Retransmisja i duplikaty pakietów w TCP

Spis treści

Retransmisja pakietu w przypadku sieci opartych na protokołach TCP/IP nie jest niczym niezwykłym. Oczywiście, pozostaje kwestia samego realizowania tego przedsięwzięcia ale generalnie rzecz biorąc, systemy linux'owe mają szereg opcji w kernelu, które możemy sobie dostosować konfigurując tym samym, to w jaki sposób nasz system reaguje na zjawisko utraty pakietów podczas ich przesyłu między dwoma punktami sieciowymi.

Wyliczanie czasu oczekiwania na retransmisję (RTO)

Czas oczekiwania na retransmisję (RTO -- Retransmission TimeOut) jest oparty na zmierzonej wartości RTT (Round-Trip Time) pomiędzy nadawcą i odbiorcą. By zapobiec zbędnym retransmisjom segmentów, które uległy jedynie opóźnieniu i nie zostały zgubione, minimalne RTO (stała TCP_RTO_MIN zdefiniowana w kenrelu) zostało ustawione na minimum 200ms. Możemy się o tym przekonać analizując wyjście ss -i , gdzie nie znajdziemy wpisu z RTO <200 .

Jeśli się przyjrzymy uważniej, dostrzeżemy, że pakiety SYN mają jakąś niestandardową wartość, która sugeruje iż te pakiety nie są podpięte pod tę powyższą zasadę wyliczania czasu RTO. W sumie nie może być przecież inaczej, bo pakiety SYN rozpoczynają nowe połączenie i żaden pakiet z odpowiedzią jeszcze nie dotarł do nadawcy. W efekcie czego nie ma jak oszacować RTT i na jego podstawie wyliczyć RTO. Dlatego też pakiety SYN mają przypisaną wartość RTO, która przyjmuje 1 sekundę. Z tym, że każdy retransmitowany pakiet SYN ma zwiększoną wartość RTO dwukrotnie:

pakiet SYN | czas oczekiwania na retransmisję (RTO)
-----------+-----------------------------------------
   1   |  1
   2   |  1+2=3
   3   |  1+2+4=7
   4   |  1+2+4+8=15
   5   |  1+2+4+8+16=31
   6   |  1+2+4+8+16+32=63
   7   |  1+2+4+8+16+32+64=127

Zatem jeśli RTO pakietu SYN wynosi 1 sekundę i ten pakiet nie dotrze do miejsca przeznaczenia, to jego retransmisja nastąpi po jednej sekundzie. Jeśli i ten pakiet nie zostanie dostarczony, to kolejny będzie wysłany za kolejne dwie sekundy, czyli łącznie po trzech. Z kolei następny pakiet za dodatkowe cztery, itd.

Nadmierne retransmisje

Nadmierne retransmisje tego samego segmentu przez stos TCP wskazują na pewne problemy z połączeniem na jego drugim końcu lub też gdzieś po drodze. Dlatego w linux'owym kernelu mamy możliwość określenia dwóch progów: tcp_retries1 oraz tcp_retries2 , które mają za zadanie zliczać ilość dokonanych retransmisji w przypadku poszczególnych pakietów. Gdy zostanie przekroczony pierwszy próg (domyślnie ma wartość 3), stos TCP zgłasza warstwie sieciowej, że prawdopodobnie są jakieś problemy z takim połączeniem. W przypadku gdy ilość retransmisji tego samego pakietu przekroczy wartość zdefiniowaną w drugim progu (domyślnie 15), połączenie zostanie zakończone.

Jeśli chcemy określić sobie te progi ręcznie, do w pliku /etc/sysctl.conf dodajemy te dwa poniższe wpisy:

net.ipv4.tcp_retries1 = 3
net.ipv4.tcp_retries2 = 7

Szybka retransmisja

W przypadku normalnej retransmisji, serwer musi czekać na timeout otrzymania pakietu ACK od odbiorcy. Jeśli chodzi o szybką retransmisję, to system klienta reaguje w taki sposób, że na każdy otrzymany poza kolejnością pakiet wysyła zduplikowane potwierdzenie ACK . Jeśli serwer otrzyma kilka takich pakietów (zwykle 3), musi natychmiast wstrzymać transmisję następnych danych i dokonać retransmisji zagubionego segmentu. Dopiero po otrzymaniu od klienta potwierdzenia tego pakietu, transmisja wraca do normy.

