Uruchamianie graficznych aplikacji w kontenerach Docker'a

Spis treści

Bawiąc się ostatnio na Debianie przestrzeniami nazw sieciowych, wpadł mi do głowy pomysł na nieco bardziej zautomatyzowaną formę separacji procesów użytkownika od pozostałej części systemu. Co by nie mówić, opisany w podlinkowanym artykule sposób uruchomienia Firefox'a niezbyt mi przypadł do gustu. Nowy sposób separacji zakłada za to wykorzystanie kontenerów Docker'a, w których to będzie uruchamiany dowolny proces, np. Firefox, a całym przedsięwzięciem związanym z procesem konteneryzacji będzie zajmował się już Docker. W ten sposób uruchomienie dowolnej aplikacji, w tym też tych graficznych (GUI), będzie sprowadzać się do wydania w terminalu tylko jednego polecenia. Zatem do dzieła.

Konfiguracja Docker'a

Nie będę w tym artykule poruszał tematu konfiguracji samej usługi Docker'a. Generalnie, to Docker jest w pełni zautomatyzowany i po jego instalacji w systemie można go używać OOTB. Problemem może okazać się wdrożenie Docker'a w systemie, który ma dość niestandardową konfigurację, np. korzysta z nftables zamiast iptables lub też wykorzystywane są statyczne interfejsy mostka. W takim przypadku trzeba sobie obadać dokumentację Docker'a i ręcznie dostosować pewne rzeczy.

Technicznie rzecz ujmując, to konfiguracja kontenerów Docker'a może odbywać się na dwa sposoby. Możemy albo wpisywać wszystkie polecenia ręcznie w terminal, co nie jest wygodne, albo też możemy posłużyć się plikami dockerfile oraz docker-compose.yml i w tym artykule to właśnie one zostaną wykorzystane.

Plik dockerfile znajduje zastosowanie przy budowaniu obrazów, natomiast konfiguracja kontenera jest ogarniana przez plik docker-compose.yml . Dodatkowo, oba te pliki można połączyć tworząc tym samym niezły automat, który przy pomocy jednego polecenia zbuduje, skonfiguruje i odpali nam cały kontener z Firefox'em.

Obrazami Docker'a można zarządzać z poziomu zwykłego użytkownika. Nie trzeba zatem do tego celu zaprzęgać administratora root. Wystarczy dodać zwykłego użytkownika do grupy docker .

Dalsza część artykułu zakłada, że mamy już w pełni przygotowanego Docker'a do pracy.

Oficjalne obrazy Debiana dla Docker'a

Jako, że będziemy pracować z kontenerami Docker'a, to musimy sobie zbudować obraz, z którego uczynimy swego rodzaju punkt wyjścia. Tutaj znajdują się obrazy, z których możemy skorzystać. Jako, że ja używam na co dzień dystrybucji Debian, to mnie najbardziej interesują oficjalne obrazy Debiana. Oczywiście można skorzystać z obrazów innych dystrybucji.

Wyżej w linku jest zawarta informacja na temat wspieranych tagów, które można wykorzystać w pliku dockerfile . Plik dockerfile jest instrukcją dla Docker'a, według której będzie on próbował stworzyć dla nas kontener, który my będziemy mogli później wykorzystać do własnych już celów.

Przygotowanie kontenera Docker'a

Stwórzmy sobie zatem katalog roboczy o nazwie docker-firefox/ , a w nim dwa puste póki co pliki: dockerfile oraz docker-compose.yml :

$ mkdir docker-firefox/
$ cd docker-firefox/
$ touch dockerfile docker-compose.yml

Konfiguracja kontenera (docker-compose.yml)

Zacznijmy może od uzupełnienia pliku docker-compose.yml . Poniżej znajduje się już gotowy plik, natomiast pod nim jest krótkie wyjaśnienie użytych w nim opcji:

version: '3.6'

services:
 browser:
  build:
   context: .
   dockerfile: dockerfile
  image: firefox:morfitest
  container_name: firefox
  hostname: firefox
  domainname: local
  restart: "no"
  volumes:
   - user_profile:/home/morfitest/.mozilla
   - /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix
  environment:
   - DISPLAY=$DISPLAY
  networks:
   default:
    ipv4_address: 10.10.2.10

volumes:
 user_profile:

networks:
 default:
  name: firefox
  driver: bridge
  ipam:
   driver: default
   config:
    - subnet: 10.10.2.0/24

