Profil AppArmor'a i jego dokładna budowa

Spis treści

Budowanie samych profili dla AppArmor'a nie jest jakoś szczególnie trudne, zwłaszcza, gdy do tego celu wykorzystujemy narzędzia dostępne w pakiecie apparmor-utils . Dobrze jest jednak prześledzić sobie manual AppArmor'a oraz to, co twórcy piszą na swojej stronie w oficjalnej dokumentacji projektu. Poniższy wpis powstał w celu zrozumienia składni profili AppArmor'a, tak by jeszcze bardziej uprościć proces ich budowania.

Opis składni znajdujący się poniżej został zaczerpnięty z wiki AppArmor'a. Część z poniższych informacji może nie mieć zastosowania w przypadku starszych wersji samego AppArmor'a.

Przykładowy plik profilu AppArmor'a

Profil AppArmor'a zawiera reguły, które są wymuszane, gdy jest uruchamiany powiązany z nimi program. Te reguły, to taka biała lista praw dostępu do plików czy urządzeń, które mogą narzucić aplikacji poruszanie się w pewnym określonym obszarze systemu.

Plik profilu jest podzielony na dwie sekcje: preambułę oraz profil właściwy. Preambuła musi znaleźć się na początku pliku. W przypadku, gdy w dalszej części pliku zostanie określona jakaś sekcja profilu, kolejne reguły preambuły nie mogą już być dodawane niżej w tym pliku. W przypadku, gdy polityka AppArmor'a jest rozdzielona na szereg plików, każdy z nich może mieć własną sekcję dla preambuły. Te pliki, które będziemy załączać w profilu (przy pomocy #include ), nie mogą posiadać sekcji preambuły.

Sekcja preambuły

Preambuła składa się z reguł, które mają globalny wpływ na zdefiniowane niżej w danym pliku sekcje profili. Ogólnie rzecz biorąc, te reguły, które mogą zostać wykorzystane w sekcji preambuły nie mogą pojawić się w sekcji profilu. Są to: definicje zmiennych, aliasy, reguły, które przepisują/zmieniają (rewrite) coś, reguły warunkowe oraz także załączanie plików z regułami, które nie mogą być definiowane bezpośrednio w obrębie sekcji profilu AppArmor'a.

Poniżej przykład preambuły:

#include <tunables/global>

@{MOZ_LIBDIR}=/opt/firefox
...

Mamy tutaj jedną dyrektywę #include , która definiuje (przy pomocy innych plików) szereg zmiennych, które powinny być dostępne dla każdego profilu. Niżej zaś jest linijka ze zmienna MOZ_LIBDIR , która może zostać wykorzystana w sekcji profilu.

Definiowanie zmiennych

W sekcji preambuły mogą także pojawiać się zmienne, które są definiowane przez @{nazwa_zmiennej} , tak jak to widać powyżej. Jest szereg zmiennych, które AppArmor ma już zdefiniowane, a właściwie są one określone w plikach w katalogu /etc/apparmor.d/tunables/ . Z reguły każdy profil w sekcji preambuły powinien mieć zdefiniowaną jako pierwszą tę poniższą linijkę:

#include <tunables/global>

W pliku global są zawarte kolejne dyrektywy #include , które pociągają szereg dodatkowych plików z regułami.

Reguły rewrite i aliasy

Różnica między regułami rewrite i aliasami jest dość subtelna. Reguła rewrite przepisuje oryginalną ścieżkę do pliku/katalogu/urządzenia i jest aplikowana jedynie do tego nowego zasobu i nie ma przy tym możliwości odwołania się do starej ścieżki. Z kolei alias dodaje do starej ścieżki nową i obie z nich są brane pod uwagę przy aplikowaniu pasujących reguł. Przykładowo, weźmy sobie ten poniższy alias:

alias /home/ -> /mnt/users/

Jeśli teraz byśmy dodali regułę w stylu tej poniższej:

/home/foo rw,

to aplikacja będzie w stanie dokonać zapisu i odczytu nie tylko w przypadku pliku /home/foo ale również i pliku /mnt/users/foo , czyli dokładnie taka sama sytuacja co w przypadku dodania poniższej reguły:

/mnt/users/foo rw,

Z kolei reguła rewrite wyglądałaby bardzo podobnie:

rewrite /home/ -> /mnt/users/

Reguły rewrite oraz aliasty są brane pod uwagę dopiero po rozwiązaniu nazw zmiennych.

