Firewall na linux'owe maszyny klienckie

Spis treści

Prędzej czy później, każdy z nas będzie musiał zabezpieczyć dostęp do swojego komputera w sieci. Do tego zadania na stacjach z linux'em jest oddelegowane narzędzie iptables wraz z szeregiem dodatków, jak np. ipset . By zbudować solidny firewall nie potrzeba zbytnio się wysilać. Niemniej jednak, temat zapory linux'owej jest bardzo rozległy i nie będziemy tutaj opisywać wszystkich możliwych scenariuszy jej zastosowania. Zamiast tego skupimy się jedynie na bazowym skrypcie, który można rozbudować bez przeszkód i dostosować go zarówno pod maszyny klienckie jak i te serwerowe.

Przepływ pakietów przez firewall

By firewall realizował wyznaczone mu zadania, trzeba dodać do niego szereg reguł. Problem w tym, że iptables składa się z kilku tablic. Do naszej dyspozycji są: raw , magnle , nat i filter . Ponadto, każda z tablic ma pewien zestaw łańcuchów, w których skład mogą wchodzić: INPUT , OUTPUT , FORWARD , PREROUTING oraz POSTROUTING . Pakiety przychodzące, wychodzące i przechodzące przez dowolną maszynę znajdującą się w sieci, bez względu na to czy to router, serwer, czy klient, robią to w ściśle określonej kolejności. Najlepiej to zobrazować poniższą fotką:

firewall-iptables-przeplyw-pakietow

Pakiety dzielimy na te otrzymane ( RX ) oraz te wysłane ( TX ). Każdy z nich przechodzi przez powyższy schemat, z tym, że nieco inną drogą. Najprostsza sytuacja ma miejsce gdy pakiet jest adresowany do naszej maszyny. Podobnie gdy to my wysyłamy pakiet pod adresem jakiegoś konkretnego komputera w sieci. Dodatkowo, pakiet potrafi przechodzić przez szereg innych maszyn po drodze. Nie jest on w takim przypadku bezpośrednio adresowany, np. do routera, ale by osiągnąć jakiś host w sieci, musi przez niego przejść.

Tablica filter

W tablicy filter , jak sama nazwa mówi, będziemy dokonywać głównego filtrowania pakietów i to w dużej mierze tutaj zostaną one zaakceptowane lub też i odrzucone. Sama tablica ma trzy łańcuchy i jeśli mamy do czynienia ze zwykłą maszyną kliencką, to będą nas interesować jedynie dwa z nich: INPUT oraz OUTPUT . Jeżeli mamy w domu router, to wtedy również będzie wchodzić w grę łańcuch FORWARD . Podobnie sprawa ma się w przypadku gdy udostępniamy połączenie sieciowe za pomocą zwykłego komputera innym maszynom. Na dobrą sprawę, to wtedy nasz komputer staje się routerem i wszystkie reguły, które aplikują się do routerów, będą mieć także zastosowanie na takiej maszynie udostępniającej, np. internet w pokoju obok.

Tablica nat

I tu właśnie zaczynają się problemy. Jak wspomniałem na wstępnie, mamy do dyspozycji cztery tablice, a nie jedną. Jeśli jesteśmy już przy łańcuchu FORWARD i udostępnianiu połączenia, to nie sposób ominąć tablicę nat . Jest ona bardzo podobna do tablicy filter , z tym, że nie posiada łańcucha FORWARD , a zamiast niego ma dwa inne: PREROUTING i POSTROUTING .

Przez tę tablicę przechodzą jedynie pakiety rozpoczynające nowe połączenia i to w niej będziemy określać translację adresów, dzięki czemu, jesteśmy w stanie podzielić jeden adres IP między szereg hostów w sieci.

Tablica mangle

Tej tablicy się praktycznie nie wykorzystuje w procesie filtrowania. Jej zadaniem nie jest przemiana pakietów. Jeśli musimy dostosować TTL pakietu czy oznaczyć pakiety markerami, to robimy to w tej tablicy.

