -O2 -fdebug-prefix-map=/usr/src/linux-source-4.19=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security
dpkg-buildflags: status: CPPFLAGS [vendor]: -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2
dpkg-buildflags: status: CXXFLAGS [vendor]: -g -O2 -fdebug-prefix-map=/usr/src/linux-source-4.19=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security
dpkg-buildflags: status: FCFLAGS [vendor]: -g -O2 -fdebug-prefix-map=/usr/src/linux-source-4.19=. -fstack-protector-strong
dpkg-buildflags: status: FFLAGS [vendor]: -g -O2 -fdebug-prefix-map=/usr/src/linux-source-4.19=. -fstack-protector-strong
dpkg-buildflags: status: GCJFLAGS [vendor]: -g -O2 -fdebug-prefix-map=/usr/src/linux-source-4.19=. -fstack-protector-strong
dpkg-buildflags: status: LDFLAGS [vendor]: -Wl,-z,relro
dpkg-buildflags: status: OBJCFLAGS [vendor]: -g -O2 -fdebug-prefix-map=/usr/src/linux-source-4.19=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security
dpkg-buildflags: status: OBJCXXFLAGS [vendor]: -g -O2 -fdebug-prefix-map=/usr/src/linux-source-4.19=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security
...

Przez konfigurację obszarów cech (feature areas) można wpływać ma to jakie flagi zostaną ustawione. To jakie flagi te obszary cech definiują zostało dokładnie opisane w manualu dpkg-buildflags.

Flagi kompilatora

Poniżej jest krótka rozpiska flag kompilatora, które są wykorzystywane przy budowaniu kodu źródłowego:

 • flaga -march= określa dla jakiego procesora jest budowany kod. W przypadku, gdy kompilujemy kernel (czy w ogóle jakiś kod) tylko i wyłącznie dla naszej maszyny, to nie musimy sobie zawracać głowy właściwościami jej procesora. W takim przypadku można tutaj określić native i kompilator już sobie obada ten procesor i odpowiednie flagi dobierze sam.
 • flaga -O odpowiada za stopień optymalizacji kodu. Stopni jest kilka: 0 , 1 , 2 , 3 , s , g oraz fast . Każdy poziom jest nacechowany innymi flagami ale tym zalecanym jest poziom 2.
 • flaga -pipe nie ma jako takiego przełożenia na generowany kod ale może uczynić proces kompilacji szybszym przez wykorzystanie potoków (pipe) zamiast fizycznych plików tymczasowych. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z większym apetytem procesu kompilacji na pamięć operacyjną i nie powinno się tej flagi stosować, gdy nasz komputer nie ma dostatecznie dużo pamięci, by sobie z procesem kompilacji poradzić, bo kompilator może zostać ubity przez system.
 • flaga -g tworzy informacje wykorzystywane przy debugowaniu w natywnym dla systemu operacyjnego formacie (stabs, COFF, XCOFF lub DWARF).
 • flaga -Wall sprawa, że wszystkie ostrzeżenia w procesie kompilacji będą widoczne.
 • flagi -Werror=* odpowiadają za podniesienie pewnych grup ostrzeżeń do rangi błędu, co efektywnie kończy proces kompilacji w przypadku, gdy takie ostrzeżenie zostanie odnotowane.
 • flaga -Wformat sprawdza czy wywołania printf i scanf, itp. mają określony odpowiedni format.
 • flaga -fstack-protector-strong ma za zadanie chronić stos przed jego celowym uszkodzeniem (stack smashing/stack buffer overflow).
 • flaga -fstack-clash-protection ma za zadanie chronić stos przed atakami stack clash.
 • flaga -D_FORTIFY_SOURCE=2 odpowiada za zastąpienie niebezpiecznych wywołań funkcji mających nieograniczony rozmiar buforu tymi, które taki limit posiadają.
 • flagi -pie i -fPIE sprawiają, że pozycyjnie niezależne pliki wykonywalne (Position Independent Executable) mogą korzystać z ALSR (Address Space Layout Randomization).
 • flaga -fpic generuje kod niezależny od położenia (position independent code, PIC) dla bibliotek współdzielonych.