Sekcja profilu

Sekcja profilu AppArmor'a składa się z jednego lub więcej profili. Ich kolejność nie ma większego znaczenia, natomiast przyjęło się by główny profil był określany jako pierwszy w pliku. Każdy profil AppArmor'a składa się z nagłówka, który określa nazwę profilu, po której zaś jest opcjonalne pole na flagi, które sterują zachowaniem samego profilu. Ponadto, każdy profil posiada swoje ciało, które jest ujęte w { } , gdzie definiowane są wszystkie reguły dotyczące zezwoleń. Kolejność samych reguł w profilu nie ma większego znaczenia, natomiast wszystkie z nich są oddzielone od siebie przy pomocy , .

Nazwa profilu powinna zaczynać się od / . W przypadku, gdy nazwa się nie rozpoczyna od / , przed nazwą profilu dodajemy słowo profile . Nazwa profili nie może jednak być zakończona znakiem / . Nazwy też nie powinny zawierać spacji ale jeśli zawierają, to muszą być one poprzedzane znakiem \ lub też cała nazwa profilu powinna być ujęta w " " . Nazwy nie mogą także rozpoczynać się od . , : lub + , choć te znaki mogą występować gdzieś w środku nazwy.

Nazwy profili rozpoczynające się od / są wykorzystywane przy dopasowaniu profilu do plików wykonywalnych, które taki profil ma ograniczać. Natomiast, nazwy profili, które nie rozpoczynają się od / (zwykle te ze słówkiem profile) są używane jedynie w przypadku wywoływania innych aplikacji z danego profilu. Zwykle używa się tego mechanizmu, gdy jakiś plik wykonywalny nie powinien być ograniczony w systemie jako takim, natomiast powinien posiadać profil, gdy jest wywoływany przez ograniczoną już aplikację. Przykładowo, narzędzie grep . Nie powinno ono mieć profilu jako takiego ale użyteczny może okazać się wyspecjalizowany profil, który będzie aplikowany tylko w przypadku wywoływania ze skryptu, który podlega ograniczeniu przez AppArmor.

Poniżej kilka przykładów poprawnych nazw profili:

/bin/example
/bin/example\ name
"/bin/example name"
@{var}
@{var}/example
"@{var}/example"
"/bin/@{var}"
profile /bin/example
profile example
profile "example name"
profile "example\ name"
/bin/example\,
"/bin/example,"
profile example /bin/example

Poniżej zaś przykłady NIEpoprawnych nazw profili:

/bin/example/     # zakończony /
/bin/example,     # zakończony przecinkiem, który nie jest escape'owany lub ujęty w cudzysłów
/bin/example name   # dwie osobne nazwy zamiast jednej
"/bin/example name   # na końcu brakuje cudzysłowu
:profile        # zaczyna się od :
+profile        # zaczyna się od +

Nie ma także większego powodu by każdy profil był umieszczany w osobnym pliku. Równie dobrze można to zrobić w jednym ale przyjęto taką zasadę i dobrze jest jej się trzymać.

Flagi profilu

Jak zostało wspomniane wyżej, pole na flagi jest pozycją opcjonalną i w przypadku, gdy nie zostaną określone żadne flagi, domyślne z nich są aplikowane i są to: enforce, namespace_relative, no_attach_disconnected , chroot_no_attach oraz v2 .