Poniżej jest przykładowa sytuacja, gdzie nastąpiła szybka retransmisja pakietu:

szybka-retransmisja-pakietu-wireshark

Jak widzimy, pakiet 344 został dostarczony do klienta i potwierdzenie (254041) w pakiecie 345 zostało wysłane do nadawcy. Następny pakiet się zagubił i do klienta dotarł inny pakiet, który ma zły numer sekwencyjny. W pakiecie 347, klient wysyła duplikat potwierdzenia z numerem takim jak był wcześniej, tj. 254041, sygnalizując tym samym, że prawdopodobnie jakiś pakiet uległ zagubieniu. Jako, że część danych jest w tranzycie, tj. została wcześniej przesłana przez serwer, to kilka kolejnych segmentów dociera do klienta. I jak widzimy, pakiet 348 oraz 350, to kolejne segmenty z danymi i każdy z nich ma inny numer sekwencyjny, których klient nie może jeszcze potwierdzić, dlatego też wysyła kolejne zduplikowane pakiety ACK . Po tym jak trzeci duplikat dociera do serwera, następuje szybka retransmisja zagubionego segmentu (pakiet 352). Po jego dotarciu do klienta, ten potwierdza odbiór danych, z tym, że nie tylko tego segmentu ale również wszystkich pozostałych, które w między czasie do niego doszły. Robi to także w pojedynczym pakiecie ACK . Jego numer potwierdzenia to 259881 i jak łatwo można policzyć odejmując ten poprzedni numer potwierdzenia (254041), daje nam to 5840 bajtów, czyli cztery zaakceptowane segmenty (1460 bajtów każdy) -- jeden zagubiony i trzy otrzymane poza kolejnością.

Cały mechanizm szybkiej retransmisji pakietów zależy od selektywnych potwierdzeń SACK i jeśli nie mamy włączonej ich obsługi, nie aktywujemy funkcji odpowiedzialnej za szybką retransmisję.

Wczesna retransmisja

Mechanizm wczesnej retransmisji (Early Retransmit) pozwala w pewnych sytuacjach zredukować liczbę zduplikowanych pakietów ACK , które są potrzebne by zapoczątkować z kolei proces szybkiej retransmisji zagubionego segmentu. Innymi słowy, stos TCP jest w stanie odzyskać zagubiony segment wcześniej, bo nie musi czekać aż upłynie czas oczekiwania na retransmisję. Ten mechanizm przydaje się bardzo w przypadku gdy w grę wchodzi niewielkie okno zatorowe (Congestion Window), gdzie zwykle nie możliwe jest wygenerowanie wymaganej liczby zduplikowanych pakietów ACK.

Małe okna zatorowe mogą pojawić się za sprawą wielu czynników, np. gdy połączenie zostało ograniczone przez jakiś algorytm przeciwzatorowy, czy też BDP (Bandwidth-Delay Product) jest zbyt mały. Mały rozmiar okna może być także wynikiem początkowej fazy wolnego startu lub rozgłaszanego okna/bufora odbiorczego (Receive Window) w pakietach, czy też zostać ograniczony za sprawą aplikacji, gdzie ilość danych do przesłania na drugą stronę jest niewielka, np. przy zakończeniu połączenia.

Tail Loss Probe (TLP)

Czas oczekiwania na retransmisję pakietu jest bardzo szkodliwy gdy w grę wchodzą krótkie połączenia, np. z serwerem www, gdzie taki timeout często zajmuje więcej czasu niż cała lub też pozostała część danej transakcji. Szybka czy też wczesna retransmisja pakietu nie zawsze może okazać się pomocna. W przypadku gdy ma miejsce koniec połączenia, to nie ma więcej pakietów, które można przesłać. Jeśli taki pakiet, który kończy przesył danych, ulegnie zagubieniu, trzeba czekać aż wybije zegar RTO (w przypadku linux'a to min. 200ms) i tu właśnie do gry wchodzi algorytm Tail Loss Probe. Trzeba jednak zaznaczyć, że opisana wyżej sytuacja nie jest jedyną, w której algorytm TLP znajduje zastosowanie. Generalnie rzecz biorąc, są to wszystkie sytuacje, gdzie nadawca nie otrzymuje potwierdzenia przez określony przedział czasu i nie może z jakiegoś powodu przesłać następnej porcji danych, czyli gdzie ryzyko oczekiwania na RTO jest wysokie.