Tablica raw

Jej głównym zadaniem jest wyłączenie śledzenia określonych połączeń, gdyż pakiety trafiające do tej tablicy robią to zanim mechanizm conntrack zacznie działać. Można ją oczywiście wykorzystać w procesie filtrowania na bardzo wczesnym etapie analizy pakietu. Jeśli znamy adres IP z jakiego nadszedł pakiet i chcemy zablokować mu dostęp, to nic nie stoi na przeszkodzie by to zrobić w tej tablicy, choć o wiele lepszym miejscem do tego jest tablica filter .

Stany pakietów na zaporze

My tutaj zajmiemy się budową zapory, która będzie operować w oparciu o stany pakietów. Iptables potrafi rozróżnić cztery stany połączeń protokołu TCP: NEW , ESTABLISHED , RELATED oraz INVALID . Skąd system wie, że dany pakiet ma zostać przypisany do połączenia w stanie NEW , a nie INVALID ?

Każde otwarte połączenie okupuje odpowiednie gniazdo (socket), w skład którego wchodzi lokalny adres, lokalny port, zdalny adres, zdalny port oraz protokół. Te dane są śledzone przez kernel w tablicy conntrack'a (do wglądu w /proc/net/ip_conntrack lub /proc/net/nf_conntrack ) i to na postawie tych wpisów ustalany jest status pakietu. Powiedzmy zatem kilka słów o poszczególnych stanach połączeń:

 • NEW identyfikuje pakiety rozpoczynające nowe połączenia. Jest to pierwszy pakiet, który został dostrzeżony przez moduł conntrack. Zawiera on ustawioną flagę SYN .
 • ESTABLISHED identyfikuje pakiety, które należą już do istniejących połączeń.
 • RELATED określa pakiety, które są powiązane ze stanem ESTABLISHED . Aby połączenie mogło być w stanie RELATED , musi pierw zostać zestawione połączenie w stanie ESTABLISHED . Następnie to ustanowione połączenie stworzy połączenie powiązane. Przykładem może być protokół FTP, gdzie sesja może odbywać się na porcie 21 ale przepływ danych odbywa się na porcie 20.
 • INVALID jest przypisywany wszystkim połączeniom niepasującym do tych trzech powyższych stanów. Każdy pakiet TCP ma ustawione flagi, które określają dokładnie co to jest za rodzaj pakietu, np. czy ma on na celu otwarcie nowego połączenia czy też jest to potwierdzenie przesłania pewnej ilości danych z jednego hosta do drugiego. Są pewne określone sekwencje flag, które umożliwiają komunikację sieciową. Niemniej jednak, można tymi flagami dowolnie manipulować i tak wykutymi pakietami można dokonywać skanowania portów w poszukiwaniu usług sieciowych, np. SSH, co zwykle może się skończyć atakiem, w przypadku gdy określona usługa zostanie przez atakującego wykryta. Stan INVALID zawiera wszystkie te niepoprawne kombinacje flag.

Biorąc pod uwagę te stany połączeń, musimy zatroszczyć się także o czyszczenie wpisów w tablicy conntrack'a. Nie jest to wprawdzie wymagana opcja ale znacznie poprawia bezpieczeństwo systemu.

Jak zbudować dobry firewall

Nasz firewall powinien zezwalać na przetwarzanie pakietów w stanie ESTABLISHED oraz RELATED , zrzucać pakiety w stanie INVALID i manipulować pakietami w stanie NEW . Na każdej maszynie, która ma dostęp do internetu, firewall buduje się w ten sam sposób. Najpierw blokujemy cały ruch pochodzący z zewnątrz sieci. Blokujemy także pakiety przechodzące przez dany komputer, czyli te, których przeznaczeniem nie jest ta konkretna maszyna. Z kolei pakiety generowane przez tego hosta powinny bez problemu mieć wyjście na świat, chyba, że projektujemy jakiś wymyślny serwer, który będzie nadawał tylko na określonych portach. Tak czy inaczej, my skupimy się na zbudowaniu zapory, która zabezpieczy dostęp do komputera z zewnątrz.