Flagi linkera

Jeśli chodzi zaś o flagi linkera, to nie są one podawane bezpośrednio do niego ( ld ) ale do kompilatora ( gcc ). Dlatego trzeba każdą z flag linkera poprzedzić flagą -Wl :

 • flaga -O odpowiada za stopień optymalizacji kodu.
 • flaga --as-needed nakazuje linkerowi, by linkował w zbudowanym pliku binarnym tylko te biblioteki, które zawierają symbole używane przez ten konkretny plik binarny. Więcej info tutaj.
 • flaga -z,relro sprawia, że w chwili ładowania programu pewne sekcje pamięci ELF, które muszą być zapisane przez linker, będą zmienione tylko do odczytu przed przekazaniem kontroli temu programowi. Chroni to przed częścią ataków GOT (Global Offset Table).
 • flaga -z,now sprawia, że podczas ładowania programu, wszystkie dynamiczne symbole są rozwiązywane pozwalając tym samym na oznaczenie GOT jako tylko do odczytu. Może to jednak nieść ze sobą pewne problemy z wydajnością przy ładowaniu większych aplikacji.

Więcej o flagach można poczytać tutaj oraz tutaj.

Hardening kernela

W zasadzie to nie musimy ustawiać żadnych z tych opisanych wyżej flag samodzielnie. Wszystko co powinno zostać ustawione, zostanie ustawione automatycznie i żadnych dodatkowych czynności nie musimy przeprowadzać. Niemniej jednak, na necie można się spotkać z różnymi formami hardening'u kernela przez ustawianie flag. Wychodzi jednak na to, że manipulacja flagami nie wpływa w żaden sposób na to co zostanie zbudowane ze źródeł kernela, przynajmniej w przypadku wywoływania make bindeb-pkg . Zwykle każda zmiana flag powinna skutkować przebudową części albo całego kodu od początku w przypadku korzystania z ccache ale tak się nie dzieje. Po zmianie flag, Cache HIT rośnie, a nie powinien. Dlatego też tę całą zabawę w hardening kernela za sprawą flag można sobie darować.

Jeśli już chodzi o prawdziwy hardening kernela, to trzeba podejść do tego zadania od strony konfiguracyjnej, a konkretnie chodzi o ustawienie stosownych opcji w samym kernelu.

Warto tutaj dodać, że hardening-check na wypakowanej binarce kernela zwróci nam błędny wynik niezależnie od tego z jakimi flagami będziemy źródła kernela kompilować. Dzieje się tak dlatego, że aplikacje typu hardening-check są przeznaczone do pracy z regularnymi binarkami ELF, a binarka kernela się do takowych nie zalicza i ciężko jest oczekiwać od tych narzędzi, by zwracały poprawny wynik.

GCC plugins

Jeśli będziemy się bawić w hardening kernela przez jego odpowiednią konfigurację, to przydałoby się też włączyć opcje od GCC plugins . Standardowo są one jednak nieaktywne lub wyłączone i nie da się ich przestawić bez wcześniejszej instalacji w systemie paczki gcc-8-plugin-dev :

# aptitude install gcc-8-plugin-dev

Teraz te opcje powinny być już aktywne.