TLP został zaprojektowany z myślą o nadawcy w procesie komunikacji i wykorzystywany jest jedynie w przypadku połączeń otwartych (stan Open), gdzie nadawca otrzymuje pakiety ACK w odpowiedniej kolejności i nie zanotował on jeszcze jakiejkolwiek utraty pakietu. Musi być także włączony mechanizm SACK.

W przypadku gdy ma miejsce koniec przesyłu danych i nastąpi utrata ostatniego segmentu, TLP zaczyna wysyłać pakiety-próbki (Loss Probe) w czasie 2xRTT (Probe Timeout). Te próbki pakietów prowokują odbiorcę by wysłał duplikaty potwierdzeń, które z kolei zainicjują proces szybkiej retransmisji tego zagubionego segmentu bez potrzeby czekania aż wybije zegar RTO.

Zarówno mechanizm wczesnej retransmisji jak i algorytm TLP w kernelu linux'owym są wpięte pod jedną zmienną, którą możemy zmienić via plik /etc/sysctl.conf :

net.ipv4.tcp_early_retrans = 3

W przypadku ustawienia wartości 0 lub 1 , wczesne retransmisje zostaną odpowiednio wyłączone i włączone. Możemy także podać wartość 2 i w takim przypadku zostanie włączony mechanizm wczesnych retransmisji ale szybkie odtwarzanie (fast recovery) oraz szybkie retransmisje zostaną opóźnione o 1/4 czasu RTT. Ma to na celu ograniczenie liczby połączeń, które fałszywie odzyskały sprawność w sieci o niewielkim stopniu zmiany kolejności pakietów (mniej niż 3). Istnieje także możliwość ustawienia 3 , gdzie zostanie włączona wczesna retransmisja oraz protokół TLP. Jeśli zaś ustawimy 4 , to zostanie aktywowany jedynie protokół TLP.

Selektywna retransmisja

W przypadku komunikacji, gdzie nadawca i odbiorca są w stanie obsłużyć selektywne potwierdzenia protokołu TCP, istnieje możliwość zaistnienia retransmisji selektywnej (Selective Retransmission lub Selective Repeat), czyli takiej, której celem jest zretransmitowanie jedynie tych segmentów, które nie dotarły jeszcze do odbiorcy. By zrozumieć w pełni ten rodzaj retransmisji, trzeba się zaznajomić z tym jak działają selektywne potwierdzenia (SACK).

Retransmisja pakietów SYN

Pakiety SYN rozpoczynają nowe połączenia i mogą z tego względu być traktowane ulgowo, tj. możemy im przypisać więcej prób niż ma to miejsce w przypadku retransmisji zwykłych pakietów zawierających jakieś dane. Ustawiony zatem limit będzie tym samym ograniczał czas, przez który kernel będzie próbował ustanowić nowe połączenie. By zmienić ilość retransmisji pakietu SYN , edytujemy plik /etc/sysctl.conf i dodajemy poniższą linijkę:

net.ipv4.tcp_syn_retries = 4

Wartość 4 oznacza zatem, że kernel, po nieudanej próbie nawiązania połączenia, spróbuje zretransmitować pakiet SYN 4 razy i jeśli żadna z tych prób się nie powiedzie, po czasie 15 sekund kernel odpuści. Popatrzmy zatem jak takie zachowanie wygląda w praktyce:

retransmisja-syn-wireshark

Retransmisja pakietów SYN-ACK

Gdy serwer otrzymuje zapytanie SYN, natychmiast wysyła odpowiedź w postaci pakietu z ustawionymi flagami SYN i ACK umieszczając jednocześnie to połączenie w kolejce (backlog queue) do chwili aż nadejdzie od klienta pakiet z ustawioną flagą ACK . Gdy taki pakiet nie nadchodzi, serwer retransmituje swój pakiet SYN-ACK kilka razy, dając tym samym szansę klientowi by spróbował odesłać pakiet ACK jeszcze raz.