Poniżej znajduje się lista flag, które można wykorzystać:

 • policy version flags -- do wyboru v2 lub v3 , w zależności od wersji AppArmor'a.
 • audit -- wymusza logowanie wszelkich prób dostępu, bez względu na to czy są one dozwolone czy też i nie. Ta flaga generuje bardzo dużo komunikatów i zaleca się audytować tylko określone reguły wewnątrz profilu.
 • debug -- póki co ta flaga nie jest wspierana, niemniej jednak, włącza ona wypisywanie dodatkowych informacji.
 • mode flag -- określa tryb w jakim działa profil. Każdy z tych trybów się wzajemnie wyklucza. Te flagi są już nieco przestarzałe i zamiast nich powinno się korzyść z kontrolowanego stanu profili (Controlling Profile State). Niemniej jednak są do dyspozycji cztery opcje: enforce , complain , debug oraz kill . Trzy pierwsze raczej nie powinny sprawiać problemu, natomiast tryb kill ma na celu ubijanie zadań, które próbują uzyskać nieuprawniony dostęp do zasobów systemowych oraz logowanie tego typu zdarzeń.
 • relative flags -- te flagi wzajemnie się wykluczają i kontrolują to w jaki sposób dokonuje się rozwiązywanie nazw ścieżek do plików dla danego profilu. W przypadku, gdy chroot_relative został określony, nazwy ścieżek są przeszukiwane względem bazy chroot, zaś nazwy zewnętrze w stosunku do chroot są ustalane przez flagi attach. Inną flagą do wyboru jest namespace_relative i jest ona bardzo podobna do tej poprzedniej, z tą różnicą, że nazwy wewnątrz środowiska chroot są rozwiązywane absolutnie w stosunku do całej przestrzeni nazw, natomiast zewnętrzne nazwy ścieżek są kontrolowane przez flagi attach.
 • attach flags -- te flagi kontrolują w jaki sposób dokonywana jest obsługa ścieżek odłączonych. Do wyboru są cztery różne flagi. Pierwsze dwie, tj. attach_disconnect oraz no_attach_disconnected wzajemnie się wykluczają i określają to czy nazwy ścieżek rozwiązane na te będące spoza przestrzeni nazw są poprzedzane znakiem / . Nie jest to dobry pomysł ponieważ zezwala to na dokonanie aliasu takiej odłączonej ścieżki, który może wskazywać na inny plik. Z kolei ostatnie dwie flagi to: chroot_attach oraz chroot_no_attach i one również się wzajemnie wykluczają. Kontrolują zaś to w jaki sposób są generowane nazwy ścieżek wewnątrz środowiska chroot w chwili, gdy następuje odwołanie do jakiegoś pliku, który jest zewnętrzny dla środowiska chroot ale nie dla samej przestrzeni nazw. Przy chroot_attach_disconnected nazwy ścieżek są poprzedzane przy pomocy / , w przeciwnym wypadku pozostają w formie odłączonej.

Poniżej przykłady poprawnego wykorzystania flag:

flags=(enforce)
flags=(complain)
flags=(enforce debug)
(complain chroot_relative)

Komentarze

Komentarze są oznaczone za pomocą znaku # i może on znajdować się przed danym wyrażeniem lub też i po nim. W obu przypadkach treść występująca po znaku # jest ignorowana, przykładowo:

/usr/bin/firefox { # komentarz
   # komentarz
   /home/foo rw, # komentarz
}

Załączanie plików i katalogów

W pliku profilu może także znajdować się dyrektywa #include , która ma na celu dołączyć zewnętrzne pliki z regułami, co z kolei ułatwia budowanie i późniejsze zarządzanie tworzonym profilem. Trzeba dodać, że sam znak # jest opcjonalny i nie powinno się go używać przy budowaniu nowych profili. Jeśli jednak zdecydujemy się na dodanie go, to nie może on być oddzielony przy pomocy spacji, bo wtedy taka linijka będzie traktowana jak zwykły komentarz.