Przede wszystkim, wcięcia mają znaczenie i nie wolno o nich zapominać. Ten powyższy plik docker-compose.yml z grubsza dzieli się na trzy sekcje. Konfiguracja sieci jest opcjonalna i w przypadku nieokreślenia jej, Docker użyje domyślnego mostka i sam skonfiguruje sieć dla kontenera.

Opcji, które możemy wykorzystać w pliku docker-compose.yml jest cała masa. Dlatego też wypadałoby sobie przeczytać ten podlinkowany dokument, by ocenić czy coś jest nam jeszcze potrzebne. Poniżej zaś znajduje się krótka rozpiska użytych opcji w stworzonym wyżęj pliku docker-compose.yml .

Sekcja services:

Każdy plik docker-compose.yml musi mieć określoną wersję. Dlatego też na samej górze pliku podajemy version: '3.6' . Następnie rozpoczynamy blok usług, tj. services: i w niej określamy konfigurację poszczególnych usług. Nazwy są dowolne. W tym przypadku będziemy konfigurować usługę przeglądarki, którą nazwiemy sobie roboczo browser: . W podsekcji browser: mamy szereg kluczy:

 • build: -- odnosi się do etapu budowania obrazu na potrzeby kontenera. Mamy tutaj dwa dodatkowe parametry, które określają nazwę pliku, tj. dockerfile oraz jego położenie względem pliku docker-compose.yml . W tym przypadku . oznacza, że oba pliki znajdują się w tym samym katalogu.
 • image: -- jako że budujemy własny obraz, to Docker nazwie go nam firefox:morfitest i w ten sposób będziemy mogli się do tego obrazu odwoływać w strukturze Docker'a.
 • container_name: -- to nazwa kontenera.
 • hostname: -- to nazwa hosta wykorzystywana wewnątrz kontenera.
 • domainname: -- to nazwa domeny wykorzystywana wewnątrz kontenera.
 • restart: -- określa co zrobić z kontenerem w przypadku wystąpienia błędów. Jeśli nie chcemy, by kontener się ponownie uruchomił samoczynnie lub niepożądane jest, by startował wraz z usługą Docker'a, to określamy tutaj "no" .
 • volumes: -- przy pomocy tego klucza określamy zasoby (katalogi) maszyny hosta, które mają być widoczne w kontenerze (montowanie via bind ). Jesteśmy też w stanie poinformować Docker'a, by plików w katalogach wewnątrz kontenera nie zmieniał przy różnych czynnościach związanymi z zarządzaniem kontenerami/obrazami. W tym przypadku, jako że będziemy korzystać z aplikacji mającej interfejs graficzny, musimy w kontenerze udostępnić katalog /tmp/.X11-unix/ . Jeśli zaś chodzi o pliki, których Docker nie powinien ruszać, to oczywiście określamy profil przeglądarki.
 • environment: -- jest w stanie ustawić pewne zmienne środowiskowe wewnątrz kontenera. Potrzebna nam jest zmienna $DISPLAY , która musi pasować do tej, którą mamy aktualnie wyeksportowaną w naszym systemie.
 • networks: -- określa sieć, do której zostanie przypisany kontener oraz jego adres IP. Nazwa default musi pasować do tej, którą określiliśmy w globalnej sekcji networks: .

Sekcja volumes:

Wszystkie zasoby z wnętrza kontenera, które mają przetrwać wszelkie zmiany dotyczące samego kontenera, trzeba globalnie określić w volumes: . Standardowo nazwa użyta tutaj, tj. user_profile musi pasować do tego zasobu, który był określony w sekcji services: .

