Tworzenie repozytorium git na GitHub

Spis treści

Po eksperymentah z repozytorium git na github'ie postanowiłem zrobić drobną ściągawkę na temat obsługi tego mechanizmu z poziomu linii poleceń. Oczywiście, tutaj będą przedstawione jedynie podstawy, tj. jak zacząć tworzyć takie repozytorium. Bardziej zaawansowane rzeczy, np. implementacja kluczy SSH na github'ie, czy też podpisywanie swojej pracy przy pomocy kluczy GPG zostały opisane w osobnych wpisach, bo lekko wykraczają poza tematykę tego artykułu. Oczywiście te dwie rzeczy nie są wymagane do pracy z git'em ale trzeba rozważyć ich wdrożenie jeśli faktycznie zamierzamy zacząć korzystać z tego VCS'a. W każdym razie, tutaj zajmę się podstawowymi operacjami, które człowiek zwykle przeprowadza, gdy przychodzi mu korzystać z git'a. Zdaję sobie sprawę, że są różne nakładki graficzne na narzędzie git ale, jak się okaże po przeczytaniu tego wpisu, operowanie na tekstowym git nie jest takie straszne, choć sama dokumentacja może przerazić, bo jest tego dość sporo i raczej wszystkiego od razu nie ogarniemy.

Instalacja i wstępna konfiguracja git'a

Na sam początek instalujemy potrzebne narzędzia. W repozytoriach debiana mamy pakiet git i to w nim znajdziemy wszystko co jest nam niezbędne do pracy, by tworzyć repozytoria i dokonywać w nich zmian. Proces instalacji powinien być raczej bezproblemowy, zatem przejdźmy od razu do konfiguracji git'a.

Konfiguracji można dokonywać na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada wykorzystanie do tego celu polecenia git config . Natomiast druga opcja polega na ręcznym uzupełnianiu plików konfiguracyjnych. Pliki są czytane z określonych lokalizacji i w określonej kolejności. Pierwszym z nich jest plik systemowy (dodanie --system do git config) i ten jest zlokalizowany w /etc/gitconfig . Zwykle nie jest on obecny w systemie. Drugi w kolejności jest plik użytkownika (dodane --global do git config) i jest to plik ~/.gitconfig (lub ~/.config/git/config , jeśli istnieje). To zwykle na nim będziemy operować dodając nowe opcje lub zmieniając stare. Ostatnie miejsce gdzie git zagląda w poszukiwaniu konfiguracji, to lokalizacja repozytorium. Po wydaniu git clone lub git init , plik konfiguracyjny będzie dostępny w repo/.git/config . To jest lokalna konfiguracja, z której będzie korzystało określone repozytorium i jeśli mamy jakieś niestandardowe opcje, które chcemy zaaplikować tylko do tego danego repozytorium, to właśnie w tym pliku musimy je umieścić. Można także określić swój własny plik przy pomocy opcji -f dopisanej do git config . Nam jednak wystarczy plik użytkownika. Parametry w tych plikach mogą się dublować. W takim przypadku konfiguracja repozytorium ma pierwszeństwo nad konfiguracją lokalną użytkownika, a ta z kolei ma pierwszeństwo nad konfiguracją systemową. Dlatego też, by wstępnie skonfigurować sobie git'a, trzeba dopisać do git config opcję --global . Tutaj jest obszerny opis poszczególnych opcji, które mogą zostać wykorzystane w procesie konfiguracji. Dodatkowe informacje można znaleźć również tutaj.