Pliki możemy załączać na kilka sposobów. Pierwszy z nich zakłada wykorzystanie ścieżek relatywnych względem katalogu /etc/apparmor.d/ i w takim przypadku ścieżkę musimy ująć w < > . Możemy także określić położenie względem pliku profilu lub też podać absolutną ścieżkę w systemie plików. W obu ostatnich przypadkach, ścieżkę dajemy w " " , przykładowo:

#include <abstractions/base>

#include "somefile"
#include "../file_from_parent_directory"

#include "/etc/apparmor.d/include/foo"

include <abstractions/base>

Dyrektywa #include może także zostać wykorzystana do załączenia wszystkich plików ze wskazanego folderu w przypadku, gdy ścieżka wskazuje na katalog. Ten mechanizm ma jednak kilka limitów. Po pierwsze, jedynie pliki w danym katalogu zostaną uwzględnione. Nie nastąpi za to przeszukanie podkatalogów i ich pliki nie zostaną załączone. Poza tym, wszystkie pliki zaczynające się od . nie zostaną uwzględnione, podobnie jak i pliki, które kończą się na: .dpkg-new , .dpkg-old , .dpkg-dist , .dpkg-bak , .rpmnew , .rpmsave oraz ~ .

W przypadku dyrektyw #include nie stawiamy , na końcu linijki, tak jak to robimy w przypadku pozostałych reguł.

Możliwości (Capabilities)

W plikach profili AppArmor'a mamy także możliwość określenia kontroli dla capabilities. Takie reguły zaczynają się od słowa capability , po którym zwykle umieszcza się nazwę możliwości z dodatkową informacją (obecnie jeszcze niewspierane), lub też wiele możliwości oddzielonych przy pomocy spacji. Na końcu tych reguł musi pojawić się , . W podlinkowanym wyżej manualu jest lista możliwości, które możemy wykorzystać przy budowaniu profilu. Mamy tam jednak opcje typu CAP_SETGID . By móc użyć ich w profilu AppArmor'a, usuwamy CAP , a całą resztę piszemy z małych liter.

Normalnie, AppArmor jedynie ogranicza te możliwości aplikacji, które ona już posiada, czyli niejako maskuje je. W taki sposób, jeśli mamy do czynienia z programem, który korzysta z bitu setuid/setgid i jest to pożądane, to musielibyśmy taką opcję uwzględnić w profilu samej aplikacji, co sprowadzałoby się do dodania poniższego kodu do pliku profilu:

capability setuid,
capability setgid,

AppArmor jest też w stanie nadawać możliwości aplikacjom i do tego celu służy set capability . Ze względów bezpieczeństwa, te ustawione reguły dotyczące możliwości aplikacji nie są dziedziczone. Gdy tylko dany program wychodzi poza obręb profilu, traci te nadane przez AppArmor możliwości. Nie trzeba także osobno precyzować reguły, która miałaby na celu zezwolenie na wykorzystanie takiej możliwości, bo set automatycznie implikuje to zachowanie.

Samo nadanie aplikacji możliwości nie zawsze wystarcza. Trzeba także uwzględnić ewentualne prawa dostępu do samego pliku, a to musi być określone przez dodatkową regułę.

Sieć

Dostęp do sieci w przypadku pewnych aplikacji także może podlegać obostrzeniom. Możemy pozbawić ich dostępu do internetu zupełnie, lub też kontrolować tworzenie soketów jak i przepływ danych (pakietów). Tego typu mechanizm może robić za swojego rodzaju firewall lub też być dodatkiem do firewall'a systemowego. Jeśli chcemy aby aplikacja miała dostęp do internetu i nie interesują nas zbytnio detale, to potrzebowalibyśmy dopisać w pliku profilu network , przykładowo:

network,

Jeśli nie chcemy stosować tak ogólnej reguły, zawsze możemy skorzystać z następujących uprawnień: create, accept, bind, connect, listen, read, write, send, receive, getsockname, getpeername, getsockopt, setsockopt, fcntl, ioctl, shutdown, getpeersec. Poniżej, krótki opis:

 • create -- zezwala na tworzenie gniazd o określonej domenie, typie i protokole.
 • shutdown -- zezwala na zamknięcie gniazda.
 • listen[=X] -- zezwala na nasłuchiwanie na gnieździe o określonej domenie, typie i protokole. Jeśli zostanie także zdefiniowany dodatkowy parametr backlog, to zostanie ograniczone tempo nawiązywania nowych połączeń.
 • bind -- zezwala na przypisanie adresu, który pasuje do wyrażenia adresu źródłowego. Jeśli nie zostanie określony, zostanie przypisany do dowolnego adresu.
 • connect -- zezwala na połączenie gniazda z adresem, który pasuje do wyrażenia adresu docelowego. Jeśli nie zostanie określony, połączenie będzie możliwe z dowolnym adresem.
 • accept -- zezwala na akceptowanie połączeń z adresu, który pasuje do wyrażenia adresu docelowego. Jeśli nie zostanie określony, połączenie będą akceptowane z dowolnego adresu.
 • read/receive -- zezwala na czytanie/odbieranie pakietów i danych pochodzących z adresu docelowego.
 • write/send -- zezwala na zapis/wysyłąnie pakietów i danych z adresu źródłowego do adresu docelowego.
 • getname -- zezwala na uzyskanie adresu gniazda.
 • getpeer -- zezwala na uzyskanie zdalnego adresu gniazda.
 • setopt -- zezwala na ustawienie opcji dla gniazda.

Zatem bardziej restrykcyjny dostęp do sieci może wyglądać mniej więcej tak:

network (read, write) inet,
deny network bind inet,

Wyżej mamy podaną domenę inet , która odpowiada ipv4 , z kolei inet6 jest dla ipv6. W pewnych przypadkach nie musimy określać domeny, bo ta może być implikowana automatycznie na postawie typu, protokołu czy samej adresacji, przykładowo:

network tcp,
# implikuje
network inet stream,
network inet6 stream,

Niektóre typy wymagają innych uprawnień niż te z network , przykładowo, raw potrzebuje także odpowiedniej możliwości, tj. cap_raw . Podobnie jak w przypadku domeny, typu też czasem nie trzeba określać, bo może być implikowany przez protokół i adresację, przykładowo:

network inet tcp,
# implikuje
network inet stream,

Protokóły, które mogą pojawić się w regułach zależą od domeny i typów samych reguł. Adres zaś zależy od typu domeny i gniazda. W przypadku, gdy nie odpowiadają nam ogóle reguły, które nie są w stanie często ograniczyć się do określonego wyrażenia, możemy rozbić je na szereg mniejszych reguł, podobnych do tej poniżej:

network tcp src 192.168.1.1:80 dst 170.1.1.0:80,

Poniżej jest kilka przykładów, na temat tego jaką formę mogą przyjąć dopasowania dla protokołu ipv4:

192.168.1.1
192.168.1.1-254
192.168.1.1:80
192.168.1.1:80,81
192.168.1.1:80,81,100-200

192.168.1.*
192.168.1.0-255
192.168.1.0/24
192.168.1.0/255.255.255.0

192.0-255.1.1
192.*.1.1
192.0.1.1/255.0.255.255

Prawa dostępu do plików

Każdy profil posiada reguły kontrolujące dostęp do określonych plików czy katalogów w systemie. Składają się one ze ścieżki, uprawnień i dzielnika w postaci , . Tego typu reguły mogą być pisane zarówno z uprawnieniami przed jak i po ścieżce do pliku, choć zwykle ścieżka jest podawana jako pierwsza. Dodatkowo, poprawna ścieżka zawsze zaczyna się od / , przykładowo:

/sciezka/do/pliku rw,  # reguła zaczynająca się od ścieżki
rw /sciezka/do/pliku2,  # reguła zaczynająca się od uprawnień

/sciezka/do/pliku3    # regułą podzielona na kilka linii
  rw,

Kontrola dostępu do plików odbywa się za pomocą specjalnych oznaczań (dodawanych zaraz za ścieżką). Mamy możliwość skorzystania z krótkich lub długich form. Długie formy są wypisane poniżej:

 • create -- możliwość tworzenia pliku.
 • open -- możliwość otwarcia pliku.
 • delete -- możliwość skasowania pliku.
 • rename -- możliwość zmiany nazwy pliku (przeniesienie) bez posiadania prawa do zapisu lub odczytu tego pliku.
 • read -- możliwość odczytu pliku.
 • getattr -- możliwość odczytu atrybutów pliku.
 • getxattr -- możliwość odczytu rozszerzonych atrybutów pliku.
 • write -- możliwość zapisu danych do pliku, włączając w to jego rozszerzanie (dodawanie nowych danych). Automatycznie implikuje append .
 • append -- możliwość dodawania nowych danych do pliku bez możliwości nadpisania tych starych. Używany w połączeniu z otwieraniem przez aplikację pliku przy pomocy O_APPEND.
 • trunc -- możliwość skracania (przycinania) pliku.
 • setattr -- możliwość zapisu szeregu metadanych plików, tych niekontrolowanych przez wyspecjalizowane flagi.
 • setxattr -- możliwość zapisu rozszerzonych atrybutów pliku.
 • chmod -- możliwość zmiany uprawnień do pliku.
 • chown -- możliwość zmiany właściciela pliku.
 • chgrp -- możliwość zmiany grupy pliku.
 • link -- możliwość linkowania do pliku. Gdy użyty z ** określa czy uprawnienia są aplikowane do całego poddrzewa plików i katalogów.
 • snapshot -- możliwość tworzenia migawek (snapshot) plików lub katalogów.
 • lock -- możliwość zablokowania pliku.
 • mmap_r -- oznaczenie pliku jako możliwy do odczytu przy pomocy mmap
 • mmap_w -- oznaczenie pliku jako możliwy do zapisu przy pomocy mmap
 • mmap_x -- oznaczenie pliku jako możliwy do wykonania przy pomocy mmap
 • mprot_wx -- zezwala na przejście z w do x .
 • mprot_xw -- zezwala na przejście z x do w .
 • exec -- możliwość wykonania pliku.

Poniżej zaś są wypisane krótkie formy:

 • r -- zezwala programowi na odczytanie pliku lub listing katalogu.
 • w -- zezwala programowi na zapis do pliku. Pliki i katalogi muszą mieć to uprawnienie by można było je usunąć, nie jest ono jednak wymagane w przypadku zmiany nazwy lub przy tworzeniu plików wewnątrz katalogu.
 • a -- zezwala programowi tylko na dodawanie treści do pliku. Ta opcja konfliktuje z w .
 • m -- zezwala plikowi na bycie zmapowanym w pamięci przy pomocy flagi PROT_EXEC mmap'a. Ta flaga oznacza strony pamięci jako wykonywalne. AppArmor wykorzystuje ten tryb by wskazać aplikacji, które pliki mogą być wykorzystywane jako biblioteki.
 • l -- zezwala programowi na tworzenie dowiązań.
 • k -- pozwala programowi na zablokowanie dostępu do pliku.

Poza tymi powyższymi, mamy jeszcze jedną opcję: x , która zezwala profilowanemu programowi na uruchamianie innych aplikacji. W przypadku tego parametru mamy kilka różnych sposobów dotyczących tego jak dany program ma być wykonany i sam x będzie poprzedzony dodatkowym znakiem. W zapisie może pojawić się wielka litera, co oznacza, że zmienne środowiskowe (np. LD_PRELOAD) nie zostaną zachowane przy wykonywaniu danego programu. Z kolei, jeśli wszystkie znaki będą pisane z małych liter, środowisko zostanie zachowane. AppArmor czyści środowisko przy pomocy kernelowskiego unsafe_exec podobnie jak w przypadku programów z ustawionym bitem setuid. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że czasem tak wykonane aplikacje mogą nie działać jak należy.

Poniżej lista trybów wykonania:

 • ux/Ux -- ten tryb zezwala programowi na uruchomienie innego programu bez jakichkolwiek ograniczeń ze strony AppArmor'a.
 • px/Px -- ten tryb wymaga by uruchamiany program posiadał profil bezpieczeństwa i w przypadku jego braku, aplikacja nie zostanie uruchomiona.
 • cx/Cx -- ten tryb wymaga by uruchamiany program posiadał lokalny profil bezpieczeństwa i w przypadku jego braku, aplikacja nie zostanie uruchomiona.
 • ix -- dziedziczenie profilu przy wykonywaniu programu.