Warto tutaj nadmienić, że Docker ma pewne problemy z montowaniem zasobów (z użyciem bind ) z prawami użytkownika innego niż root. Generalnie to Docker tego nie potrafi i nie można przy użyciu globalnej sekcji volumes: skonfigurować punktów montowania dla plików, które mają zostać wyprowadzone poza kontener, gdy chcemy odpalać przeglądarkę jako inny użytkownik niż root. Dlatego też w pliku dockerfile trzeba będzie przygotować volume pod profil przeglądarki. Nie usuwamy też opcji od volume z pliku docker-compose.yml -- muszą one być zdefiniowane, bo inaczej Docker będzie tworzył nam losowe voluminy za każdym razem jak tylko będziemy podnosić kontener, przez co odtworzenie plików profilu Firefox'a nie byłoby zbytnio możliwe.

Sekcja networks:

Konfiguracja sieci jest opcjonalna. Jeśli chcemy jednak mieć nieco większą kontrolę nad tym aspektem pracy kontenera, to możemy zdefiniować szereg parametrów sieciowych:

 • default: -- to nazwa sieci użytkownika. Może być ona dowolna ale musi pasować do tego co zostało określone w sekcji services: .
 • name: -- to nazwa sieci, która będzie widoczna w strukturze Docker'a, do której będziemy mogli się odwołać.
 • driver: -- to domyślny sterownik użyty na potrzeby sieci. Standardowo bridge jest wykorzystywany.
 • ipam: -- określa dodatkowe parametry adresacji IP i w zasadzie wypadałoby tutaj zdefiniować podsieć.

Konfiguracja fazy budowy obrazu (dockerfile)

W zasadzie to połowa pracy już za nami. Został nam jeszcze jednak do skonfigurowania sam obraz, a do tego celu trzeba posłużyć się plikiem dockerfile . Do pliku dockerfile będziemy dodawać kolejno polecenia, które powiedzą Docker'owi co ma robić w fazie budowania obrazu z Firefox'em.

Na początek musimy określić, z którego obrazu (bazowy upsteram) zamierzamy korzystać. Ja na co dzień korzystam z Debian Sid ale dla lepszej anonimizacji można skorzystać z innej wersji systemu, czy nawet innej dystrybucji linux'a. Na potrzeby tego artykułu wystarczy nam debian:sid . Dodajemy zatem poniższą linijkę do pliku dockerfile :

FROM debian:sid

Następnie musimy zainstalować potrzebne pakiety. W sumie to potrzebny nam jest jedynie pakiet firefox , jego zależności oraz te rzeczy, które uważamy za niezbędne, np. dodatki do Firefox'a:

RUN apt-get update && apt-get install -y \
  firefox \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

Należy tutaj zaznaczyć, by nie wywoływać apt-get update i apt-get install w osobnych linijkach z RUN . Doprowadzi to do problemów z cache podczas przebudowy/aktualizacji kontenera.

Następnie definiujemy polecenie, które doda nam zwykłego użytkownika wewnątrz kontenera:

RUN useradd \
   --create-home \
   --home-dir /home/morfitest/ \
   --shell /bin/bash \
   --uid 1000 \
   --user-group \
   morfitest

Przełączamy teraz użytkownika w skrypcie, na tego cośmy go sobie stworzyli przez dodanie poniższej linijki:

USER morfitest

Od tej pory każde następne polecenie będzie wykonywane z uprawnieniami tego użytkownika, a nie użytkownika root. I tu właśnie przychodzi rozwiązanie problemu z wyprowadzeniem profilu przeglądarki Firefox poza obręb kontenera Docker'a. Dodajemy te dwa poniższe polecenia:

RUN mkdir /home/morfitest/.mozilla
VOLUME ["/home/morfitest/.mozilla"]

W ten sposób katalog /home/morfitest/.mozilla będzie miał uprawnienia zwykłego użytkownika, przez co nie będziemy mieli problemów z jego zapisem, gdy odpalimy Firefox'a jako zwykły user.