Na początek skonfigurujmy sobie kilka podstawowych parametrów:

$ git config --global user.name "Mikhail Morfikov"
$ git config --global user.email morfik@nsa.com
$ git config --global gpg.program gpg
$ git config --global user.signingkey 0x72F3A416B820057A
$ git config --global push.default simple
$ git config --global color.ui always
$ git config --global core.whitespace blank-at-eol,blank-at-eof,space-before-tab,tabwidth=4
$ git config --global merge.tool meld
$ git config --global diff.tool meld
$ git config --global core.editor vim
$ git config --global core.pager less
$ git config --global core.excludesfile ~/.config/git/.gitignore_global
$ git config --global core.ignorecase false
$ git config --global core.eol lf
$ git config --global core.autocrlf input
$ git config --global web.browser firefox
$ git config --global browser.firefox.path /opt/firefox/firefox
$ git config --global browser.firefox.cmd 'firefox -P default'
$ git config --global log.date iso8601
$ git config --global log.decorate full

Większość opcji jest raczej zrozumiała. Jeśli nie korzystamy z kluczy GPG, to omińmy parametry gpg.program oraz user.signingkey . Te powyższe polecenia dodadzą stosowne wpisy do pliku ~/.config/git/config .

Tworzenie repozytorium

Mamy z głowy zatem wstępną konfigurację git'a. Przydałoby się teraz poćwiczyć umiejętność operowania na repozytorium. Pierw musimy jakieś sobie stworzyć. Na lokalnym dysku wybieramy pusty katalog i przechodzimy do niego. Następnie za pomocą git init tworzymy puste repozytorium git.

$ mkdir repozytoria/practice-makes-perfect/
$ cd repozytoria/practice-makes-perfect/

$ git init

Po wydaniu ostatniego polecenia, w katalogu roboczym zostanie utworzony katalog .git/ . To w nim znajdują się wszystkie informacje na temat przeprowadzanych zmian w repozytorium. Struktura tego katalogu wygląda mniej więcej tak:

$ tree .git/
.git/
├── HEAD
├── branches
├── config
├── description
├── hooks
│  ├── applypatch-msg.sample
│  ├── commit-msg.sample
│  ├── post-update.sample
│  ├── pre-applypatch.sample
│  ├── pre-commit.sample
│  ├── pre-push.sample
│  ├── pre-rebase.sample
│  ├── prepare-commit-msg.sample
│  └── update.sample
├── info
│  └── exclude
├── objects
│  ├── info
│  └── pack
└── refs
├── heads
└── tags

9 directories, 13 files

Jak widać, mamy tam kilka przykładowych skryptów (pliki .sample ) oraz to co nas bardziej interesuje, czyli pliki HEAD , description i config . W pliku description trzymany jest opis repozytorium. Dobrze jest edytować ten plik i dodać krótki opis. Plik config już po części omówiliśmy. By połapać się jak wygląda konfiguracja dla jakiegoś określonego repozytorium, przechodzimy do jego głównego katalogu i wydajemy poniższe polecenie:

$ git config -l

W pliku HEAD są przechowywane informacje na temat gałęzi, w której aktualnie się znajdujemy. Więcej o tym pliku będzie w dalszej części artykułu. Plik HEAD standardowo wygląda tak:

$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master

Plik licencji i README

Pliki w repozytorium powinny być objęte licencją. Jeśli nie zdefiniujemy licencji, wtedy wszystkie udostępniane pliki będą na domyślnej licencji ustalonej prawnie, czyli brak kopiowania/zmieniania plików. W debianie pliki z licencjami są zlokalizowane w katalogu /usr/share/common-licenses/ . Mamy tam do wyboru min. różne wersje GPL, Apache i BSD. Pliki w tym repo będą na licencji GPL-2. Kopiujemy zatem odpowiedni plik z folderu powyżej do głównego katalogu repozytorium:

$ cp /usr/share/common-licenses/GPL-2 ./LICENSE

Przydałoby się także stworzyć plik README.md , który to będzie wyświetlany na głównej stronie repozytorium na github'ie.