Mamy także do dyspozycji kilka dodatkowych trybów rezerwowych (fallback), w których to profile będą aplikowane jedynie w przypadku ich odnalezienia:

 • pix/Pix -- to samo co w przypadku px/Px , z tym, że jeśli dedykowany profil nie zostanie odnaleziony, to będzie dziedziczony ten, który ma profilowana aplikacja.
 • pux/Pux -- to samo co w przypadku px/Px , z tym, że w jeśli dedykowany profil nie zostanie odnaleziony, wykonanie kodu będzie możliwe bez jakichkolwiek ograniczeń.
 • cix/Cix -- to samo co w przypadku cx/Cx , z tym, że jeśli lokalny profil nie zostanie odnaleziony, będzie on dziedziczony od profilowanej aplikacji.
 • cux/Cux -- to samo co w przypadku cx/Cx , z tym, że jeśli lokalny profil nie zostanie odnaleziony, kod zostanie wykonany bez jakichkolwiek ograniczeń.

Poniżej jest zawarte mapowanie krótkich nazw na długie, tak by w prosty sposób można było zinterpretować w logu AppArmor'a potrzebne uprawnienia:

 • r -- read, meta-read, mmap_r
 • w -- create, delete, trunc, write, meta-write, chmod, chown, mmap_w, mprot_wx, partial rename
 • a -- append, create
 • l -- link
 • k -- lock
 • m -- mmap_x, mprot_wx
 • x -- exec, (w przypadku ix również mmap_x)

Istnieją dwa sposoby na wywoływanie programów w profilowanej aplikacji. Pierwszym z nich jest odwołanie się do nazwy pliku wykonywalnego, np. tak:

/usr/bin/foo Pux,

Drugim zaś jest skorzystanie z -> i odwołanie się do profilu po jego nazwie, przykładowo:

/usr/bin/foo px -> profil1,

Profile lokalne

AppArmor umożliwia tworzenie profili zagnieżdżonych (podprofile), które potocznie nazywane są profilami lokalnymi lub też potomnymi. Mogą one posłużyć do zapewnienia bardziej ścisłego ograniczenia wykonywanych zadań danej aplikacji. Taki profil potomny może zostać wykorzystany w przypadku, gdy niekoniecznie chcemy aby dana aplikacja była ograniczona przy wywoływaniu jej w systemie ale pożądane jest by restrykcje były narzucone, gdy ta sama aplikacja będzie wywoływana za pośrednictwem wyprofilowanego już programu.

Lokalne profile określa się dokładnie w taki sam sposób co zwykle profile, z tą różnicą, że trzeba je umieścić wewnątrz już istniejącego profilu. Poniżej przykład:

/parent/profile {

   /path/to/child1 cx -> child1,

   /path/to/child2 cx,

   /path/to/* cx,  # jeśli * pasuje do child3 to nastąpi przejście do profilu /path/to/child3
            # jeśli * pasuje do child4, child5, itd. to nastąpi przejście do profilu /path/to/child*
            # jeśli profil potomny nie zostanie odnaleziony, proces nie zostanie uruchomiony

   /another/path/to/* cx -> child1,    # przesyła wszystkie dopasowania do profile child1

   profile child1 {

   }

   profile /path/to/child2 {

   }

   profile /path/to/child3 {

   }

   # ogólny profil rezerwowy (fallback)
   profile /path/to/child* {

   }
}

Wszystkie profile lokalne są w logu AppArmor'a stosownie oznaczane, tj. przez odseparowanie ich od głównego profilu przy pomocy // . W taki sposób, w polu profile otrzymujemy ciąg podobny do profile="/opt/google/chrome/chrome-sandbox//nacl" , gdzie profil nacl jest profilem potomnym profilu opt.google.chrome.chrome-sandbox .