Eksportujemy również zmienną $HOME , która jest potrzebna części aplikacji do poprawnego działania oraz określamy katalog roboczy, czyli ten, do którego zostaniemy zrzuceni, np. po zalogowaniu się na shell:

ENV HOME /home/morfitest
WORKDIR /home/morfitest

W pliku dockerfile może się znajdować tylko i wyłącznie jedno wywołanie CMD . Służy ono jako domyślne polecenie, które ma zostać uruchomione po podniesieniu kontenera. Jeśli nie chce nam się zbytnio ręcznie podnosić Firefox'a po uruchomieniu kontenera, to możemy ustawić w CDM ścieżkę do binarki FF:

CMD /usr/bin/firefox

To polecenie zostanie wywołane z uprawnieniami użytkownika, który został określony wyżej w pliku za sprawą USER .

Budowa i aktywacja kontenera Docker'a z Firefox'em

Będąc w katalogu, w którym mamy pliki dockerfile oraz docker-compose.yml , wydajemy poniższe polecenie, by zbudować kontener (można również docker-compose up ):

$ docker-compose build
Building browser
Step 1/9 : FROM debian:sid
sid: Pulling from library/debian
6d3c280df34a: Pull complete
Digest: sha256:4897384eea515b05134d87a7799b2233c38e0a8029955e69820b83788e56e1e0
Status: Downloaded newer image for debian:sid
 ---> 9be61b3e4c11
Step 2/9 : RUN apt-get update && apt-get install -y   firefox && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
 ---> Running in f99d397de4b1
Get:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian sid InRelease [243 kB]
Get:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian sid/main amd64 Packages [8378 kB]
Fetched 8621 kB in 6s (1511 kB/s)
Reading package lists...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
...

Widać, że proces budowy obrazu odbywa się w etapach i w zależności od rozbudowania pliku dockerfile , tych etapów może być więcej lub mniej. Tak czy inaczej po chwili powinien nam się zbudować obraz:

...
Removing intermediate container f99d397de4b1
 ---> acd9681c498f
Step 3/9 : RUN useradd    --create-home    --home-dir /home/morfitest/    --shell /bin/false    --uid 1000    --user-group    morfitest
 ---> Running in b95ac564729b
Removing intermediate container b95ac564729b
 ---> df8b08ec2d2d
Step 4/9 : USER morfitest
 ---> Running in eba238535846
Removing intermediate container eba238535846
 ---> ebd78268960e
Step 5/9 : RUN mkdir /home/morfitest/.mozilla
 ---> Running in 430fff3f5c32
Removing intermediate container 430fff3f5c32
 ---> e0d61a9d8b53
Step 6/9 : VOLUME ["/home/morfitest/.mozilla"]
 ---> Running in a68181ee8aad
Removing intermediate container a68181ee8aad
 ---> 6eba20c13aed
Step 7/9 : WORKDIR /home/morfitest
 ---> Running in c0c39975a8b0
Removing intermediate container c0c39975a8b0
 ---> 2223398de088
Step 8/9 : ENV HOME /home/morfitest
 ---> Running in f105aa0e67f0
Removing intermediate container f105aa0e67f0
 ---> 3ba1573a543c
Step 9/9 : CMD /usr/bin/firefox
 ---> Running in 1d950faa6202
Removing intermediate container 1d950faa6202
 ---> ecbaa2eb4f45

Successfully built ecbaa2eb4f45
Successfully tagged firefox:morfitest

Obraz powinien być już widoczny przez Docker'a:

$ docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
firefox         morfitest      ecbaa2eb4f45    2 hours ago     633MB
debian         sid         9be61b3e4c11    3 weeks ago     113MB

Są tutaj dwa obrazy. Ten debian:sid pobraliśmy z internetu i w oparciu o niego stworzyliśmy własny kontener firefox:morfitest , który posiada dokładnie to samo co debian:sid plus szereg dodatkowych pakietów i ich konfigurację.