Połączenia w stanie SYN RCVD zajmują cenne zasoby i by odciążyć trochę maszynę można przyśpieszyć proces zamykania tego typu połączeń przez zmianę ilości retransmisji pakietów SYN-ACK . Dopisujemy zatem do pliku /etc/sysctl.conf poniższy parametr:

net.ipv4.tcp_synack_retries = 2

Trzeba jednak pamiętać, że obniżenie wartości tego parametru w przypadku słabych łącz może powodować problemy. Poniżej fotka z próbą retransmisji dwóch pakietów SYN-ACK :

retransmisja-syn-ack-wireshark

Zbędna retransmisja (Spurious retransmission)

Warto też wiedzieć, że istnieją także przypadki gdzie protokół TCP może zainicjować retransmisję segmentu, który nie został utracony. Oczywistym jest, że tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca ale zdarza się, np. za sprawą przedwczesnych timeout'ów (Spurious timeouts), które wystąpiły wcześniej niż oczekiwano, tj. w momencie gdy opóźnienie przy przesyłaniu pakietu momentalnie wzrasta dość gwałtownie i przekracza RTO, np. w sieciach bezprzewodowych.

Zbędne retransmisje mogą także wystąpić w innych sytuacjach. Jedną z nich jest zmiana kolejności pakietów, które docierają do odbiorcy. Zwykle taka sytuacja ma miejsce gdy pakiety podróżują po internecie różnymi trasami, z których jedna jest krótsza i mniej zatłoczona od pozostałych, co przekłada się na szybkość z jaką docierają pakiety na drugi koniec połączenia. Zamiana pakietów może mieć miejsce przy ich transferze w obu kierunkach, tj. pakiety wysłane przez nadawcę do odbiorcy mogą u tego drugiego dotrzeć w innej kolejności niż zostały wysłane, oraz pakiety ACK wracające do nadawcy mogą także dotrzeć w nie tej kolejności co potrzeba. Jeśli chodzi o zamianę kolejności pakietów u odbiorcy, to taka sytuacja może zostać mylnie zinterpretowana jako utrata pakietów. Jako, że utrata pakietów i docieranie ich w nieodpowiedniej kolejności powodują duplikaty potwierdzeń ACK , to jeśli ilość takich pakietów przekroczy 3 (domyślne ustawienia linux'a), to pakiet zostanie zretransmitowany ponownie. W przypadku gdy ilość pakietów zamienionych miejscami będzie mniejsza, to protokół TCP bez problemu sobie z taką sytuacją poradzi bez jakiejkolwiek retransmisji. Jeśli chodzi zaś o docieranie pakietów ACK w złej kolejności, to może to prowadzić do impulsowości (burstiness), czyli do chwilowego szybkiego zwiększenia prędkości transmisji, co może przełożyć się na problemy z wykorzystaniem dostępnej przepustowości łącza.

Innym przypadkiem, gdzie mogą nastąpić zbędne retransmisje, jest powielanie pakietów. Jest to bardzo rzadkie zjawisko, w którym protokół IP dostarcza dany pakiet więcej niż jeden raz. Ta sytuacja może zostać zaobserwowana gdy protokół warstwy sieciowej (model TCP/IP) nadawcy wykonuje retransmisje i powiela dany pakiet kilka razy. To z kolei może zmylić samego nadawcę, który otrzyma kilka duplikatów pakietów ACK i dokona szybkiej retransmisji segmentu, który dotarł do odbiorcy. W przypadku wykorzystywania mechanizmu SACK (z opcją DSACK), takie duplikaty pakietów ACK mogą zostać wyłapane przez protokół TCP z powodzeniem, bo zawierają informację, że dany segment został już odebrany przez odbiorcę i szybka retransmisja w takim przypadku często nie będzie mieć miejsca.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.