Problemy z xconfig

Generalnie rzecz biorąc, kernel możemy konfigurować przez narzędzie GUI wydając w terminalu polecenie make xconfig. To narzędzie wykorzystuje interfejs QT, a do jego skonfigurowania potrzebny nam będzie qt5ct. Musimy zatem doinstalować sobie poniższy pakiet:

# aptitude install qt5ct

W przypadku problemów przy odpalaniu qt5ct, trzeba będzie wyeksportować zmienną $QT_QPA_PLATFORMTHEME:

# export QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5c"

ccache

By dodatkowo przyśpieszyć proces ponownej kompilacji kodu, możemy doinstalować w systemie ccache:

# aptitude install ccache

Trzeba także porobić kilka dowiązań, by ccache był wykorzystywany podczas kompilacji:

# ln -s /usr/bin/ccache /usr/local/bin/gcc
# ln -s /usr/bin/ccache /usr/local/bin/g++
# ln -s /usr/bin/ccache /usr/local/bin/cc
# ln -s /usr/bin/ccache /usr/local/bin/c++

Musimy również wyeksportować kilka zmiennych:

# export USE_CCACHE="1"
# export CCACHE_DIR="/media/kernel/ccache"

Wielkością cache sterujemy w poniższy sposób:

# ccache -M 10G
Set cache size limit to 10.0 GB

# ccache -s
cache directory           /media/kernel/ccache/
primary config           /media/kernel/ccache/ccache.conf
...
max cache size           10.0 GB

Wersja gcc/g++/cpp

W Debianie dostępnych jest kilka wersji kompilatorów gcc/g++ i preprocesora C. Aktualnie domyślną wersją jest wersja 10. Niemniej jednak, w systemie można zainstalować także wersję 11 i to raczej nie powinno stanowić problemu. Natomiast problemem może być wybór, którą wersję tych narzędzi chcemy wykorzystywać przy budowaniu kernela czy też innych projektów. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi system alternatyw, za pomocą którego to musimy określić preferowaną wersję gcc/g++/cpp, a linki do odpowiednich binarek zostaną już automatycznie utworzone za nas. Mając już zainstalowane stosowne pakiety, odpalamy terminal i wpisujemy w nim te poniższe polecenia.

Usuwamy stare alternatywy dla gcc/g++/cpp:

# update-alternatives --remove-all cc
# update-alternatives --remove-all c++
# update-alternatives --remove-all gcc
# update-alternatives --remove-all g++
# update-alternatives --remove-all cpp-bin

Dodajemy teraz nowe alternatywy:

# update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-10 50 \
           --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-10

# update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-11 100 \
           --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-11

# update-alternatives --install /usr/bin/cpp cpp-bin /usr/bin/cpp-10 50
# update-alternatives --install /usr/bin/cpp cpp-bin /usr/bin/cpp-11 100

Warto tutaj wspomnieć, że alternatywy dla g++ zostały dodane za sprawą przełącznika --slave . Uzależniamy w ten sposób alternatywy dla g++ od gcc . W ten sposób wystarczy skonfigurować alternatywę dla gcc , a alternatywy dla g++ zostaną automatycznie dostosowane.

Ustawiamy również by linki cc/c++ wskazywały na gcc/g++ :

# update-alternatives --install /usr/bin/cc cc /usr/bin/gcc 30 \
           --slave /usr/bin/c++ c++ /usr/bin/g++

I na koniec konfigurujemy sobie preferowaną wersję gcc/g++/cpp:

# update-alternatives --config gcc
# update-alternatives --config cpp-bin

Pozyskiwanie informacji o sprzęcie

To co jest niezbędne do zbudowania kernela, który będzie w stanie obsłużyć nasz sprzęt w pełni, to informacje o modułach, których potrzebują poszczególne podzespoły. Każdy kawałek hardware działa w oparciu o jakiś moduł. Listę aktualnie załadowanych w systemie modułów możemy ustalić wydając polecenie lsmod. Trzeba tutaj jednak pamiętać, że jest to lista modułów dla urządzeń, które aktualnie działają w systemie, ewentualnie też dla tych, które zostały od niego odłączone ale system nie został zresetowany, a moduły nie zostały wyładowane ręcznie. Dlatego też przydałoby się w tym momencie podłączyć wszystkie te urządzenia, z których zamierzamy korzystać w przyszłości, np. pendrive, modemy LTE, karty WiFi, adaptery bluetooth, myszy, klawiatury USB, itp. System sobie dobierze odpowiednie moduły i je nam załaduje. Lista tych modułów zostanie następnie podana podczas wstępnej konfiguracji kernela.