Ten kontener można bez problemu odpalić przy pomocy poniższego polecenia:

$ docker-compose up

Powinien nam on bez większego problemu wystartować, a naszym oczom powinno ukazać się okno przeglądarki Firefox:

firefox-docker-container-debian-linux

Aktualizacja kontenera Docker'a z Firefox'em

Z czasem pakiety w utworzonym przez nas obrazie przestaną być aktualne i przydałoby się przebudować cały kontener, tak by zawierał najnowszą wersję Firefox'a, czy też ogólnie nowszą wersję systemu Debian. Taki proces przebudowy kontenera jest bardzo prosty i w zasadzie sprowadza się do wydania w terminalu tego poniższego polecenia:

$ docker-compose build --pull

Na liście obrazów powinny pojawić się nowe pozycje:

$ docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
firefox         morfitest      8825e8a74132    7 minutes ago    645MB
debian         sid         4bbbed41ab08    2 weeks ago     114MB
<none>         <none>       ecbaa2eb4f45    4 weeks ago     633MB
debian         <none>       9be61b3e4c11    8 weeks ago     113MB

Jeśli nowe obrazy działają bez zarzutu (automatycznie zostaną przepięte), to możemy się pozbyć przy okazji tych starych:

$ docker image prune
$ docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
firefox         morfitest      8825e8a74132    20 minutes ago   645MB
debian         sid         4bbbed41ab08    2 weeks ago     114MB

Problemy natury bezpieczeństwa

Powyżej opisany sposób na odpalenie Firefox'a (czy ogólnie rzecz ujmując aplikacji graficznych) w kontenerze Docker'a jest najprostszą opcją mającą zrealizować to zadanie. Nie jest jednak najbezpieczniejszą, bo proces wewnątrz kontenera jest w stanie komunikować się z procesem X odpalonym na hoście (przez unix socket, który podmontowaliśmy wewnątrz kontenera). W ten sposób Firefox działa mniej więcej na podobnej zasadzie, co jego lokalna wersja, czyli przy braku odseparowania od systemu hosta i wszystkie aspekty bezpieczeństwa, które trzeba byłoby uwzględnić przy pracy z lokalnym FF, również trzeba wziąć pod uwagę przy pracy z FF zamkniętym w kontenerze Docker'a.

Po co zatem się bawić w zamykanie przeglądarki internetowej wewnątrz kontenera Docker'a skoro niewielki z tego pożytek? Cały ten proces był jedynie odpowiedzią na zagadnienie ogarnięcia w jakiś przyzwoity sposób uruchamiania aplikacji w osobnych przestrzeniach nazw sieciowych (network namespaces). Ta konteneryzacja FF, która została opisana wyżej, realizuje to zadanie. Drugorzędne znaczenie ma tutaj bezpieczeństwo samej aplikacji. Chodziło generalnie o manipulację szeregiem zmiennych, które zobaczy zdalny serwer WWW, np. lokalny adres IP, fingerprint przeglądarki czy systemu operacyjnego, nazwa tego systemu, jak i również zainstalowane czcionki. Wszystkie te wymienione informacje (oraz cała masa innych rzeczy) są zwracane do serwera przy odwiedzaniu strony WWW i można na ich podstawie śledzić naszą aktywność w sieci. Stosując kontenery Docker'a możemy stworzyć sobie kompletnie odrębne tożsamości internetowe i korzystać z nich, gdy tego potrzebujemy. Dodatkowo, pakiety wysyłane w świat można poddać obróbce w filtrze pakietów nftables/iptables i to zadanie nie stanowi praktycznie żadnego problemu, gdy korzystamy z kontenerów Docker'a. No i oczywiście mamy praktycznie taką samą kontrolę nad dostępem do plików procesów z wnętrza kontenera, co w przypadku uzbrojenia aplikacji lokalnej w profil AppArmor'a. Wszystkie te rzeczy jednocześnie sprawiają, że możliwość zapakowania przeglądarki internetowej do kontenera Docker'a jest całkiem przyzwoitym rozwiązaniem, mimo, że nie daje nam ono dodatkowego bezpieczeństwa w stosunku do sesji X działającej lokalnie.

Oczywiście, jako że to był najprostszy sposób na zamknięcie aplikacji GUI w kontenerze Docker'a, to zarazem znaczy, że nie była to jedyna opcja. Na dobrą sprawę, to tych sposobów jest jeszcze kilka i wymagają one osobnego przyjrzenia się im, w szczególności przesyłanie sesji X z kontenera Docker'a przez SSH oraz postawienie osobnej sesji X wewnątrz kontenera przy wykorzystaniu VNC ale na to rzucę okiem później.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.