$ touch README.md
$ echo "This is a testing repository for learning purposes" > README.md

Wprowadzanie zmian w repozytorium

Repozytorium mamy przygotowane. Musimy jeszcze uwzględnić te zmiany, tak by git je zapamiętał. Najpierw sprawdzamy co tak naprawdę git zarejestrował:

$ git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

LICENSE
README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Oba pliki zostały wykryte ale jeszcze ich stan nie podlega monitorowaniu. Dodajmy zatem wszystkie utworzone przez nas pliki:

$ git add \*

$ git status
On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)

new file:  LICENSE
new file:  README.md

Teraz już tylko wystarczy zaaplikować zmiany:

$ git commit -a -S -m 'Repository setup'

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>"
4096-bit RSA key, ID 0x72F3A416B820057A, created 2013-11-13

[master (root-commit) 4de0d7f] Repository setup
2 files changed, 340 insertions(+)
create mode 100644 LICENSE
create mode 100644 README.md

Wyżej zostało wypisane to jakie pliki zostały zmienione wraz z usuniętymi i dodanymi linijkami. W tym przypadku tworzyliśmy pliki, zatem zostały dodane nowe linijki (+).

Jeśli nie korzystamy z kluczy GPG, to nie podajemy opcji -S . Z kolei parametr -a odpowiada za uwzględnienie wszystkich plików, które zostały zmodyfikowane lub usunięte, za wyjątkiem tych nowych, których póki co nie chcemy włączać do repozytorium. Opcja -m odpowiada za treść wiadomości, która zostanie uwzględniona w logu.

Zmienił się także nieco wygląd drzewa katalogów repozytorium:

$ tree -a
.
├── .git
│  ├── COMMIT_EDITMSG
│  ├── HEAD
│  ├── branches
│  ├── config
│  ├── description
│  ├── hooks
│  │  ├── applypatch-msg.sample
│  │  ├── commit-msg.sample
│  │  ├── post-update.sample
│  │  ├── pre-applypatch.sample
│  │  ├── pre-commit.sample
│  │  ├── pre-push.sample
│  │  ├── pre-rebase.sample
│  │  ├── prepare-commit-msg.sample
│  │  └── update.sample
│  ├── index
│  ├── info
│  │  └── exclude
│  ├── logs
│  │  ├── HEAD
│  │  └── refs
│  │    └── heads
│  │      └── master
│  ├── objects
│  │  ├── 22
│  │  │  └── fb3a8ab3ec2e800d1e22255204ec8d735d3d43
│  │  ├── 4d
│  │  │  └── e0d7f07def79578ed908669c9bc0da4383a3b7
│  │  ├── d1
│  │  │  └── 59169d1050894d3ea3b98e1c965c4058208fe1
│  │  ├── e4
│  │  │  └── 67acb33a14fd0f651500057a6364403c1ebd38
│  │  ├── info
│  │  └── pack
│  └── refs
│    ├── heads
│    │  └── master
│    └── tags
├── LICENSE
└── README.md

17 directories, 24 files

Zostało dodanych kilka obiektów, oraz został utworzony log.

Log

Sam log można przeglądać przy pomocy polecenia git log , przykładowo:

git-log

Log dokumentuje wszystkie operacje, które zostały przeprowadzone na repozytorium. W przypadku, gdy wprowadzamy wiele zmian, powyższe polecenie może nam zwrócić sporo informacji. Oczywiście, możemy podać całe mnóstwo opcji, które odpowiednio sformatują wyjście logów. Te częściej używane są przystępnie opisane tutaj. Poniżej znajduje się kilka przykładów.

Uwzględnianie zmian dokonanych w poszczególnych w commit'ach ( git log -p ):

git-log-diff

Zwracanie kilka ostatnich pozycji w logu ( git log -2 ):

git-log-ostatnie-zmiany

Zwracanie wybranego commit'a ( git log 4de0d7f ). Poniżej został zwrócony commit w oparciu o kilka pierwszych znaków hasha. Przydatne jeśli chcemy wyświetlić informacje, a dysponujemy jedynie tym ciągiem.

git-log-commit

Zwracanie commit'ów z określonego przedziału czasowego ( git log --since=14.months --until=now ) . Można także używać dat w postaci git log --until="2015-02-18 12:22:00" :

git-log-time

Wyświetlanie commit'ów określonego autora git log --author=morfik :

git-log-autor

Co ciekawe, morfik zwraca szereg wpisów, mimo, że nie ma tam takiego autora. W manie z kolei można wyczytać, że w --author= podaje się jedynie wzór wyszukiwania autora, a nie jego dokładną nazwę. Zatem wszystkie commit'y zawierające w polu Author frazę morfik zostaną zwrócone.