make localyesconfig

Gdy już mamy załadowane wszystkie potrzebne moduły, przechodzimy do katalogu ze źródłami i wydajemy poniższe polecenie:

# make localyesconfig

W katalogu roboczym powinien zostać wygenerowany plik .config zawierający konfigurację kernela. Być może zostaniemy poproszeni o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących nowych opcji, czyli tych, które nie występowały we wcześniejszej konfiguracji:

debian-kernel-localyesconfig

Można bez problemu odpowiedzieć negatywnie na wszystkie pytania wciskając N, chyba, że coś jest nam potrzebne.

make xconfig

Mając konfigurację w pliku .config możemy wpisać w terminal poniższe polecenie:

# make xconfig

Powinno zostać nam wyświetlone okienko, w którym będziemy mogli już dowolnie włączać lub wyłączać określone opcje kernela:

debian-kernel-xconfig

Mój laptop posiada procesor Intel ale szereg opcji od procesorów AMD było również pozaznaczanych. Dlatego też warto przejrzeć te już zaznaczone opcje i je sobie dostosować.

Budowanie kernela linux

Gdy już skończymy się bawić w konfiguracji, zapisujemy ją i wracamy na terminal, gdzie wydajemy poniższe polecenie:

# make ARCH="x86_64" -j2 bindeb-pkg

Target bindeb-pkg zbuduje nam trzy pliki: linux-image-*.deb , linux-headers-*.deb oraz linux-libc-dev_*.deb . Te dwa pierwsze można zainstalować już w systemie, natomiast ten ostatni zwykle będzie kolidował z wersją, która została zainstalowana w systemie z racji posiadania dystrybucyjnego kernela. Ja tego trzeciego pakietu nie instalowałem póki co, a system zdaje się działać jak należy.

Jeśli jest potrzeba zbudowania innych rzeczy, to dobrze jest zajrzeć do pomocy:

# make help

Funkcjonalność kernela wkompilowana na stałe czy jako moduł

Kernel linux'a posiada całą masę opcji przekładających się na jego funkcjonalność podczas normalnej pracy komputera. Gdyby wszystkie te rzeczy wkompilować na stałe w kernel, to miałby on spore rozmiary i zjadałby nam cenne zasoby pamięci operacyjnej. Dlatego też kernele różnych dystrybucji linux'a mają całą masę modułów, które są lub mogą być ładowane w późniejszym czasie, gdy zachodzi taka potrzeba, np. podłączamy nowe urządzenie USB do komputera.

Moduły są w porządku, gdy mamy do czynienia z kernelem, który ma działać na sporej masie sprzętów, lub też gdy pewne urządzenia podłączamy jedynie sporadycznie. Niemniej jednak, cała ta funkcjonalność kernela, która jest niezbędna naszej konkretnej maszynie do prawidłowego funkcjonowania powinna być wkompilowana na stałe. To czy wkompilować na stałe obsługę modemu LTE, z którego korzystamy w chwili, gdy nam padnie główne połączenie internetu, to już każdy powinien sobie odpowiedzieć sam. Podobnie sprawa ma się z pozostałym sprzętem, którego nie używamy na co dzień.

Jeśli chodzi o wydajność, to nie ma praktycznie żadnej różnicy w przypadku kompilacji części kodu na stałe w stosunku do odpowiednika modułowego, przynajmniej jeśli chodzi o działanie, bo przecie w przypadku modułu trzeba doliczyć trochę czasu na jego załadowanie.

Rozmiar kernela i obrazu initramfs/initrd

Poniżej porównany został rozmiar samego kernela oraz obrazu initramfs, które są ładowane do pamięci komputera zaraz po jego uruchomieniu.

