Jak skonfigurować serwer VPN na Debianie (OpenVPN)

Spis treści

Co raz częściej słychać w mediach o próbie cenzurowania internetu i blokowaniu dostępu do kolejnych serwisów i stron www. Ostatnio znowu podnieśli kwestię blokowania pokemonów bezpośrednio u ISP tak, by za zgodą ISP (władzy) można przeglądać tego typu serwisy. W sumie mam już tego dość i korzystając z okazji, że posiadam za granicą niewielkich rozmiarów VPS, który i tak nie jest zbytnio obciążony, to postanowiłem sobie skonfigurować na nim serwer VPN w oparciu o oprogramowanie OpenVPN, które jest standardowo dostępne w każdej dystrybucji linux'a. Proces konfiguracji serwera jak i klienta z zainstalowanym Debianem zostanie opisany poniżej. Niemniej jednak, inne urządzenia takie jak routery WiFi i smartfony również wymagają zaimplementowania w nich mechanizmu szyfrującego ruch ale te rozwiązania zostaną opisane w osobnych wątkach.

Instalacja oprogramowania na potrzeby VPN

VPN, który zamierzamy sobie skonfigurować, wymaga postawienia serwera w celu możliwości nawiązania połączenia przez określonych klientów. Zarówno na serwerze jak i klientach musimy doinstalować sobie pakiet openvpn . W zasadzie to jest całe niezbędne nam oprogramowanie ale trzeba także zdawać sobie sprawę, że skoro VPN szyfruje cały ruch na linii serwer-klient, to potrzebne nam też będą certyfikaty i klucze szyfrujące, a tu z kolei również trzeba będzie postawić CA. Do tego celu najlepiej skorzystać ze skryptów dostarczanych w pakiecie easy-rsa . Oba te wyżej wymienione pakiety standardowo są dostępne w repozytorium dystrybucji Debian i nie powinno być żadnych problemów z ich instalacją w systemie.

Centrum certyfikacji i generowanie certyfikatów

Przed przystąpieniem do konfiguracji VPN musimy sobie stworzyć Centrum Certyfikacji (CA). Zadaniem takiego CA jest podpisanie certyfikatów zarówno serwerowi jak i klientom, którzy będą się łączyć z serwerem VPN. Takie CA powinno być postawione na innej maszynie w stosunku do serwera VPN i jego ewentualnych klientów.

Stosowanie certyfikatów do uwierzytelniania klientów podczas nawiązywania połączenia z serwerem VPN jest opcjonalne. W przypadku publicznych serwerów VPN, takie certyfikaty nie są zbyt pożądane, bo tylko komplikują cały proces. Jeśli jednak stawiamy serwer tylko dla siebie i konkretnych osób z naszego otoczenia, którym chcemy zezwolić na korzystanie z naszego serwera VPN, to dobrze jest dla każdego takiego klienta wygenerować stosowny certyfikat i podpisać go kluczem CA. W przypadku wykorzystywania obustronnej weryfikacji certyfikatów, serwer zaakceptuje jedynie te połączenia, które pochodzą od klientów mających certyfikat podpisany przez CA.

Nie będę tutaj opisywał dokładnego procesu tworzenia CA oraz generowania poszczególnych certyfikatów. Proces generowania certyfikatów z wykorzystaniem narzędzia easy-rsa na Debanie został opisany osobno. Zatem jeśli nie dysponujemy jeszcze odpowiednimi certyfikatami dla serwera i klienta oraz nie posiadamy jeszcze własnego CA, to zapraszam do zapoznania się z wyżej podlinkowanym artykułem. Poniżej jest tylko skrót z tego artykułu:

$ cd ./certs/
$ make-cadir ./CA/
$ source ./vars
$ ./clean-all
$ ./build-ca
$ ./build-dh
$ ./build-key-server server-vpn
$ ./build-key-pkcs12 client-vpn-morfik

Po wydaniu tych powyższych poleceń w katalogu CA/keys/ zostało utworzonych kilka plików. Część z nich trzeba przesłać na serwer, a część na klienta/klientów. Na serwer VPN przesyłamy następujące pliki: ca.crt , server-vpn.crt , server-vpn.key oraz dh4096.pem . Na klienta zaś: ca.crt , client-vpn-morfik.crt , client-vpn-morfik.key . Te pliki dobrze umieścić w katalogu /etc/openvpn/ .