Modyfikatory reguł

W przypadku, gdy profil AppArmor'a nie ma zdefiniowanej jakiejś reguły dla określonego zasoby, dostęp do niego zostanie zablokowany, a informacja o tej akcji zanotowana w logu systemowym. Z kolei jeśli reguła istnieje, dostęp zostanie przyznany bez jakichkolwiek komunikatów w logu. Można jednak użyć poniższych modyfikatorów, które wpłyną na to opisane powyżej zachowanie.

 • audit -- wymuszenie logowania
 • deny -- blokowanie dostępu bez logowania
 • audit deny -- blokowanie dostępu z logowaniem

Poniżej kilka przykładów dla lepszego zrozumienia zasady działania:

/path/to/file*      r, # zezwala na odczyt /path/to/file*
/path/to/file1      w, # zezwala na zapis do /path/to/file1
deny /path/to/file2,   w, # odmawia zapisu do /path/to/file2 bez logowania
audit /path/to/file3   w, # zezwala na zapis do /path/to/file3 z logowaniem
audit deny /path/to/file4 r, # odmawia odczytu /path/to/file4 z logowaniem

Reguły poprzedzone deny zawsze są brane pod uwagę jako pierwsze i nie mogą zostać nadpisane przez reguły, które zezwalają na dostęp. W powyższym przykładzie, audit deny /path/to/file4 r nadpisuje /path/to/file* r , zatem odczyt wszystkich plików pasujących do file* za wyjątkiem file4 będzie możliwy.

Globbing

Globbing ma na celu zapisanie wielu wzorów dopasowań w postaci jednej linijki. Globbing to nie wyrażenia regularne, a jedynie kilka znaków znane jako wildcard'y. AppArmor korzysta z mechanizmu podobnego do tego jaki jest wykorzystywany w shell'u bash. Nie jest on, co prawda, taki sam ale podstawy tego mechanizmu każdy z nas powinien już jakieś posiadać. Poniżej znajduje się kilka przykładów, które powinny być zrozumiane, gdy budujemy profil AppArmor'a:

 • /dir/file -- pasuje do określonego pliku w katalogu /dir/
 • /dir/* -- pasuje do każdego pliku w katalogu dir , wliczając w to pliki rozpoczynające się od .
 • /dir/a* -- pasuje do każdego pliku w katalogu dir rozpoczynającego się od a
 • /dir/*.png -- pasuje do każdego pliku w katalogu dir zakończonego .png
 • /dir/[^.]* -- pasuje do każdego pliku w katalogu dir za wyjątkiem plików rozpoczynających się od .
 • /dir/ -- pasuje do katalogu dir
 • /dir/*/ -- pasuje do każdego katalogu wewnątrz katalogu dir
 • /dir/a*/ -- pasuje do każdego katalogu wewnątrz katalogu dir rozpoczynającego się od a
 • /dir/*a/ -- pasuje do każdego katalogu wewnątrz katalogu dir , który kończy się na a
 • /dir/** -- pasuje do każdego pliku lub folderu wewnątrz i poniżej katalogu /dir/
 • /dir/**/ -- pasuje do każdego folderu wewnątrz i poniżej katalogu /dir/
 • /dir/**[^/] -- pasuje do każdego pliku wewnątrz i poniżej katalogu /dir/
 • /dir{,1,2}/** -- pasuje do każdego pliku lub folderu wewnątrz lub poniżej katalogu /dir/ , /dir1/ oraz /dir2/

Globbing może także zostać wykorzystany w nazwach profili, tak by reguły były aplikowane do szeregu plików wykonywanych zamiast tylko do jednego z nich.

Gotowe profile AppArmor'a

Co raz więcej aplikacji doczekuje się swoich indywidualnych profili i nie musimy ich pisać samodzielnie. Te, które już posiadają swój profil, można znaleźć tutaj i zwykle możemy je wgrać do systemu instalując pakiety apparmor-profiles oraz apparmor-profiles-extra .

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.