Tworzymy zatem kilka plików skryptu, np. w katalogu /etc/filtr/ . Struktura tego katalogu powinna wyglądać mniej więcej tak:

# ls -al
total 72K
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K 2015-05-14 11:37:32 ./
drwxr-xr-x 157 root root  12K 2015-06-24 07:39:50 ../
-rwxr-----  1 root root 1.8K 2015-01-27 03:53:58 base.sh*
-rwxr-----  1 root root 822 2015-01-26 22:51:59 ip6tables_filter.sh*
-rwxr-----  1 root root  47 2015-01-26 22:51:29 ip6tables_mangle.sh*
-rwxr-----  1 root root  44 2015-01-26 22:51:23 ip6tables_nat.sh*
-rwxr-----  1 root root  44 2015-01-26 22:51:18 ip6tables_raw.sh*
-rwxr-----  1 root root 8.6K 2015-03-05 21:13:24 iptables_filter.sh*
-rwxr-----  1 root root 1.5K 2015-03-05 21:13:24 iptables_mangle.sh*
-rwxr-----  1 root root 356 2015-03-05 21:13:23 iptables_nat.sh*
-rwxr-----  1 root root 1.8K 2015-01-26 22:40:26 iptables_raw.sh*

Pliki mające w nazwie 6 są od filtra protokołu IPv6 . Każdy z plików (za wyjątkiem base.sh) ma dodatkowo nazwę tablicy, której reguły będzie przechowywał. Natomiast base.sh , to podstawowy firewall, którego reguły będą aplikowane, np. przy resetowaniu głównego filtra.

Plik iptables_filter.sh :

#!/bin/sh

ipt="$(which iptables) -t filter"

$ipt -P INPUT DROP
$ipt -P FORWARD DROP
$ipt -P OUTPUT ACCEPT

$ipt -F
$ipt -X

$ipt -N tcp
$ipt -N udp
$ipt -N icmp_in
$ipt -N fw-interfaces
$ipt -N fw-open

$ipt -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$ipt -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$ipt -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
$ipt -A INPUT -p icmp -m conntrack --ctstate NEW -j icmp_in
$ipt -A INPUT -p udp -m conntrack --ctstate NEW -j udp
$ipt -A INPUT -p tcp ! --syn -m conntrack --ctstate NEW -j DROP -m comment --comment "Connections not started by SYN"
$ipt -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m conntrack --ctstate NEW -j tcp

$ipt -A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
$ipt -A INPUT -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
$ipt -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreachable

$ipt -A FORWARD -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
$ipt -A FORWARD -m conntrack --ctstate NEW -j fw-interfaces
$ipt -A FORWARD -m conntrack --ctstate NEW -j fw-open
$ipt -A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-unreachable

$ipt -A icmp_in -p icmp -j LOG --log-prefix "* IPTABLES: ICMP_NEW * "
$ipt -A icmp_in -p icmp -j DROP

Plik ip6tables_filter.sh :

#!/bin/sh

ip6t="$(which ip6tables) -t filter"

$ip6t -P INPUT DROP
$ip6t -P FORWARD DROP
$ip6t -P OUTPUT ACCEPT
$ip6t -F
$ip6t -X
$ip6t -N tcp
$ip6t -N udp
$ip6t -N icmp

$ip6t -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$ip6t -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$ip6t -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
$ip6t -A INPUT -p icmpv6 -m conntrack --ctstate NEW -j icmp
$ip6t -A INPUT -p udp -m conntrack --ctstate NEW -j udp
$ip6t -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m conntrack --ctstate NEW -j tcp
$ip6t -A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
$ip6t -A INPUT -p udp -j REJECT --reject-with icmp6-port-unreachable

$ip6t -A icmp -p icmpv6 -j ACCEPT -m limit --limit 6/s --limit-burst 10
$ip6t -A icmp -p icmpv6 -j DROP

Plik base.sh :

#!/bin/sh

iptables_stop()
{
   ipt="$(which iptables)"
   ip6t="$(which ip6tables)"

   $ipt -P INPUT DROP
   $ipt -P FORWARD DROP
   $ipt -P OUTPUT ACCEPT

   $ip6t -P INPUT DROP
   $ip6t -P FORWARD DROP
   $ip6t -P OUTPUT ACCEPT

   for iptable in $ipt $ip6t
   do
      for table in \
         "-t raw" \
         "-t mangle" \
         "-t filter" \
         "-t nat"
      do
         $iptable $table -F
         $iptable $table -X
      done
   done