Dobór adresacji IP VPN

Kolejnym krokiem przy konfigurowaniu VPN jest określenie adresacji, która będzie wykorzystywana przy routingu pakietów. Do wyboru mamy trzy zakresy adresów: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix), 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix) oraz 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix). Pierwszy i ostatni zakres jest często wykorzystywany w sieciach LAN czy to naszego ISP, czy też naszej domowej sieci WiFi. Jeśli chcemy korzystać z tych bloków adresowych, to upewnijmy się, że zakresy adresów nie będą ze sobą kolidować, np. wybierając 192.168.201.0/24 zamiast 192.168.0.0/24 .

Konfiguracja serwera VPN

W katalogu /usr/share/doc/openvpn/examples/ znajdują się przykładowe pliki konfiguracyjne, z których możemy skorzystać podczas konfiguracji zarówno serwera jak i klienta VPN. Nas generalnie interesują dwa pliki server.conf.gz oraz client.conf . Ten pierwszy naturalnie trzeba pierw rozpakować. Zacznijmy może od konfiguracji samego serwera VPN. Kopiujemy zatem zawartość pliku /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz do katalogu /etc/openvpn/ :

# zcat /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz > /etc/openvpn/server-vpn.conf

Następnie poddajemy edycji ten plik, tak by znalazła się w nim poniższa zawartość:

local 11.22.33.44
port 1194
proto udp
dev tun
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
;client-to-client
;duplicate-cn
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384
auth SHA512
keysize 256
tls-version-min 1.2
comp-lzo
;max-clients 100
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
;status openvpn-status.log
;log     openvpn.log
;log-append openvpn.log
verb 3
;mute 20

;client-cert-not-required
;plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-plugin-auth-pam.so login

;ca /etc/openvpn/certs/ca.crt
;cert /etc/openvpn/certs/server-vpn.crt
;key /etc/openvpn/certs/server-vpn.key
dh /etc/openvpn/certs/dh4096.pem
;tls-auth /etc/openvpn/certs/ta.key 0
key-direction 0

<ca>
...
</ca>
<cert>
...
</cert>
<key>
...
</key>
<tls-auth>
...
</tls-auth>

Generalnie rzecz biorąc, nie wszystkie opcje musimy precyzować ale te które nie zostaną określone w powyższym pliku przyjmą domyślne wartości. Dlatego też dla czytelności konfiguracji lepiej jest je załączyć. Poniżej znajduje się krótka rozpiska każdego parametru:

 • local -- określa adres IP, na którym będzie nasłuchiwał demon openvpn , przez co mamy możliwość określenia interfejsu sieciowego dla VPN. Jeśli ta opcja nie zostanie podana, to demon będzie nasłuchiwał na każdym interfejsie.
 • port -- port serwera VPN, na który mają być przesyłane zapytania, domyślnie 1194 .
 • proto -- protokół wykorzystywany przy realizowaniu połączenia VPN. Do wyboru są tcp i udp , z czego ten drugi jest domyślny. Nie jest zalecane korzystanie z tcp i generalnie powinniśmy unikać go, no chyba, że nie działa u nas udp . Warto tutaj nadmienić, że wydajność VPN przy protokole tcp dość znacznie spada.
 • dev -- określa nazwę interfejsów sieciowych, które będą wykorzystywane przez serwer. Możliwe do wyboru są tun lub tap . Jeśli nie podamy numerka, to demon openvpn dobierze go automatycznie w zależności od wykorzystywanych już interfejsów przez kernel, tj. jeśli tun0 będzie zajęty, to zostanie stworzony tun1 , itp.
 • topology -- w zależności od wykorzystywanej wersji openvpn ten parametr może przyjąć domyślną wartość net30 lub subnet . Różnica między nimi sprowadza się do określenia adresacji dla klientów. W przypadku net30 , serwer oddeleguje 4 adresy IP dla każdego pojedynczego klienta. W przypadku subnet adresacja jest przydzielana przez określenie adresu IP oraz maski, czyli mniej więcej tak jak w standardowym połączeniu. Nie znaczy to jednak, że klienci VPN będą mogli się komunikować ze sobą.
 • client-to-client -- zezwala na komunikowanie się klientów, tak jakby byli w jednej sieci LAN.
 • server -- określa zakres adresów IP wykorzystywanych prze VPN. Pierwszy z tych adresów jest zawsze przydzielany serwerowi.
 • push -- umożliwia przesłanie klientowi VPN konkretnych opcji dla połączenia, np. jesteśmy w stanie przepisać adres IP serwera DNS czy też dodać niestandardową trasę do tablicy routingu.
 • push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" -- przekierowuje cały ruch klienta do serwera VPN przez dodanie do jego tablicy routingu wpisów 0.0.0.0/1 oraz 128.0.0.0/1 efektywnie nadpisując domyślną trasę klienta bez potrzeby jej usuwania z tablicy routingu. Użyty tutaj bypass-dhcp ma za zadnie przesłać ruch DHCP do lokalnego serwera DHCP tak, by klient VPN był w stanie bez problemu odnowić lease i nie stracić połączenia ze swoim ISP.
 • persist-key oraz persist-tun-- mają za zadanie zachować interfejs jak i klucze podczas resetowania tunelu VPN. Te opcje są użyteczne zwykle przy zrzucaniu uprawnień via user i group .
 • user oraz group -- mają na celu zrzucenie uprawnień po wystartowaniu demona openvpn , co popoprawia bezpieczeństwo.
 • status , log oraz log-append -- odpowiadają za logowanie komunikatów do pliku. Standardowo wszystkie wiadomości są logowane przez syslog czy inny mechanizm logujący lub są wyrzucane na standardowe wyjście.
 • verb -- określa poziom logowania. Możliwe wartości od 0 do 11. W przypadku 0 logowanie zostaje wyłączone za wyjątkiem krytycznych błędów i ostrzeżeń.
 • mute -- ogranicza ilość logowanych wiadomości w przypadku, gdy są one takie same i następują jedna po drugiej.
 • cipher oraz keysize -- określają rodzaj algorytmu szyfrującego i długość klucza wykorzystywanego do zabezpieczenia ruchu w kanale danych. Dostępne konfiguracje szyfrów można uzyskać wydając polecenie openvpn --show-ciphers .
 • auth -- określa wykorzystywany hash przy uwierzytelnianiu pakietów za pomocą HMAC. Listę dostępnych algorytmów można uzyskać wpisując polecenie openvpn --show-digests .
 • tls-version-min -- umożliwia negocjowanie wersji protokołu TLS podczas nawiązywania połączenia i określa wersję minimalną, na którą muszą przystać obie strony, np. "1.0", "1.1" czy "1.2".
 • tls-cipher -- zestaw szyfrów wykorzystywanych do zaszyfrowania kanału kontrolnego. Ten wykorzystywany tutaj wymaga min. TLS 1.2 (pakiet openvpn w wersji 2.3.3 i wyższej). Dostępne szyfry można uzyskać wydając polecenie openvpn --show-tls .
 • keepalive -- zapewnia wiarygodność połączenia przez wysyłanie żądań ping na drugą stronę połączenia. W tym przypadku zostały użyte wartości 10 120 , co oznacza, że serwer będzie odpytywał klienta co 10 sekund i oczekiwał od niego odpowiedzi maksymalnie przez 240 sekund (2x120) zanim zdecyduje się zrestartować połączenie.
 • comp-lzo -- umożliwia kompresję danych wewnątrz zaszyfrowanego tunelu.
 • max-clients -- określa maksymalną ilość klientów, którzy mogą w danej chwili być jednocześnie połączeni z serwerem.
 • ca -- ścieżka do pliku z certyfikatem CA. Zawartość tego pliku można załączyć bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym ujmując ją w znaczniki <ca>...</ca> .
 • cert -- ścieżka do pliku z certyfikatem serwera VPN. Zawartość tego pliku można załączyć bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym ujmując ją w znaczniki <cert>...</cert> .
 • key -- ścieżka do pliku z kluczem prywatnym serwera VPN. Zawartość tego pliku można załączyć bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym ujmując ją w znaczniki <key>...</key> .
 • dh -- ścieżka do pliku z parametrami Diffie-Hellman'a wykorzystywanymi przy tworzeniu tymczasowych kluczy sesyjnych przy zestawianiu połączenia między klientem a serwerem VPN.
 • tls-auth oraz key-direction -- umożliwiają skonfigurowanie dodatkowego mechanizmu obronnego w przypadku pakietów docierających do serwera VPN, co zabezpiecza przed atakami DoS. Zawartość pliku określonego w tls-auth można załączyć bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym serwera ujmując ją w znaczniki <tls-auth>...</tls-auth> . W przypadku załączenia zawartości trzeba także określić kierunek klucza w key-direction . Zwykle się używa 0 dla serwera i 1 dla wszystkich klientów. Sam klucz zaś można wygenerować przez openvpn --genkey --secret ta.key .
 • plugin -- umożliwia wykorzystanie dodatkowych wtyczek, w tym przypadku mamy możliwość włączenia uwierzytelniania klientów VPN w oparciu o dane logowania do systemowych kont na serwerze przy udziale mechanizmu PAM. Jeśli chcemy zrezygnować zupełnie z certyfikatów klienckich, to dodatkowo załączamy opcję client-cert-not-required .
 • duplicate-cn -- ten parametr jest w stanie rozwiązać problemy w przypadku wykorzystywania tego samego certyfikatu na kilku klientach próbujących w danej chwili nawiązać połączenie z serwerem VPN.