Statystyki commit'ów ( git log --stat ):

git-log-statystyki

Dostosowywanie wyglądu loga ( git log --graph --decorate --oneline ) :

git-log-pretty-format

Powyższe opcje możemy łączyć. Dostaniemy w ten sposób bardziej przefiltrowany log.

Zdalna kopia repozytorium na github'ie

Pora przesłać kopię repozytorium na github'a. Pierw jednak musimy odwiedzić stronę github'a i utworzyć tam repozytorium. Nie da rady inaczej stworzyć repo na github'ie, zwłaszcza jeśli ma się włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

tworzenie-repozytorium-git-github

Jako, że wcześniej stworzyliśmy plik README.md i LICENCE , to nie musimy ich tutaj definiować, bo zostaną przesłane przy synchronizacji. Po pomyślnym utworzeniu repozytorium, powinno zostać wyświetlone podsumowanie:

tworzenie-repozytorium-git-github

Jak widać, mamy tam między innymi linki potrzebne do synchronizacji. Jest tam zarówno https jak i ssh. Dodatkowo, jest też instrukcja jak stworzyć lokalne repozytorium (to już zrobiliśmy) i jak dokonać synchronizacji.

Wracamy zatem do terminala i dodajemy zdalne ścieżki:

$ git remote add origin git@github.com:morfikov/practice-makes-perfect.git

$ git remote -v
origin git@github.com:morfikov/practice-makes-perfect.git (fetch)
origin git@github.com:morfikov/practice-makes-perfect.git (push)

Jeśli w tej chwili spróbowalibyśmy dać push , dostaniemy poniższy komunikat:

$ git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

git push --set-upstream origin master

Zgodnie z instrukcją wydajemy poniższe polecenie:

$ git push --set-upstream origin master
Counting objects: 4, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 7.57 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:morfikov/practice-makes-perfect.git
* [new branch]   master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.

W tej chwili odwiedzając repozytorium na github'ie powinniśmy ujrzeć już nasze pliki:

tworzenie-repozytorium-git-github

Cofanie zmian w repozytorium git

Musimy także wiedzieć jak cofać/odrzucać zmiany wprowadzane do repozytorium. Mamy z grubsza dwie kategorie zmian. Pierwsza z nich to zmiany przed dokonaniem commit'a, druga zaś po dokonaniu.

Stwórzmy zatem nowy plik w repozytorium:

$ touch test_file
$ echo "some random text" > test_file

$ git add .

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

new file:  test_file

Nie możemy teraz sobie od tak tego pliku usunąć, tj. przy pomocy rm lub wciskając klawisz Delete na klawiaturze. Będzie to traktowane jako kolejna zmiana:

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

new file:  test_file

Changes not staged for commit:
(use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

deleted:  test_file

Zgodnie z wypisanymi instrukcjami, by cofnąć zmiany, wpisujemy:

$ git reset HEAD test_file

Jeśli teraz sprawdzimy status git'a, zobaczymy, że plik aktualnie nie jest śledzony:

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

test_file

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Teraz już można spokojnie usunąć plik z repozytorium git'a:

$ rm test_file

$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
nothing to commit, working directory clean

A jak sprawa wygląda w przypadku, gdy dokonamy commit'a? Stwórzmy zatem jeszcze jeden plik testowy:

$ touch test_file
$ echo "some random text" > test_file

$ git add .