# ls -alh /boot/ | egrep "initrd|vmlinuz"
-rw-r--r-- 1 root root 32M 2018-12-31 02:52:17 initrd.img-4.19.0-1-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 9.9M 2019-01-01 16:58:10 initrd.img-4.19.13-amd64-morficzny
-rw-r--r-- 1 root root 5.0M 2018-12-30 10:04:03 vmlinuz-4.19.0-1-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 8.4M 2019-01-01 16:46:34 vmlinuz-4.19.13-amd64-morficzny

Powyższe pliki dotyczą tego samego kernela, z tym, że ten mający sufiks -morficzny został zbudowany przeze mnie, a nie przez ludzi z dystrybucji Debiana. Ja wbudowałem całą funkcjonalność kernela odpowiedzialną za prawidłowe działanie mojego laptopa na stałe. Tak samo postąpiłem w przypadku pozostałych urządzeń, które od czasu do czasu podłączam do niego.

Oczywiście powyższe pliki są skompresowane i by porównać ich faktyczne rozmiary, to trzeba te pliki pierw wypakować:

# /usr/src/linux-source-4.19/scripts/extract-vmlinux /boot/vmlinuz-4.19.13-amd64-morficzny > kernel-morficzny
# /usr/src/linux-source-4.19/scripts/extract-vmlinux /boot/vmlinuz-4.19.0-1-amd64 > kernel-debiana

# ls -alh /tmp/kernel-*
-rw-r--r-- 1 root root 27M 2019-01-01 18:45:01 /tmp/kernel-debiana
-rw-r--r-- 1 root root 38M 2019-01-01 18:44:49 /tmp/kernel-morficzny

Widać wyraźnie, że mój kernel jest o ponad 40% większy od tego dystrybucyjnego . Nie oznacza to, że będzie on zjadał więcej pamięci RAM -- bo przecie ten dystrybucyjny kernel musi sobie jeszcze załadować moduły, które zostały wgrane na dysk.

Jeśli natomiast chodzi o obraz initramfs, to sprawa prezentuje się następująco:

# unmkinitramfs /boot/initrd.img-4.19.13-amd64-morficzny /tmp/initramfs-morficzny
# unmkinitramfs /boot/initrd.img-4.19.0-1-amd64 /tmp/initramfs-debiana

# du -hm /tmp/initramfs-*
104   /tmp/initramfs-debiana/main
2    /tmp/initramfs-debiana/early
105   /tmp/initramfs-debiana
21   /tmp/initramfs-morficzny/main
2    /tmp/initramfs-morficzny/early
22   /tmp/initramfs-morficzny

Wartości w pierwszej kolumnie są w megabajtach. Widać zatem, że mój obraz initramfs już jest znacznie mniejszy od tego dystrybucyjnego, bo w przeciwieństwie do niego nie zawiera całej masy zbędnych modułów. Oczywiście różnica na poziomie parudziesięciu megabajtów raczej w dzisiejszych czasach nikomu snu z powiek nie spędzi. Podobnie jak i ładowanie modułów z wolnego HDD czy nawet szybszego SSD, bo to jest kwestia co najwyżej kilku czy kilkunastu sekund.

Jaka funkcjonalność kernela została wkompilowana na stałe

Po zresetowaniu maszyny, ta powinna się nam uruchomić bez większego problemu, chyba, że za dużo rzeczy ręcznie wyłączyliśmy. Mi póki co udało się pozbawić mojego laptopa klawiatury, dźwięku, filtra pakietów (iptables), no i też przez złe dobranie modułów kryptograficznych nie mogłem odszyfrować swojego systemu ale wszystkie te rzeczy zostały już poprawione. To co jednak może się popsuć na samym początku, to usługa systemd odpowiedzialna za ładowanie modułów podczas startu systemu. Warto jest się zatem zainteresować tym, co mamy w katalogu /etc/modules-load.d/. Błędy będą powodowane jedynie przez brak konkretnego modułu. Jeśli taka funkcjonalność kernela zostanie wkompilowana na stałe, to system zwróci nam jedynie stosowną informacje:

systemd-modules-load[582]: Module 'loop' is builtin

Trzeba też pamiętać o fakcie, że wszystkie wbudowane moduły na stałe nie będą już widoczne w lsmod lub w pliku /proc/modules . Jeśli chcemy sprawdzić jaka funkcjonalność została wbudowana kernel i czy są te moduły, których się spodziewamy, to możemy podejrzeć konfigurację kernela:

# cat /boot/config-$(uname -r)
# zcat /proc/config.gz

Możemy także zajrzeć do pliku modules.builtin w katalogu z modułami kernela:

# cat /lib/modules/$(uname -r)/modules.builtin

W przypadku, gdy kompilujemy wszystkie opcje kernela na stałe, to dobrze jest jeszcze sprawdzić czy nie zostały nam jakieś niedobitki:

# egrep \=m /boot/config-4.19.13-amd64-morficzny

Jeśli to powyższe polecenie nam nie zwróci żadnego wyniku, to cała funkcjonalność kernela została wkompilowana w niego na stałe.

Parametry modułów wkompilowanych na stałe

Jeśli zdarzyło nam się konfigurować parametry modułów, to raczej powinniśmy być zaznajomieni z katalogiem /etc/modprobe.d/ . W przypadku, gdy moduły mamy wkompilowane na stałe, to konfiguracja z tego katalogu nam zwyczajnie nie zadziała. Niemniej jednak, w dalszym ciągu możemy parametry modułów zmieniać. Trzeba to tylko robić przez "kernel command line", którą możemy uzupełnić na dwa sposoby.

Pierwszym sposobem jest edycja konfiguracji bootloader'a, gdzie mamy wpis podobny do tego poniżej:

...
APPEND root=/dev/mapper/wd_black_label-root ... loop.max_part=63 ro
...

Drugim sposobem jest określenie stosownej opcji w konfiguracji źródeł kernela:

debian-kernel-xconfig

Oba te sposoby są w zasadzie podobne, bo wynikowa linijka kernela widziana pod /proc/cmdline będzie dokładnie taka sama, tj. zawierać te same parametry i te same wartości. Sposób określania parametrów w linijce kernela jest następujący. Najpierw określamy nazwę modułu, w tym przypadku jest to loop . Później dajemy . , która oddziela nazwę modułu od jego parametru podawanego po kropce, tj. max_part. Temu parametrowi można przypisać wartość i dlatego po nim występuje = i pożądana wartość 63 .

Wiemy zatem jak skonfigurować moduł ale skąd wziąć parametry modułów? Można odczytać je z modinfo:

# modinfo loop
...
parm:      max_loop:Maximum number of loop devices (int)
parm:      max_part:Maximum number of partitions per loop device (int)

Można także użyć systool:

# systool -v -m loop
...
 Parameters:
  max_loop      = "0"
  max_part      = "63"

W przypadku systool widać także aktualną konfigurację modułu.

Narzędzia modinfo jest w stanie nam pomóc jedynie w przypadku, gdy mamy załadowany kernel mający moduły, czyli jeszcze nie przelogowaliśmy się na nasze świeżo ugotowane jajo. Gdy to zrobimy, to modinfo zwróci nam jedynie błąd, że moduł nie został znaleziony:

# modinfo loop
modinfo: ERROR: Module loop not found.

Więc albo posiłkujmy się narzędziem systool , albo trzeba zajrzeć do katalogu /sys/module/nazwa_modułu/parameters/ .