Forwarding pakietów

W naszym przypadku, oprogramowanie OpenVPN korzysta z wirtualnych interfejsów tun . Niemniej jednak, pakiety muszą opuścić maszynę jednym z fizycznych interfejsów. Podobnie sprawa ma się w drugą stronę, gdzie pakiety pierw docierają na fizyczny interfejs, a później są podawane na wirtualne interfejsy stworzone przez demona openvpn . By taki zabieg był możliwy, musimy włączyć na serwerze forwarding pakietów między tymi interfejsami. Możemy to zrobić dopisując poniższą linijkę do pliku /etc/sysctl.conf :

net.ipv4.ip_forward = 1

Zmiany aplikujemy wydając jeszcze w terminalu poniższe polecenie:

# sysctl -p

Konfiguracja firewall'a

Ostatnią rzeczą, którą musimy skonfigurować na serwerze VPN jest firewall. Przede wszystkim, w łańcuchu INPUT tablicy filter otwieramy port na interfejsie fizycznym (w tym przypadku eth0 ), na którym ma nasłuchiwać demon openvpn . Musimy także w łańcuchu FORWARD przepuścić ruch między interfejsami eth0 i tun0 . Dodatkowo każdy pakiet, który został stworzony przez demona openvpn będzie miał inne źródło w stosunku do fizycznego interfejsu sieciowego na serwerze. Dlatego też musimy to źródło przepisać stosując mechanizm translacji adresów (NAT). Poniżej są stosowne reguły iptables:

# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
# iptables -t filter -A FORWARD -s 10.8.0.0/24 -i tun0 -o eth0 -j ACCEPT
# iptables -t filter -A FORWARD -d 10.8.0.0/24 -i eth0 -o tun0 -j ACCEPT
# iptables -t filter -A INPUT -p udp -m udp --dport 1194 -m conntrack --ctstate NEW -m comment --comment vpn -j ACCEPT