$ git commit -S -a -m "mistake"

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>"
4096-bit RSA key, ID 0x72F3A416B820057A, created 2013-11-13

[master e175de8] mistake
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test_file

Możemy pójść nawet o krok dalej i przesłać zmiany na github'a:

$ git push
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 964 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:morfikov/practice-makes-perfect.git
4de0d7f..e175de8 master -> master

Sprawdzając log możemy dostrzec nowy commit:

$ git log
commit e175de8b05df16c5f2b7d2c2c23a932a1c9efeaa (HEAD, refs/remotes/origin/master, refs/heads/master)
Author: Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
Date:  2015-02-17 16:59:49 +0100

mistake

commit 4de0d7f07def79578ed908669c9bc0da4383a3b7
Author: Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
Date:  2015-02-17 12:21:27 +0100

Repository setup

Spróbujmy się tego jakoś pozbyć. Najpierw musimy ustalić gdzie jest HEAD. Zwykle będzie to ostatnie commit ale zakładając, że nie wiemy gdzie dokładnie jest HEAD, to musimy to ustalić:

$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master

$ cat .git/refs/heads/master
e175de8b05df16c5f2b7d2c2c23a932a1c9efeaa

$ git show e175de8b05df16c5f2b7d2c2c23a932a1c9efeaa
commit e175de8b05df16c5f2b7d2c2c23a932a1c9efeaa (HEAD, refs/remotes/origin/master, refs/heads/master)
Author: Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
Date:  2015-02-17 16:59:49 +0100

mistake

diff --git a/test_file b/test_file
new file mode 100644
index 0000000..4ab08b3
--- /dev/null
+++ b/test_file
@@ -0,0 +1 @@
+some random text

Czyli tak jak podejrzewaliśmy, HEAD wskazuje na ostatni commit. Jeśli chcemy cofnąć zmiany tylko z tego ostatniego commit'a, to musimy zmienić położenie HEAD na przedostatni commit:

$ git log
commit e175de8b05df16c5f2b7d2c2c23a932a1c9efeaa (HEAD, refs/remotes/origin/master, refs/heads/master)
Author: Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
Date:  2015-02-17 16:59:49 +0100

mistake

commit 4de0d7f07def79578ed908669c9bc0da4383a3b7
Author: Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
Date:  2015-02-17 12:21:27 +0100

Repository setup

$ git reset HEAD~1

morfik:~/repozytoria/practice-makes-perfect$ git log
commit 4de0d7f07def79578ed908669c9bc0da4383a3b7 (HEAD, refs/heads/master)
Author: Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>
Date:  2015-02-17 12:21:27 +0100

Repository setup

Jeśli zmian byłoby więcej i nie chciałoby nam się liczyć ile commit'ów trzeba wrócić, aby doprowadzić repozytorium do stanu używalności, to możemy skorzystać z hashów i zresetować repo w oparciu o nie, przykładowo:

$ git log --format=oneline
e175de8b05df16c5f2b7d2c2c23a932a1c9efeaa (HEAD, refs/remotes/origin/master, refs/heads/master) mistake
4de0d7f07def79578ed908669c9bc0da4383a3b7 Repository setup

$ git reset 4de0d7f07def79578ed908669c9bc0da4383a3b7

$ git log --format=oneline
4de0d7f07def79578ed908669c9bc0da4383a3b7 (HEAD, refs/heads/master) Repository setup

Zatem lokalnie cofnęliśmy zmiany ostatniego commit'a:

$ git status
On branch master
Your branch is behind 'origin/master' by 1 commit, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

new file:  test_file

Jak widzimy wyżej, git uważa, że nasze lokalne repozytorium jest ździebko nieaktualne i według niego musimy zrobić git pull by dokonać aktualizacji. Problem w tym, że właśnie chcemy czegoś odwrotnego, czyli cofnąć zmiany wprowadzone z zdalnym repo github'a.

Co się stanie jeśli damy git push w tym momencie? Sprawdźmy:

$ git push
To git@github.com:morfikov/practice-makes-perfect.git
! [rejected]    master -> master (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'git@github.com:morfikov/practice-makes-perfect.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.
hint: 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

Można się było tego spodziewać. git odrzucił proponowane zmiany, bo nasze repo jest "nieaktualne". Musimy skorzystać z opcji -f (force):

$ git push -f
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:morfikov/practice-makes-perfect.git
+ e175de8...4de0d7f master -> master (forced update)

Przywrócenie stanu

To powyższe działanie wymazuje kompletnie informacje na temat wprowadzonych zmian, co nie zawsze jest pożądane. Musimy jeszcze wymyślić jak zapisać w logu taką informację.