Całkowite wyłączenie obsługi modułów

Gdy zamierzamy całkowicie zrezygnować z modułów i wkompilować całą potrzebną nam funkcjonalność kernela na stałe, to można by się pokusić o całkowite wyłączenie obsługi modułów w kernelu. Przemawiać może za tym poprawa bezpieczeństwa (nikt żadnych modułów już nie będzie w stanie załadować) oraz prostszy w budowie kernel, co z kolei przyśpieszy jego pracę. Niemniej jednak, odhaczenie CONFIG_MODULES sprawia, że niektóre aplikacje mogą mieć problemy z ustaleniem czy pewna funkcjonalność jest oferowana przez kernel. Jedną z takich aplikacji jest containerd , który zwraca poniższy błąd:

modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:514 lookup_builtin_file() could not open builtin file '/lib/modules/4.19.13-amd64-morficzny/modules.builtin.bin'
modprobe: FATAL: Module overlay not found in directory /lib/modules/4.19.13-amd64-morficzny

Niby wszystkie potrzebne moduły zostały wbudowane w kernel ale z racji braku pliku modules.builtin.bin usługa się nie chce podnieść. Zwykle wystarczy poszukać w usługach wywołań z modprobe i je wykomentować:

...
[Service]
#ExecStartPre=/sbin/modprobe overlay
ExecStart=/usr/bin/containerd
...

Podobnie sprawa ma się z usługą systemd-modules-load.service , która również się nam nie odpali i zwróci błąd. I tę usługę wypadałoby także wyłączyć.

# systemctl mask systemd-modules-load.service

Warto też zajrzeć do plików w katalogu /etc/initramfs-tools/ i przejrzeć je pod kątem ewentualnych prób ładowania modułów.

O ile usługi oraz konfigurację systemową można bez problemu poprawić, to gdy zamierzamy instalować paczki mające w nazwie *-dkms , to niestety nie możemy wyłączyć całkowicie obsługi modułów, bo mechanizm DKMS w końcu buduje moduły, które będą ładowane, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wyłączenie możliwości ładowania modułów podczas pracy systemu

Jeśli całkowite wyłączenie modułów w kernelu generuje u nas sporo problemów, to zawsze można skorzystać z mniej inwazyjnej opcji jaką jest wyłączenie możliwości ładowania modułów podczas pracy systemu. Tutaj już wystarczy ustawić tylko tę poniższą opcję w pliku /etc/sysctl.conf :

kernel.modules_disabled = 1

Trzeba jednak pamiętać, że kernel.modules_disabled chroni nas jedynie od momentu ustawienia tej opcji -- nie da się jej przestawić z 1 na 0 bez restartu systemu. W dalszym ciągu jednak trefne moduły mogą zostać załadowane na starcie systemu.

Nakładanie łatek na kernel (patch)

Niekiedy pojawiają się ciekawe łatki na kernel, które z jakiegoś powodu (czasami zasadnego, np. wywołują BUG'i w kernelu) nie są aplikowane na kernel dystrybucyjny. Przykładem takiej łatki może być TPE (Trusted Path Execution). Mając własny kernel, można taką łatę sobie pobrać i zaaplikować. Proces nakładania łatek może być automatyczny lub manualny, w zależności od tego czy potrafimy korzystać z quilt'a.

Standardowo, taki patch pobiera się do katalogu, w którym mamy również katalog kernela, czyli w tym przypadku jest to /usr/src/ po czym przechodzi się do katalogu kernela i aplikuje patch w poniższy sposób:

# cd /usr/src/linux-4.19.12/
# patch --dry-run -p1 < ../v2-1-1-Add-Trusted-Path-Execution-as-a-stackable-LSM.diff
# patch -p1 < ../v2-1-1-Add-Trusted-Path-Execution-as-a-stackable-LSM.diff

A gdy zachodzi potrzeba ściągnąć łatkę, to robimy to przy pomocy parametru -R:

# patch -R --dry-run -p1 < ../v2-1-1-Add-Trusted-Path-Execution-as-a-stackable-LSM.diff
# patch -R -p1 < ../v2-1-1-Add-Trusted-Path-Execution-as-a-stackable-LSM.diff

Jeśli patch składa się z kilku plików, to nakładamy te pliki w kolejności numerycznej od najmniejszego. W przypadku ściągania takiego patch'a robimy to w odwrotnej kolejności, czyli ostatni zaaplikowany plik ściągamy w pierwszej kolejności.