Test konfiguracji serwera VPN

Mając tak skonfigurowany serwer VPN możemy go uruchomić bezpośrednio z konsoli będąc, np. zalogowanym po SSH. Powinniśmy ujrzeć całą masę komunikatów (w zależności od ustawionego numerka w verb). Poniżej jest log z prawidłowo uruchomionego serwera VPN z verb 3 :

# openvpn /etc/openvpn/server-vpn.conf
OpenVPN 2.3.4 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Nov 12 2015
library versions: OpenSSL 1.0.2j 26 Sep 2016, LZO 2.08
Diffie-Hellman initialized with 4096 bit key
Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Socket Buffers: R=[212992->131072] S=[212992->131072]
TUN/TAP device tun0 opened
TUN/TAP TX queue length set to 100
do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
/sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
/sbin/ip addr add dev tun0 10.8.0.1/24 broadcast 10.8.0.255
GID set to nogroup
UID set to nobody
UDPv4 link local (bound): [AF_INET]11.22.33.44:1194
UDPv4 link remote: [undef]
MULTI: multi_init called, r=256 v=256
IFCONFIG POOL: base=10.8.0.2 size=252, ipv6=0
ifconfig_pool_read(), in='client-vpn-morfik,10.8.0.4', TODO: IPv6
succeeded -> ifconfig_pool_set()
IFCONFIG POOL LIST
client-vpn-morfik,10.8.0.4
Initialization Sequence Completed

Serwer działa i nie ma żadnych błędów w logu. Gdyby pojawiły się jakieś, to trzeba zwiększyć poziom verb na 4+ i przejrzeć komunikaty w poszukiwaniu wskazówek.

Autostart serwera VPN

Obecnie w dystrybucji Debian, pakiet openvpn dostarcza usługę dla systemd, którą możemy sobie dodać do autostartu systemu przez wpisanie w terminalu poniższego polecenia:

# systemctl enable openvpn@server-vpn.service

Nazwa, która znajduje się za znakiem @ odpowiada za plik konfiguracyjny, z tym, że bez końcówki .conf .

Do tak postawionego serwera VPN możemy się już podłączyć. Niemniej jednak, musimy jeszcze odpowiednio skonfigurować sobie klientów.

Konfiguracja klienta VPN

Konfigurując klienta VPN trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie zawsze w grę będą wchodzić komputery stacjonarne czy laptopy mające zainstalowane systemy typu linux/windows. Być może będziemy chcieli nawiązać bezpieczne połączenie z naszego smartfona albo też podpiąć całą sieć domową przesyłając ruch sieciowy ze wszystkich maszyn bezpośrednio z routera do serwera VPN. W niniejszym artykule opiszę jedynie konfigurację linux'owego klienta.

Podobnie jak w przypadku serwera VPN, w paczce openvpn jest zawarty plik z przykładową konfiguracją maszyn klienckich. Interesuje nas plik /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf , który kopiujemy do katalogu /etc/openvpn/ :

# cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf /etc/openvpn/client-vpn.conf

Przy konfigurowaniu klientów ogromną rolę mają parametry uwzględnione w konfiguracji serwera. Dla przykładu jeśli serwer ma zamiar kompresować szyfrowany ruch przed przesłaniem go do klientów, to opcja kompresji również musi znaleźć się w pliku konfiguracyjnym klienta VPN. Podobnie sprawa ma się z rodzajem wykorzystywanych szyfrów/hashy i sporej części innych opcji. Jako, że wyżej wykorzystywaliśmy dość rozbudowany plik dla serwera VPN, to poniżej jest odpowiednik pliku, który trzeba wgrać na klienta:

client
dev tun
proto udp
remote 11.22.33.44 1194
resolv-retry infinite
nobind
;user nobody
;group nogroup
persist-key
persist-tun
cipher AES-256-CBC
tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384
auth SHA512
keysize 256
tls-version-min 1.2
comp-lzo
verb 3
;mute 20
script-security 2
up /etc/openvpn/update-resolv-conf.sh
down /etc/openvpn/update-resolv-conf.sh

auth-nocache
#auth-user-pass /etc/openvpn/auth/morfitronik.auth

remote-cert-tls server
verify-x509-name "server-vpn" name

;ca /etc/openvpn/certs/ca.crt
;cert /etc/openvpn/certs/client-vpn-morfik.crt
;key /etc/openvpn/certs/client-vpn-morfik.key
;tls-auth /etc/openvpn/certs/ta.key 1
key-direction 1