Tworzymy zatem kolejny plik testowy, robimy commit'a i przesyłamy zmiany na github'a:

$ touch test_file
$ echo "some random text" > test_file

$ git add .

$ git commit -S -a -m "mistake"
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com>"
4096-bit RSA key, ID 0x72F3A416B820057A, created 2013-11-13

[master 49f8b65] mistake
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test_file

$ git push
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 964 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:morfikov/practice-makes-perfect.git
4de0d7f..49f8b65 master -> master

$ git log --format=oneline
49f8b65ed0d2ae0c7f17fd0003af832f61c7885a (HEAD, refs/remotes/origin/master, refs/heads/master) mistake
4de0d7f07def79578ed908669c9bc0da4383a3b7 Repository setup

By cofnąć zmiany i zachować informacje o tej o tej czynności, wydajemy poniższe polecenie:

$ git revert 49f8b65ed0d2ae0c7f17fd0003af832f61c7885a
[master 172d0fd] Revert "mistake"
1 file changed, 1 deletion(-)
delete mode 100644 test_file

Sprawdźmy log:

$ git log --format=oneline
172d0fd7634ff0dd1140ca50f0f37a9211223251 (HEAD, refs/heads/master) Revert "mistake"
49f8b65ed0d2ae0c7f17fd0003af832f61c7885a (refs/remotes/origin/master) mistake
4de0d7f07def79578ed908669c9bc0da4383a3b7 Repository setup

Został utworzony nowy commit, który cofnął zmiany tego wskazanego przy pomocy hasha. Teraz tylko wystarczy zsynchronizować repozytorium na github'ie przy pomocy git push . Sprawdźmy co zarejestrował github:

repozytorium-git-github-revert-commit

Odpowiednie narzędzia

W pliku konfiguracyjnym ~/.config/git/config zdefiniowaliśmy trzy opcje, które pomogą nam w pracach z git'em. Mowa o zewnętrznych narzędziach: merge.tool meld , diff.tool meld oraz core.editor vim . To z jakich narzędzi możemy korzystać w przypadku merge.tool i diff.tool można ustalić wydając to poniższe polecenie:

$ git difftool --tool-help
'git difftool --tool=<tool>' may be set to one of the following:
   araxis
   meld
   vimdiff
   vimdiff2
   vimdiff3

The following tools are valid, but not currently available:
   bc3
   codecompare
   deltawalker
   diffmerge
   diffuse
   ecmerge
   emerge
   gvimdiff
   gvimdiff2
   gvimdiff3
   kdiff3
   kompare
   opendiff
   p4merge
   tkdiff
   xxdiff

Some of the tools listed above only work in a windowed
environment. If run in a terminal-only session, they will fail.

Jeśli chodzi o edytor tekstu, czy w ogóle o tekstowe narzędzia, to w ich przypadku, będziemy mieli do dyspozycji kolorowanie wyjścia. Tak wygląda vim podczas robienia commit'a (via git commit ):

git-commit-vim-color

A tu przykład diff'a ( git diff ):

git-diff-color

Jeśli chodzi o narzędzia do przeglądania zmian, to ja jednak wolę GUI. W tym przypadku mamy do dyspozycji, np. meld ( git difftool) :

git-gui-diff-meld

Jest jeszcze git merge i git mergetool, odpowiednio tekstowy i GUI ale póki co jeszcze nie było dane mi z nich skorzystać, także nic na temat tej funkcjonalności nie napiszę, może kiedyś.

No i to w sumie by było na tyle. Pozostaje nam tworzyć nowe pliki, aktualizować/usuwać stare, robić commit'y i push'ować wszystko na github'a. Więcej informacji zawsze można znaleźć w helpie github'a, lokalnie w manach lub też na stronie kernela.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.