Problem z takim zakładaniem i ściganiem patch'y jest taki, że nie mamy żadnego mechanizmu śledzącego zmiany, których dokonujemy na źródłach kernela. Gdy mamy do dyspozycji tylko kilka łatek, to taka sytuacja raczej nam wielkiego problemu nie przysporzy ale jeśli w grę wchodzi wiele patch'y, to już łatwo można się pogubić. Dlatego zamiast ogarniać sprawę łat ręcznie, dobrze jest zaopatrzyć się w quilt . To narzędzie może nie być domyślnie zainstalowane. Także jak coś to trzeba je doinstalować:

# aptitude install quilt

Tworzymy sobie plik konfiguracyjny dla quilt , tj. /root/.quiltrc o poniższej zawartości:

# cat /root/.quiltrc
export QUILT_PATCHES="debian/patches"
export QUILT_PUSH_ARGS="--color=auto"
export QUILT_DIFF_ARGS="--no-timestamps --no-index -p ab --color=auto"
export QUILT_REFRESH_ARGS="--no-timestamps --no-index -p ab"
export QUILT_DIFF_OPTS='-p'

Z powyższego pliku najbardziej interesuje nas zmienna $QUILT_PATCHES , bo to ona definiuje w jakim katalogu będą się znajdować łaty. Ścieżka do katalogu jest względna w stosunku do katalogu roboczego, tj. źródeł kernela. Podczas budowania paczki z kernelem dla Debiana zostanie stworzony katalog debian/ (i szereg plików w nim) w głównym katalogu ze źródłami kernela. Jeśli nie chcemy umieszczać łatek w debian/patches/ , to zawsze możemy ten katalog usunąć i stworzyć na jego miejsce dowiązanie symboliczne, np. do katalogu /usr/src/kernel-patches/ :

# rmdir debian/patches
# ln -s /usr/src/kernel-patches/ ./debian/patches

W ten sposób wszystkie łatki zawsze będą rezydować poza źródłami kernela i sobie ich przez przypadek nie usuniemy, gdy będziemy usuwać stare źródła.

Mając przygotowanego quilt'a, możemy zaimportować łatę i nałożyć ją w poniższy sposób:

# quilt import /sciezka/do/pliku
# quilt push

debian-kernel-patch

Łatkę ściągamy za to tak:

# quilt pop

Jak chcemy ściągnąć lub nałożyć wszystkie łaty naraz, to dajemy:

# quilt push -a
# quilt pop -a

Po nałożeniu łątek, zwykle w xconfig będziemy mieli do zaznaczenia kilka dodatkowych opcji. Jeśli nie chce nam się ich szukać (przez tą zbugowaną szukajkę), to możemy zamiast make xconfig dać make oldconfig , który wypisze nam wszystkie nowe opcje w stosunku do tych określonych już w konfiguracji.

debian-kernel-oldconfig

Dla pewności możemy jeszcze zajrzeć do xconfig:

debian-kernel-xconfig-v

Po nałożeniu łaty, kernel trzeba skompilować jeszcze raz. W zależności od dokonanych zmian w konfiguracji, rekompilacja/kompilacja może dotyczyć tylko części kodu kernela. Więc nie trzeba kompilować kernela od początku mając już wcześniej skompilowane źródła, no chyba, że wyda się make clean. Dlatego też jeśli zmieniamy tylko nieznacznie konfigurację kernela, to paczki .deb z gotowym do zainstalowania kernelem możemy zrobić sobie bardzo szybko, no chyba, że wyjdzie nowsza wersja kernela, to wtedy niestety kompilacja będzie przebiegać od początku, a to może potrwać chwilę.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.