<ca>
..
</ca>
<cert>
...
</cert>
<key>
...
</key>
<tls-auth>
...
</tls-auth>

Część opcji wykorzystanych wyżej jest dokładnie taka sama co w przypadku pliku konfiguracyjnego serwera VPN. Dlatego też pominę ich opis i skupię się jedynie na tych parametrach, które są specyficzne jedynie dla klienta VPN.

 • client -- każdy klient musi mięć taką opcję w swoim piku konfiguracyjnym, by demon openvpn wiedział, że ma do czynienia z klientem, a nie serwerem VPN.
 • dev -- rodzaj wykorzystywanych interfejsów musi pasować do tych, które zostały określone na serwerze. Nie można ich mieszać, tj. zastosować na serwerze tun , a na kliencie tap i vice versa.
 • remote -- określa adres i port serwera VPN, z którym zamierzamy się połączyć.
 • resolv-retry -- umożliwia ponowne rozwiązanie nazwy domeny zdefiniowanej w remote na wypadek ewentualnych problemów przy odpytywaniu serwera DNS. Można tutaj także określić liczbę, którą wyraża czas w sekundach.
 • cipher , auth oraz keysize -- te opcje muszą pasować do tych zdefiniowanych na serwerze.
 • comp-lzo -- ta opcja również musi pasować do tej określonej na serwerze.
 • script-security -- umożliwia wykonywanie skryptów. Im wyższy poziom (0-3), tym mniej restrykcyjny jest mechanizm obronny. W tym przypadku 2 daje nam możliwość załadowania zewnętrznego skryptu użytkownika, który dostosowuje reguły zapory, by zapobiec min. przeciekom DNS (DNS leak).
 • auth-user-pass oraz auth-nocache -- te dwa parametry mają znaczenie przy uwierzytelnianiu klienta VPN z wykorzystaniem loginu i hasła, które są odczytywane z pliku. Obecność opcji auth-nocache sprawia, że demon openvpn zapomni dane logowania po ustanowieniu połączenia i pozbędzie się ich z pamięci operacyjnej.
 • tls-auth oraz key-direction -- te dwie opcje w przypadku klienta są podobne do tych, które mieliśmy na serwerze. O ile klucz jest współdzielony, to kierunek trzeba zmienić z 0 na 1.
 • remote-cert-tls -- wymaga od drugiej strony połączenia przedstawienia certyfikatu z określonymi opcjami (key usage oraz extended key usage), które są wykorzystywane jedynie w przypadku certyfikatów serwerowych. Taki certyfikat można wygenerować przy pomocy skryptu build-key-server dostarczanego z pakietem easy-rsa .
 • verify-x509-name -- ten parametr jest w stanie zweryfikować określone pola w certyfikacie serwera. Domyślnie jest wykorzystywane CN (Common Name), które również jest ustawiane podczas generowania certyfikatu serwera via easy-rsa .
 • nobind -- ta opcja sprawia, że demon openvpn nie będzie nasłuchiwał na porcie określonym w port . Zamiast tego zostanie użyty jeden z portów nieuprzywilejowanych, tj. > 1024.