   $ipt -t filter -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
   $ipt -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
   $ipt -t filter -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
   $ipt -t filter -A INPUT -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
   $ipt -t filter -A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
   $ipt -t filter -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreachable

   $ip6t -t filter -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
   $ip6t -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
   $ip6t -t filter -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
   $ip6t -t filter -A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
   $ip6t -t filter -A INPUT -p udp -j REJECT --reject-with icmp6-port-unreachable
}

iptables_stop

Generalnie rzecz biorąc przepuszczamy ruch na interfejsie lo . Jeśli jakieś procesy potrzebują adresu z klasy 127.0.0.0/8 , to będą mogły z niego swobodnie korzystać. Żadna maszyna za wyjątkiem hosta lokalnego (localhost) nie może nawiązać połączenia z tą klasą adresów, dlatego też można ją bez wahania odhaczyć. W przypadku gdybyśmy zablokowali ten ruch, pewne procesy systemowe mogą przestać działać.

Stworzyliśmy także kilka dodatkowych łańcuchów: tcp, udp, icmp_in, fw-interfaces, fw-open . Pierwsze trzy rozgraniczają trzy główne protokoły gdzie będą kierowane określone pakiety. Z kolei czwarty z nich odpowiada za lokalne interfejsy, które mogą wysyłać pakiety w świat. To na wypadek udostępniania połączenia. Z kolei ostatni łańcuch jest od otwierania i przekierowania portów na maszyny lokalne. Cały pozostały ruch będzie trafiał z automatu na reguły zajmujące się zwracaniem odpowiednich komunikatów hostom, które próbowały się z nami połączyć.

Ta powyższa konfiguracja zapory jest bardzo podstawowa i nadaje się jedynie na stację kliencką. Nie akceptuje ona żadnych nowych połączeń z sieci. Wszystkie z nich muszą pierw zostać zainicjowane lokalnie, co czyni naszą maszynę bezpieczną, chyba, że ktoś nam wgra wirusa, trojana czy inny syf, który będzie nawiązywał zdalne połączenia automatycznie gdy tylko podłączymy się do sieci.

Ten firewall ma budowę modularną, tj. możemy tworzyć kolejne pliki w zależności od wersji protokołu IP oraz tablicy, w której chcemy umieszczać dodatkowe reguły. Możemy także bez problemu podpiąć dodatkowe moduły i dopisać konfigurację np. dla ipset .

Usługa dla systemd

By odpalić taki firewall, potrzebujemy jeszcze odpowiedniego pliku .service , który zainicjuje te powyższe skrypty. Tworzymy zatem /etc/systemd/system/firewall.service i dodajemy w nim poniższy kod:

[Unit]
Description=firewall
Documentation=man:iptables
DefaultDependencies=no
Wants=network-pre.target systemd-modules-load.service
Before=network-pre.target
After=systemd-modules-load.service

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/bin/sh -c "/etc/filtr/iptables_raw.sh"
ExecStart=/bin/sh -c "/etc/filtr/iptables_mangle.sh"
ExecStart=/bin/sh -c "/etc/filtr/iptables_nat.sh"
ExecStart=/bin/sh -c "/etc/filtr/iptables_filter.sh"
ExecStart=/bin/sh -c "/etc/filtr/ip6tables_raw.sh"
ExecStart=/bin/sh -c "/etc/filtr/ip6tables_mangle.sh"
ExecStart=/bin/sh -c "/etc/filtr/ip6tables_nat.sh"
ExecStart=/bin/sh -c "/etc/filtr/ip6tables_filter.sh"
ExecStop=/bin/sh -c "/etc/filtr/base.sh"

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Dodajemy tę usługę do autostartu systemu i odpalamy ją:

# systemctl daemon-reload
systemctl enable firewall.service
systemctl start firewall.service

Powyższa baza reguł została napisane w celu stworzenia zapory ściśle klienckiej ale ten schemat może posłużyć także do udostępniania usług na danej maszynie, jak u również możemy przy jego pomocy udostępnić połączenie sieciowe innym komputerom w sieci lokalnej.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.