Test połączenia klienta z serwerem VPN

Jako, że właśnie napisaliśmy konfigurację dla klienta, to możemy spróbować podłączyć się do już działającego serwera VPN. Poniżej jest log obrazujący proces łączenia przy verb 3 :

# openvpn /etc/openvpn/morfitronik.conf
OpenVPN 2.3.11 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on May 23 2016
library versions: OpenSSL 1.0.2j 26 Sep 2016, LZO 2.08
NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
UDPv4 link local: [undef]
UDPv4 link remote: [AF_INET]11.22.33.44:1194
TLS: Initial packet from [AF_INET]11.22.33.44:1194, sid=bfd79a16 18fa4caa
VERIFY OK: depth=1, C=PL, ST=Mazowieckie, L=Warsaw, O=Morfitronik, OU=Auth, CN=morfitronik.lh, name=Morfitronik, emailAddress=morfik@nsa.com
Validating certificate key usage
++ Certificate has key usage 00a0, expects 00a0
VERIFY KU OK
Validating certificate extended key usage
++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
VERIFY EKU OK
VERIFY X509NAME OK: C=PL, ST=Mazowieckie, L=Warsaw, O=Morfitronik, OU=Auth, CN=server-vpn, name=Morfitronik, emailAddress=morfik@nsa.com
VERIFY OK: depth=0, C=PL, ST=Mazowieckie, L=Warsaw, O=Morfitronik, OU=Auth, CN=server-vpn, name=Morfitronik, emailAddress=morfik@nsa.com
Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Data Channel Encrypt: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Data Channel Decrypt: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 4096 bit RSA
[server-vpn] Peer Connection Initiated with [AF_INET]11.22.33.44:1194
SENT CONTROL [server-vpn]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 208.67.222.222,dhcp-option DNS 208.67.220.220,route-gateway 10.8.0.1,topology subnet,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.4 255.255.255.0'
OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
OPTIONS IMPORT: route options modified
OPTIONS IMPORT: route-related options modified
OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
ROUTE_GATEWAY 192.168.1.1/255.255.255.0 IFACE=bond0 HWADDR=3c:4a:92:00:4c:5b
TUN/TAP device tun0 opened
TUN/TAP TX queue length set to 100
do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
/sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
/sbin/ip addr add dev tun0 10.8.0.4/24 broadcast 10.8.0.255
/etc/openvpn/update-resolv-conf.sh tun0 1500 1602 10.8.0.4 255.255.255.0 init
dhcp-option DNS 208.67.222.222
dhcp-option DNS 208.67.220.220
/sbin/ip route add 11.22.33.44/32 via 192.168.1.1
/sbin/ip route add 0.0.0.0/1 via 10.8.0.1
/sbin/ip route add 128.0.0.0/1 via 10.8.0.1
Initialization Sequence Completed

Od tego momentu cały ruch na kliencie jest wpuszczany w szyfrowany tunel i przesyłany do serwera VPN.

Problemy z połączeniem

Taka konfiguracja powinna działać bez większego problemu. Niemniej jednak, zwykle reguły iptables mogą powodować problemy z przepływem pakietów przez firewall. Jeśli za jakiegoś powodu nie działa nam połączenie przez VPN i nic ciekawego w logu po stronie serwera i klienta nie zaobserwowaliśmy, to najlepszym miejscem na poszukiwanie przyczyny problemu jest ping na lokalne końcówki tunelu, tj. te mające adres z puli 10.8.0.0/24 . Jeśli ping nie lata, to gdzieś zapora blokuje ruch między klientem i serwerem. Jeśli zaś jesteśmy w stanie pingnąć końcówki tunelu ale nie możemy przeglądać stron www w przeglądarce, to problem tkwi najprawdopodobniej w forwarding'u pakietów. Inne problemy mogą wynikać z niespójnych plików konfiguracyjnych, tj. innej konfiguracji na kliencie i innej na serwerze ale tego typu problemy powinny być widoczne już w logu przy verb 4 .

Warto też zaznaczyć, że by połączenie VPN między klientem, a serwerem zostało zrealizowane poprawnie, czas na obu maszynach musi być w miarę dokładnie zsynchronizowany. Dlatego też w razie problemów zsynchronizujmy sobie czas z serwerami czasu NTP na obu maszynach.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.